ˆ

Informacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-11 12:35:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubrza jest gminą wchodzącą w skład regionu wschodniego według Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. Odpady odbierane od mieszkańców z terenu gminy Lubrza przekazywane są do Regionalnej Instalacji (Mechaniczno-Biologicznego) Przetwarzania Odpadów Komunalnych WEXPOOL Sp. z o.o., znajdującej się przy ul. Poznańskiej 14A w Dąbrówce Wielkopolskiej. Technologie wykorzystywane przez WEXPOOL to: sortowanie, oczyszczanie, przesiewanie, separacja oraz stabilizacja. Ponadto, WEXPOOL posiada linię do produkcji paliwa alternatywnego oraz instalację do poddawania odzyskowi odpadów z budowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Radziwon Data wytworzenia informacji: 2014-09-11 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Radziwon Data wprowadzenia do BIP 2014-09-11 12:35:48
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-09-11 12:36:12
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-09-11 12:36:12
Artykuł był wyświetlony: 10052 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Fima odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Lubrza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-08-12 11:32:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 1 lipca 2014 r. Gmina Lubrza podpisała nową umowę na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza. Firma, która wygrała przetarg, świadczy swoje usługi na terenie naszej gminy od lipca 2013 r. – jest to TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk z siedzibą przy ul. Słonecznej 17 w Ołoboku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Radziwon Data wytworzenia informacji: 2014-08-12 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Radziwon Data wprowadzenia do BIP 2014-08-12 11:32:35
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-08-12 12:01:40
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-08-12 12:01:40
Artykuł był wyświetlony: 9992 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odbiór śmieci według nowych zasad

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-16 09:36:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie wywozu śmieci.
Gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości oraz sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
 
 
Podstawową zmianą w stosunku do obecnych zasad będzie to, że gmina stanie się zobowiązana do zorganizowania odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. W zamian za świadczenie w/w usług właściciele nieruchomości będą wnosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawkę opłaty, a także termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania ustali Rada Gminy w Lubrzy stosownymi uchwałami. Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości nie będą już zawierać indywidualnych umów na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcami świadczącymi tego typu usługi. Uczyni to za nich gmina, która wyłoni w drodze przetargu podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana do Urzędu Gminy w Lubrzy przez właściciela nieruchomości. Za uiszczanie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele danej nieruchomości odpowiadają solidarnie. Opłata uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz od stawki opłaty ustalonej w przeliczeniu na mieszkańca.

Mieszkańcy prowadzący segregację odpadów zapłacą mniej – stawka opłaty za wyselekcjonowane odpady będzie niższa !!!

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r. Nr 152, poz. 897), która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Od tego dnia każda gmina ma 18 miesięcy na jego wprowadzenie.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne gmina ustali stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności. Natomiast dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w związku z którą powstają odpady, a nie zamieszkują na niej mieszkańcy, opłata uzależniona jest od ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalonej dla tych pojemników.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta, właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wszelkie informacje związane z wdrożeniem w/w ustawy na terenie gminy Lubrza, na bieżąco uaktualniane, zostaną podane do publicznej wiadomości na przedmiotowej stronie Urzędu Gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Zajda-Sipa Data wytworzenia informacji: 2013-05-16 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Zajda-Sipa Data wprowadzenia do BIP 2013-05-16 09:36:40
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-05-16 09:38:10
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-05-16 09:38:10
Artykuł był wyświetlony: 13121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu