ˆ

Opłata retencyjna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Opłata retencyjna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-17 07:26:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566) nakładające obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt. 1 Prawo wodne).
 
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.
 
I. Do uiszczenia opłaty zobowiązane są:
1. osoby fizyczne
2. osoby prawne
3. jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości i ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa
4. jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót oraz stawiania obiektów wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 
II. Opłatę ustala się, jeżeli zostają spełnione łącznie następujące 4 warunki:
1. powierzchnia nieruchomości powyżej 3500m2,
2. wykonywanie określonych czynności na terenie nieruchomości tj. wykonywanie robót oraz tworzenie obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem,
3. lokalizacja nieruchomości na obszarze nieujętym w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
4. wyłączenie powyżej 70% nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej.
Opłata uzależniona jest od wielkości powierzchni trwale związanej z gruntem (zabudowanej) wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej, przez którą rozumie się nawierzchnię urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin oraz retencję wód opadowych.
 
III. Jak ustalić wysokość opłaty:
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
 
IV. Składanie oświadczeń
Podmioty będące w posiadaniu nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3500 m2na terenie Gminy Lubrza, spełniające pozostałe kryteria określone w dziale II, proszone są niezwłocznie złożyć oświadczenie o ponoszeniu opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia powierzchni naturalnej retencji terenowej do Urzędu Gminy w Lubrzy  (druk w załączeniu - zob. na dole).
Zgodnie z art.552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne,  podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne
Kolejne Oświadczenia za 2019 rok należy złożyć bez wezwania po zakończeniu każdego kwartału danego roku, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału:
• za I kwartał, tj. okres od 1 stycznia – 31 marca 2019 r. oświadczenie należy złożyć do 30 kwietnia 2019r.
• za II kwartał, tj. okres od 1 kwietnia – 30 czerwca 2019 r. oświadczenie należy złożyć do 31 lipca 2019r.
• za III kwartał, tj. okres od 1 lipca – 30 września 2019 r. oświadczenie należy złożyć do 31 października 2019r.
• za IV kwartał, tj. okres od 1 października – 31 grudnia 2019 r. oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia 2020r.
 
Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Organ prześle do podmiotu obciążanego opłatą stosowną informację z naliczeniem opłaty.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu się z pracownikami Urzędu Gminy w Lubrzy.
Osoba do kontaktu : Dorota Olenowicz  tel.: 512 004 793 wew.213
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Olenowicz Data wytworzenia informacji: 2019-01-17 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Olenowicz Data wprowadzenia do BIP 2019-01-17 07:26:55
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-01-17 07:28:44
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 10:44:34
Artykuł był wyświetlony: 535 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-20 10:05:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.
 
Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
 
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
 
Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Lubrza w terminie do 20.05.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 5. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1.  
 
Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubrza oraz w BIP Gminy Lubrza, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Lubrza – pokój nr 213.
 
Wójt Gminy Lubrza, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację w kasie Urzędu Gminy Lubrza lub na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.
 
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
 
(-) Wójt Gminy Lubrza
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Olenowicz Data wytworzenia informacji: 2018-04-20 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Olenowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-20 10:05:27
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2018-04-20 10:07:45
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2018-04-25 09:13:13
Artykuł był wyświetlony: 1844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu