ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie w sprawie złożonego wniosku przez Elżbietę Swaryczewską, os. Leśne 4e/6, Koziegłowy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy fermy indyków rzeźnych na działkach nr 88/4 i 89/1 w Zagajach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2004-10-26 10:53:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                             Lubrza dn. 25.10.2004 r.

Nasz znak: 7331/35/04


                                                                 O G Ł O S Z E N I E


Stosownie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Wójt Gminy Lubrza informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Elżbiety Swaryczewskiej, os. Leśne 4e/m6, 62-028 Koziegłowy z dnia 19.10.2004 r. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie fermy indyków rzeźnych BIG-6 na działkach nr ewid: 88/4 i 89/1 położonych w obrębie Zagaje, gmina Lubrza , na którą składa się:
- budynek odchowalni piskląt i tuczu indyczek – 3.236 m2
- budynek tuczu indyków – 2 szt. o łącznej powierzchni– 4.420 m2
- budynek socjalny dla pracowników,
- stodoła do przechowywania słomy przeznaczonej na ściółkę,
- komora sztuk padłych,
- płyta obornikowa,
- zbiornik ścieków,
- podczyszczalnia i studnia chłonna dla wód opadowych,
- niecka śluzy dezynfekcyjnej,

Wniosek oraz raport dot. w/w inwestycji znajduje się do wglądu w pokoju nr 1 w tut. Urzędzie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Gminy Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza, woj. lubuskie.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2004-10-26 10:53:31
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2004-10-26 10:53:31
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2004-10-26 10:54:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 07:59:15
Artykuł był wyświetlony: 8426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w zakresie kultury fizycznej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-01-27 12:37:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

                       Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
                                    Gminy Lubrza w 2005r. w zakresie kultury fizycznej.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) ogłasza się otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2005r.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie z zakresu kultury fizycznej:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej

Wysokość środków przeznaczonych na zadania – 45.000 PLN

1) Cele zadania:
- rozwijanie dyscypliny sportowej - piłki nożnej poprzez realizację systemu szkolenia dzieci i młodzieży
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- prowadzenie zajęć treningowych
- organizowanie zgrupowań sportowych
- organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
- organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych
- utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej, obiektów sportowych (boiska i budynki)
3) Beneficjenci zadania:
dzieci i młodzież zrzeszona w stowarzyszeniach sportowych z terenu gminy Lubrza
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup sprzętu sportowego
- delegacje zbiorowe na zawody
- transport
- ekwiwalenty sędziowskie
- wynagrodzenie szkoleniowców i trenerów
- opłaty licencyjne i startowe
zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI.

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:
1. Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej posia- dającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,
2. Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
3. Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania,

2. Termin i miejsce składania ofert konkursowych:
Kompletne oferty należy składać terminie do dnia 02 marca 2005 roku
w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – zadania publiczne 2005”.
lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres ( o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego ).
Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.


3. Wybór ofert i ogłoszenie wyników konkursu

Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
- merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
- zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania oraz liczba osób objętych projektem,
- doświadczenie oferenta w realizacji zajęć z zakresu kultury fizycznej,
- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
- zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
- udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
- zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,

Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Lubrza lub na rzecz jego mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy ( np. praca wolontariuszy ).
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 marca 2005 r. i opublikowane zostanie na stronie internetowej www.lubrza.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
Nie przewiduje się postępowania odwoławczego od decyzji Komisji Konkursowej.

4). Postanowienia końcowe

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31 grudnia 2005 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.
3. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Skarbnik Gminy Lubrza.
4. Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw nr 193 poz. 1891 z 2003 roku. Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej www.lubrza.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2005-01-27 12:37:28
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2005-01-27 12:37:28
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2005-01-27 12:42:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 07:59:41
Artykuł był wyświetlony: 8212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu