ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne i miejscu ich zagospodarowania w roku 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-17 11:54:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubrza informuje, iż odpady komunalne w roku 2018 na terenie Gminy Lubrza odbierała firma TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk z siedzibą przy ul. Słoneczna 17, 66-213 Ołobok, która zagospodarowuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w następujących Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych:
 • Tönsmeier Zachód Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz
 • B+C Eko Energia Sp. z o.o. w m. Nowy Świat 66, 66-100 Sulechów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 11:54:43
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 11:54:57
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 11:54:57
Artykuł był wyświetlony: 56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-17 11:52:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na terenie Gminy Lubrza zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lubrzy przy ul. Świebodzińskiej 103, prowadzony przez Samorządowy Zakład Budżetowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 11:52:36
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 11:53:00
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 11:53:00
Artykuł był wyświetlony: 59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-17 11:49:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Urząd Gminy w Lubrzy informuje, że Gmina Lubrza w 2017 r. osiągnęła:
 1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 67,4%.
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00%.
 3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 25,7%.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 11:49:08
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 11:49:32
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 11:49:32
Artykuł był wyświetlony: 30 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-17 11:44:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Urząd Gminy w Lubrzy informuje, że Gmina Lubrza w 2016 r. osiągnęła:
 1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 52,64%.
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00%.
 3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 35,55%.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 11:44:21
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 11:47:25
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 11:47:24
Artykuł był wyświetlony: 28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-17 11:41:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Urząd Gminy w Lubrzy informuje, że Gmina Lubrza w 2015 r. osiągnęła:
 1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 80,41%.
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00%.
 3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 6,74%.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 11:41:11
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 11:41:40
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 11:42:42
Artykuł był wyświetlony: 29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejestr pomników przyrody na terenie gminy Lubrza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-10 13:33:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Olenowicz Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Olenowicz Data wprowadzenia do BIP 2019-04-10 13:33:12
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-04-10 13:35:02
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-04-10 13:35:02
Artykuł był wyświetlony: 158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-03 11:44:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza w 2019 roku. Dotacja na cel pozyskiwania jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Zielonej Górze przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Lubrza dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu  i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
 
W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, prosi się o złożenie do Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach urzędowania: pn. 7.00 -17.00, wt.-czt. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00 w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 roku stosownej informacji oraz wniosku. Druki są dostępne u Sołtysów, w pokoju nr 1 Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.lubrza.pl oraz ww.bip.lubrza.pl w zakładce ‘Ochrona środowiska’
 
W budżecie Gminy Lubrza na rok 2019 zapisano środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z powyższym o dofinansowaniu zadania będzie decydowała kolejność składania wniosków (ewentualnie powierzchnia eternitu).
 
Niezbędne załączniki do wniosku dla osób fizycznych:
1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) , w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
2. Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu (niezbędne tylko w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest z dachu obiektu budowlanego).
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U z 2011 r. nr 8 poz. 31).
 
Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale także również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania)
1. formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 ze zm.) lub
2. formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. nr 53, poz. 354 ze zm.)
3. oświadczenie o pomocy de minimis.
 
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 512 004 128 wew.201.
 
(-) Ryszard Skonieczek
Wójt Gminy Lubrza

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska Data wytworzenia informacji: 2019-04-03 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-03 11:44:46
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-04-03 11:49:51
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-04-03 14:51:15
Artykuł był wyświetlony: 147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Interpelacja nr 2 z dnia 01.04.2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-03 11:39:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Arleta Piwońska Data wytworzenia informacji: 2019-04-03 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Arleta Piwońska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-03 11:39:22
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-04-03 11:40:10
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-04-03 11:40:10
Artykuł był wyświetlony: 184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-03 10:00:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Osuch Data wytworzenia informacji: 2019-04-03 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Osuch Data wprowadzenia do BIP 2019-04-03 10:00:25
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-04-03 10:03:56
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-04-03 10:03:56
Artykuł był wyświetlony: 126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Interpelacja nr 1 z dnia 01.04.2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-02 11:05:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Arleta Piwońska Data wytworzenia informacji: 2019-04-01 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Arleta Piwońska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-02 11:05:16
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-04-02 11:06:05
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-04-03 10:04:50
Artykuł był wyświetlony: 205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu