ˆ

Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Lubrzy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Lubrzy
ul. 3 Maja 5, 66-218 Lubrza
 
I. wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminie, pełny wymiar czasu pracy, po okresie próbnym 6 m-cy - umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony
II. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
·         obywatelstwo polskie,
·         wykształcenie wyższe o kierunku ochrony środowiska lub o kierunkach pokrewnych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, administracji publicznej, organizacji i zarządzaniu z co najmniej 5-letnim stażem pracy w gospodarce odpadami
·         brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
·         nieposzlakowana opinia,
2. Wymagania dodatkowe:
·         znajomość przepisów ustaw: o ochronie środowiska, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o ochronie zwierząt, prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
·         doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, w administracji lub zarządzaniu.
·         obsługa komputera,
·         znajomość edytora tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, internetu,
·         umiejętność redagowania pism i obsługi urządzeń biurowych,
·         umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 
 
II. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
·         całkowita realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości oraz nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków, wydawanie decyzji nakazujących wykonywanie obowiązku,
·         prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
·         prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy,
·         zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
·         prowadzenie ewidencji bezodpadowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji umów o odbiór odpadów komunalnych, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie,
·         opracowywanie projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska pracy,
·         likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
·         sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,
·         organizowanie przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
·         prowadzenie ewidencji naliczeń i wpłat i windykacja należności
III. Warunki pracy:
Praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową związaną z wyjazdami po terenie gminy, jest związana z częstymi kontaktami z interesantami. Nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy. Do budynku zapewniony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi o odpowiedniej szerokości . Pomieszczenie biurowe jest usytuowane na parterze.
IV. W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie budżetowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %
V. Wymagane dokumenty:
·         list motywacyjny,
·         kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydatka
·         kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydatka
·         w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydatka
·         oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w biurze Samorządowego Zakładu Budżetowego,ul.3 Maja 5, 66-218 Lubrza w terminie do dnia 20.04.2012 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 15 00 Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminie. "
Osoby, które złożą dokumenty do biura Samorządowego Zakładu Budżetowego po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia dalszego postępowania naboru.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 180, poz.1111 z późn. zm), będzie umieszczona stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubrza oraz na tablicy ogłoszeń w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Lubrzy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .
 
 
Mirosław Ociepa (-)         
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-04 07:36:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-04 07:38:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-04 09:12:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lubrzy

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wójt Gminy Lubrza
ogłasza nabór
na stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy Lubrza
na stanowisko informatyka (wymiar czasu pracy ½ etatu)
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w poniższym załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-23 13:25:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-23 13:27:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Przewłocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-08-23 13:27:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lubrzy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-21 12:13:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-21 12:16:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:23:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKÓŁ Z NABORU NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-17 12:14:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-17 12:15:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:32:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na wolne stanowisko dyrektora Zakładu Budżetowego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-23 14:32:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-23 14:33:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:32:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-07 21:23:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-07 21:24:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:32:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lubrzy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-31 15:26:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-31 15:29:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:32:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12793 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Budżetowym „EKO-FORT”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-08 12:22:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-08 12:26:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:32:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze turystyki i promocji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-09 09:19:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-09 09:20:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:33:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na wolne stanowisko informatyka

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-09 09:21:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-09 09:22:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:32:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12995 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji