ˆ

Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół - 25 02 2005r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-04-12 12:20:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Protokół V/2003
 
 
Protokół  XXIII/2005r.
 
z  XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 25.02.2005r. w siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Przełazach w godz. od 9 00 do1540
Podjęto uchwały nr  od XXIII/145/2005r. do XXIII/147/2005r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący  Rady Gminy Lubrza – Kazimierz  Koszucki ,
protokołowała  Ewa Gniewczyńska.
W sesji udział wzięło 12 radnych na stan 15.
Radni: Marzena Zwęgrodzka, Alina Mieczyńska i Stanisław Kluczkiewicz
nie usprawiedliwili  swojej nieobecności na posiedzeniu sesji Rady Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki  otworzył XXIII zwyczajną sesję Rady Gminy  Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki  przedstawił proponowany porządek  obrad:
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
 
1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                  Ustalenie porządku obrad.

3.         Informacja z prac Wójta między sesjami.
4.         Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.

5.                  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadań polegających

na budowie parkingu w obrębie wsi Staropole i terenów sportowo – rekreacyjnych
w obrębie wsi Zagaje.

6.                  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

7.                  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/145/2005r. Rady Gminy w Lubrzy z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Lubrza.