ˆ

Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół XXV/2005r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-07-13 08:09:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Protokół V/2003
 
Protokół XXV/2005r.
z XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 15.04.2005r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 9 00 do1340
Podjęto uchwały nr od XXV/153/2005r. do XXV/157/2005r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – Kazimierz Koszucki ,
protokołowała Ewa Gniewczyńska.
W sesji udział wzięło 11 radnych na stan 15.
Radni: Stefan Babicz, Marzena Zwęgrodzka, Stanisław Kluczkiewicz nie usprawiedliwili swojej nieobecności na posiedzeniu sesji Rady Gminy.
Radna: Anna Brachman usprawiedliwiła swoją nieobecność na posiedzeniu sesji Rady Gminy w Lubrzy.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki otworzył XXV zwyczajną sesję Rady Gminy Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki przedstawił proponowany porządek obrad:
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 1. Ustalenie porządku obrad.
 1. Informacja z prac Wójta między sesjami.
 2. Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubrza
 6. za rok 2004 i podjecie dyskusji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza
 8. za rok 2004:
  -przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania
  budżetu (uchwała Nr 1/2005r.),
  -przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  -przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
  absolutorium,
  -przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o wniosku Komisji
  Rewizyjnej.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
 10. budżetowych na rok 2005.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
 12. w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 14. (park Zagórze).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o propozycji planu
 16. aglomeracji Świebodzin.
  13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Lubrzy.
 17. Dyskusja i wnioski.
Radny Stanisław Kuczyński zabrał głos i złożył wniosek w sprawie wycofania z porządku obrad
-pkt.7 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubrza
za rok 2004 i podjecie dyskusji.
-pkt.8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza
za rok 2004.
ze względu na nie przekazanie radnym sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 przed obradami sesji rady gminy.
Skarbnik – Helena Domagała zabrała głos i poinformowała radnych, że sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2004 zostało przekazane Komisji Rewizyjnej, natomiast pozostałym radnym zapomniała dostarczyć w/w sprawozdanie przed obradami sesji Rady Gminy. W dalszej części swojej wypowiedzi przeprosiła radnych za zaistniałą sytuację. Ponadto Pani Skarbnik oznajmiła, że może omówić szczegółowo powyższe sprawozdanie oraz udzielić stosownych wyjaśnień na postawione pytania.
Głos zabrał radny Bolesław Kołakowski i złożył wniosek w sprawie spowodowania przerwy celem zapoznania się z treścią sprawozdania za rok 2004.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz zabrał głos i poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wyłączenia z porządku pkt. 7 i 8 – wniosek został odrzucony przy 1 głosie za, 7 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
Wniosek radnego Bolesława Kołakowskiego stał się bezpodstawny.
W dalszej kolejności swojej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki
poddał pod głosowanie porządek obrad, który wyłożony został przed obradami sesji Rady Gminy-porządek obrad został przyjęty przy 10 głosach za i 1 głosie przeciwnym.
Odnośnie pkt.3
“Informacja z prac Wójta między sesjami”.
Do przekazania informacji z prac Wójta między sesjami zobowiązał się Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:
*sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004
-wójt poinformował, że informacje na temat dochodów i wydatków w 2004r. były
przedstawiane na każdym posiedzeniu sesji Rady Gminy,
-sprawozdanie, wysłane zostało do RIO w terminie,
-Komisja Rewizyjna pracowała dwa dni nad sprawozdaniem po stronie wydatków
i dochodów, po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów została wydana pozytywna
opinia w sprawie wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2004r. oraz wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
*organizacja imprez
-Konstytucja 3-go Maja , nadanie imienia szkole – V-lecie i 750-lecie wsi Boryszyn,
-w programie imprezy przewidziano:
*mszę św. w Boryszynie godz. 13.00-14.00
*wystawę w szkole,
*koncert orkiestry dętej,
*program artystyczny przygotowany przez dzieci,
*zabawa taneczna do 23.00
*Organizacja “Zlotu miłośników pojazdów militarnych”
-opracowany został program imprezy,
-koszt imprezy 70.000-zł.,
-sponsoring (rozmowy odbyły się z 15 podmiotami gospodarczymi),
-projekt złożony w działaniu Intereg III o dofinansowanie imprezy został odrzucony,
-gmina ponownie przygotuje się do złożenia projektu o dofinansowanie powyższej imprezy,
-prowadzone są nadal rozmowy również z Firmą Ochroniarską i Policją,
*wnioski o dofinansowanie
-w trakcie przygotowywania są wnioski o dofinansowanie:
 • infrastruktury turystycznej dot. Pętli Boryszyńskiej – projekt dotyczy
doprowadzenia wody i energii elektrycznej),
- promocji,
*wykonanie plakatu inwestycyjnego
-koszt wykonania plakatu wynosi 1.220-zł.,
*spotkanie 13.04.2005r.
-odbyło się spotkanie na temat udrożnienia rzeki Rakownik,
-w spotkaniu uczestniczyli: Nadleśnictwo, WZUMR- p. Warcholak, PUP, członek LOT
-p. Skonieczek,
-po przeprowadzeniu rozmów podjęto decyzję w sprawie przygotowania kompleksowego
projektu dot. rozwiązania gospodarki wodnej na terenie gminy,
*wykonanie szamba k/świetlicy – Staropole
-wykonana została kanalizacja o dł. 12 m,
-koszt zadania ok. 5.000-zł.
*przetarg na wykonanie kanalizacji Przełazy, Mostki, Zagórze,
-przyznane zostały środki finansowe ZPORR,
-zebranie wiejskie we wsi Przełazy, Mostki odbędzie się w najbliższym czasie.
Odnośnie pkt.4
“Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
Do przedstawienia sprawozdania z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami zobowiązał się Pan Kazimierz Koszucki – Przewodniczący Rady Gminy.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z prac między sesjami stanowi załącznik do protokołu.
Odnośnie pkt.5
“Interpelacje i wnioski radnych”.
Wnioski
Radny/a Ryszard Sawczyn
-wystosować pismo w sprawie zamontowania telefonu w budce
telefonicznej w miejscowości Bucze,
-prośba w sprawie wymiany pieca w świetlicy wiejskiej w miejscowości
Bucze,
Radny/a Jan Pilczuk
-wystosować wniosek do Nadleśnictwa oraz Kół Łowieckich w sprawie
utrzymania czystości na terenach leśnych i dzikich wysypiskach śmieci,
-wystosować pismo w sprawie dokonania naprawy nawierzchni dróg
powiatowych:
Lubrza-Staropole-Zarzyń,
Staropole – Sieniawa,
Boryszyn – Sieniawa.
Sołtys Stanisław Kendzia
-Od Kiedy rozpoczną się prace gazyfikacji w miejscowości Lubrza?
-prośba w sprawie wykonania naprawy drogi dojazdowej
do przysiółka - Romanówek,
-Kiedy zostaną przedstawione wyniki z przeprowadzonej kontroli
z działalności Klubów Sportowych “Zorza” i “Mostki”?
-Kiedy rozpocznie się na terenie gminy kontrola komisji ds. porządku
i czystości (sprawdzenie źródeł wody do podlewania ogrodów) ?
Radny/a Bolesław Kołakowski
-poczynić starania w sprawie nadania Zespołowi Szkół Samorządowych
w Lubrzy im. Jana Pawła II,
Radny/a Radosław Noworyta
-prośba w sprawie wypróżnienia koszy na śmieci wokół jeziora Goszcza
(wystosować pismo do Związku Wędkarskiego),
Radny/a Stanisław Kuczyński
-prośba w sprawie doprowadzenia wody do boiska w miejscowości
Mostki,
-powołać komisję w sprawie:
*ustalenia granic boiska w miejscowości Mostki,
*zbadania sprawy dot. zaśmiecania boiska oraz notorycznego zalewania boiska,
 
Odnośnie pkt.6
“Odpowiedzi na interpelacje”.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki i przedstawił wnioski i odpowiedzi na wnioski z sesji Rady Gminy w Lubrzy z dnia 31.03.2005r.
-wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.
 
 
 
 
Odnośnie pkt.7
“Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubrza za rok 2004
i podjęcie dyskusji”.
Pani Skarbnik – Helena Domagała zabrała głos i przedstawiła sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Lubrza za rok 2004.
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Lubrza za 2004r. stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do dyskusji nad powyższym sprawozdaniem.
Radni nie wnieśli uwag do niniejszego tematu.
Zamknięto dyskusję w tym temacie.
Odnośnie pkt.8
“Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza
za rok 2004:
-przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania
budżetu (uchwała Nr 1/2005r.),
-przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
-przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium,
-przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o wniosku Komisji
Rewizyjnej”.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Śramkiewicz przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu – opinia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Do przedstawionej opinii nie wniesiono żadnych uwag.
Następnie Pani Skarbnik – Helena Domagała odczytała uchwałę nr 154/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lubrza za 2004r. oraz składzie orzekającym RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej
 • uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Śramkiewicz
i odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
-wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki przedstawił uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza – uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radni przeprowadzili dyskusję w powyższym temacie.
Nie wniesiono uwag do niniejszej uchwały.
Następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza
 • uchwała została przyjęta przy 10 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się.
Odnośnie pkt.9
“Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005”.
Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Finansów – Urszula Maczalska zabrała głos i przedstawiła wprowadzone zmiany po stronie dochodów:
-zwiększono środki finansowe w:
*dziale 750, o 31.000-zł., w tym 21.000-zł. zwrot za zagarnięte mienie,
*dziale 754, o 3.130-zł. na dofinansowanie radiostacji i zakupienie mundurów,
*dziale 801, o 10.100-zł. na oświatę i wychowanie,
*dziale 854, o 33.310-zł. na pomoc materialną uczniów,
*dziale 921, o 2.500-zł. na dofinansowanie projektu “Zlot pojazdów militarnych”,
Plan wydatków zwiększa się o kwotę 115.952,00-zł.
Dochody ogółem 9.608.015,00-zł.
Wydatki ogółem 10.860.973,00-zł.
Deficyt na dzień podjęcia uchwały zwiększa się o kwotę 4.278,00-zł. wynosi 1.252.958,00-zł. i zostanie pokryty z kredytu bankowego.
Komisja ds. Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie.
Pani Skarbnik – Helena Domagała przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki poddał pod głosowanie powyższą uchwałę – uchwała została przyjęta przy 11 głosach za.
Odnośnie pkt.10
“Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza”.
Sekretarz – Katarzyna Przewłocka zabrała głos i przedstawiła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków – wniosek stanowi załącznik do protokolu.
Następnie przedstawiła projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Koszucki zabrał głos i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza – uchwała została przyjęta przy 11 głosach za.
Odnośnie pkt.11
“Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości”.
Ponownie głos zabrała Sekretarz – Katarzyna Przewłocka i odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do niniejszego projektu.
Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Koszucki zabrał głos i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – uchwała została przyjęta przy 11 głosach za.
Odnośnie pkt.12
“Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody o propozycji planu aglomeracji Świebodzin”.
Sekretarz – Katarzyna Przewłocka zabrała głos i przedstawiła uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu.
Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody o propozycji planu aglomeracji Świebodzin
-uchwała została przyjęta przy 11 głosach za.
Odnośnie pkt.13
“Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Lubrzy”.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony godzinę przed sesją , bez jego odczytywania protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przy 8 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się.
Odnośnie pkt.14
“Dyskusja i wnioski”.
Przeprowadzono dyskusji i nie zgłoszono wniosków w tym punkcie.
 
Na tym zakończono posiedzenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki podziękował za udział w obradach sesji oraz dokonał oficjalnego zamknięcia XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Gniewczyńska Kazimierz Koszucki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony