ˆ

Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PROTOKÓŁ XXX 29.09.2009

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-26 12:43:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-26 12:44:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:10:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKÓŁ XXIX 04.09.2009

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-26 12:42:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-26 12:42:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:10:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKÓŁ XXVIII 30.06.2009

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-26 12:40:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-26 12:41:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:10:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół -21.01.05r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Protokół  XXII/2005r.
 
z  XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 21.01.2005r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 9 00 do1540
Podjęto uchwały nr  od XXII/142/2005r. do XXII/143/2005r.
Obradom przewodniczył Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Lubrza – Stanisław Kluczkiewicz, protokołowała  Ewa Gniewczyńska.
W sesji udział wzięło 13 radnych na stan 15.
 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz  otworzył XXII zwyczajną sesję Rady Gminy  Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz  przedstawił proponowany porządek  obrad:
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
 
1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                  Ustalenie porządku obrad.

3.         Informacja z prac Wójta między sesjami.

5.                  Zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w aspekcie zarządzania

majątkiem na terenie Gminy  Lubrza    (godz. 9.30).

6.                  Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Lubrza   (godz. 11.30 ).

*ocena pracy dydaktycznej na podstawie wyników mierzenia jakości
  (Kuratorium Oświaty),
*informacja na temat pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy
  Lubrza (Kuratorium Oświaty),
           *realizacji międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej „Turystyka w Gminie
              i Regionie” (dyr. szkół),
           *współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubrzy w zakresie krzewienia
             kultury i kultywowania polskich tradycji (dyr. szkół, p. Rawski),

7.                  Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2004.

8.                  Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia za pracę i przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Lubrza.

9.                  Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

10.              Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2004.

11.              Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania

            nauczycieli.

12.              Interpelacje i wnioski radnych.

13.              Odpowiedzi na interpelacje.

13.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Lubrzy.

14.              Dyskusja i wnioski.

 
Radny Jan Kaniecki zabrał głos i złożył wniosek w sprawie omówienia pkt. 10 (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli), po pkt.5 ujętym w porządku obrad
 
W dalszej kolejności swojej wypowiedzi Zastępca  Przewodniczącego Rady Gminy

        Stanisław Kluczkiewicz poddał pod głosowanie:

* wniosek radnego Jana Kanieckiego, który został przyjęty przy 13 głosach za,
*porządek obrad, który wyłożony został przed obradami sesji Rady Gminy - porządek obrad
  został przyjęty przy 13 głosach za
 
Odnośnie pkt.3
 
„Informacja z prac Wójta między sesjami”.
 
Do przekazania informacji z prac Wójta między sesjami zobowiązał się Pan Wójt Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:
*wizja lokalna bunkrów „Pętla Boryszyńska” – 31.12.2004r.
-w komisji udział wzięli:
  p.B. Kołakowski, p. A. Mieczyńska, p. J. Pilczuk,
-po przeprowadzeniu wizji, spisaniu protokołu, wystosowane zostało pismo w sprawie
  natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości j.n.:
   *bezpieczeństwa wejść i wyjść do wszystkich obiektów,
   *zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych wewnątrz obiektów,
   *zabezpieczenia dostępu do ścisłego rezerwatu nietoperzy,
   *uprzątnięcia nieczystości znajdujących się w wewnątrz i w pobliżu wejść do obiektu,
   *zapewnienie osoby dozorującej podziemną trasę turystyczną w czasie sezonu
     jesienno-zimowego,
   *wyznaczono termin 30 dniowy w sprawie usunięcia nieprawidłowości,
   *w przypadku nie wykonania powyższych nieprawidłowości umowa dzierżawy zostanie
     rozwiązana.
*opracowanie koncepcji na wykonanie wodociągu miejscowości
   Mostki – Przełazy – Zagórze 
-termin wykonania zadania 31.01.2005r.,
-koncepcja wykonana zostanie przez Firmę EOTERM-PRIM za kwotę 3.660-zł.,
-po przeprowadzeniu renowacji studni w miejscowości Mostki,  podjęto decyzję o wykonaniu
 modernizacji odwiertu,
*harmonogram zebrań wiejskich
-24.01.2005r.              Lubrza                         godz. 17.00
-25.01.2005r.              Nowa wioska              godz. 18.00
-26.01.2005r.              Boszyszyn                    godz. 18.30
-27.01.2005r.              Buczyna/Zagaje           godz. 18.00
-28.01.2005r.              Staropole                     godz. 18.00
-01.02.2005r.              Bucze                          godz. 18.00
-02.02.2005r.              Zagórze                       godz. 18.00
-marzec 2005r.            Mostki
-marzec 2005r.            Przełazy          
*Biuro Finansów Publicznych „BFP” – Leszno
-podjęta została decyzja o przeprowadzeniu przez powyższą firmę kontroli finansowej
  w referacie  finansowym,
-powołana została wewnętrzna stała komisja w składzie: skarbnik, sekretarz + pracownik
 merytoryczny, która będzie kontrolowała poszczególne stanowiska pracy i jednostki
 organizacyjne: OSP,  J K, GOK, szkoły,
*gmina zakupiła samochód BUS – Lublin,
-koszt zakupu samochodu – 15.000-zł.,
- samochód, który był wykorzystywany do celów gospodarczych uległ wypadkowi,
-gmina planuje uszkodzony po wypadku samochód sprzedać,
-odszkodowanie za samochód wypłacone zostało w wysokości 8.700-zł.
*podjęto decyzję o powołaniu kierownika Jednostki Komunalnej w Lubrzy 
-zostanie ogłoszony konkurs na kierownika Jednostki Komunalnej,
-ogłoszenie o konkursie opublikowane zostanie w Gazecie Lubuskiej i „Dzień”,
-kierownik Jednostki Komunalnej będzie jednocześnie pełnił obowiązki byłego inspektora
 ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
*spotkanie z dyr. szkół i Zespołem Nauczycielstwa Polskiego  – 12.01.2005
   i 19.01.2005r.
-tematem spotkania było:
  *funkcjonowanie placówek oświatowych,
  *omówienie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów
    wynagradzania,
*Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy
-po przeprowadzeniu kontroli przez RIO sporządzony został protokół, w którym zawarte
  zostały zalecenia pokontrolne i jednym z zaleceń jest powołanie uchwały Rady Gminy
  w Lubrzy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy,
-Wójt chciałby uzyskać opinię Rady Gminy na jakich zasadach ma działać w/w instytucja,
*obowiązkowe ubezpieczenie rolników z terenu gminy
-Wójt przypomniał , iż wszyscy rolnicy muszą ubezpieczyć się,
-Wójt oznajmił, iż jego zdaniem korzystną firmą ubezpieczeniową jest TUW,
  zaproponował w swojej wypowiedzi zorganizowanie spotkania z w/w firmą
  ubezpieczeniową  i rolnikami z terenu gminy,
 
Odnośnie pkt.4
 
„Zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w aspekcie zarządzania majątkiem na terenie Gminy Lubrza”.
 
Głos zabrał p. Budrewicz – ANR w Zielonej Górze i poinformował, iż nieruchomości/grunty sprzedawane są na zasadzie:
-przetargu ograniczonego organizowanego  dla mieszkańców gminy i rolników,
-przetargu nieograniczonego organizowanego  na wniosek gminy i izb rolniczych.
Informacja o przetargu nieograniczonym oraz zasadach zbycia nieruchomości/gruntu umieszczane są na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeniowych w gminach.
W dalszej części swojej wypowiedzi poinformował o kolejnej formie sprzedaży nieruchomości/gruntu. Jest to pierwszeństwo nabycia gruntu przez dzierżawcę. Dzierżawca może skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości po 3 latach od chwili wydzierżawienia nieruchomości. Natomiast w przypadku kiedy dzierżawca przekazuje nieruchomość umową cesji np. na syna, wówczas okres 3 lat liczony jest od momentu przekazania nieruchomości na w/w osobę. Kończąc wypowiedź poinformował, iż rolnicy sąsiedniej gminy posiadający grunty na terenie naszej gminy mogą składać wnioski do ANR o upełnorolnienie. 
 
Sołtys Stanisław Kendzia oznajmił, iż dzierżawca - p. Hukiewicz doprowadził gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami do ruiny. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, dlaczego ANR nie rozwiąże umowy z tym dzierżawcą?
 
Ponownie głos zabrał p. Budrewicz – ANR w Zielonej Górze oznajmił, iż w przypadku kiedy dzierżawca nie wywiązuje się z warunków umowy dzierżawy, agencja przystępuje do rozwiązania takiej umowy. W dalszej części swojej wypowiedzi poinformował,
iż z p. Wójtem planuje przeprowadzić rozmowę na temat rozwiązania problemu dot. dzierżawcy - p. Hukiewicz.
 
Radny Bolesław Kołakowski zabrał głos i zwrócił się z zapytaniem, kto jest uprawniony do
ustalania cen wyjściowych nieruchomości/gruntu do sprzedaży?
 
Przedmówca zabrał głos i poinformował, że  każda nieruchomość wyceniana jest przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Ponadto agencja ma uprawnienia do obniżenia wartości ceny nieruchomości zabudowanej o 10% w przypadku gdy pierwszy przetarg nie dojdzie do skutku.
 
Radny Piotr Śramkiewicz zabrał głos i poinformował, iż budynki dzierżawione przez p. Hukiewicza są dewastowane, a  na terenie tej nieruchomości panuje ogólny bałagan.
Komisja niejednokrotnie próbowała wejść na teren posesji celem przeprowadzenia kontroli, niestety dzierżawca zasłaniając się przepisami zoohigienicznymi nie wpuścił członków komisji na w/w teren.
Ponadto radny oznajmił, iż stan techniczny zabudowań grozi katastrofą budowlaną i stwarza zagrożenie dla osób z zewnątrz. Na zakończenie swojej wypowiedzi zwrócił się z prośbą do przedstawiciela ANR – Zielona Góra o definitywne rozwiązanie powyższego tematu poprzez zerwanie umowy dzierżawy.
 
Wójt Eugeniusz Chamarczuk zabrał głos i oznajmił, iż powyższy temat omawiany jest praktycznie na każdej sesji Rady Gminy. W dalszej części swojej wypowiedzi poinformował, iż p. B. Hukiewicz posiada zaległości w podatkach i zaległość w  2004 wynosiła 40.334-zł.
Pan B. Hukiewicz uiszczał podatki w czasie, kiedy obowiązywały  bony paliwowe – do końca 2003r.
Od roku 2000 płatnik cyklicznie występował z wnioskami o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i taką pomoc uzyskiwał do roku 2003, która przedstawia się w sposób następujący:
*06.11.2000r. decyzją Wójta umorzono odsetki w kwocie 22.209-zł.,
*13.11.2002r. umorzono zaległy podatek za rok 2001, 2002 w łącznej kwocie 60.932-zł.,
*13.11.2002r. umorzono odsetki w kwocie 48.000-zł.,
*30.10.2003r. decyzją Wójta odroczono termin płatności III raty podatku rolnego za rok 2003
  do 16.12.2003r.
Wójt oznajmił, iż p. Bartosz Hukiewicz jest bardzo trudnym podatnikiem i dalsza dzierżawa lub sprzedaż wspomnianej nieruchomości dla w/w podatnika spowoduje dalsze narastanie zaległości podatkowych. Na zakończenie swojej wypowiedzi oznajmił, iż Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa – Zielona Góra otrzymała pismo z powyższą informacją.
 
Ponownie głos zabrał p. Budrewicz i zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do ANR
w sprawie wysokości zadłużenia podatkowego (ilość rat)  przez p. B. Hukiewicz.
W dalszej części swojej wypowiedzi oznajmił, iż niniejsze pismo będzie podstawą do rozwiązania umowy dzierżawy w trybie natychmiastowym.
 
Radca Prawny – Edward Strzelecki zabrał głos i oznajmił, iż p. B. Hukiewicz nie posiada żadnego majątku, od momentu zawarcia umowy cesji. Na etapie prowadzenia procedury windykacyjnej stwierdza się, że Pan Bartosz Hukiewicz posiada wyłącznie ziemię, która jest w części obsiana, a na te grunty obsiane zostało już wszczęte postępowanie egzekucyjne.
W przypadku kiedy wierzyciel wskazuje komornikowi, iż P. B. Hukiewicz sprzedaje mleko lub zboże itp., ostatecznie okazuje się, że dłużnik nie jest właścicielem sprzedawanego zboża oraz mleka, ze względu na to, iż sporządzone są już znacznie wcześniej umowy przewłaszczenia. I związku z powyższym komornik nie podejmuje w tej sprawie czynności egzekucyjnej.
W dalszej części swojej wypowiedzi poinformował, iż komornicy sądowi mają mniej możliwości działania na zewnątrz i dlatego nie jest przez nich zajmowany żywy inwentarz.
Reasumując temat poinformował, iż należne gminie pieniądze będą ściągane od dłużnika.
W dalszej części swojej wypowiedzi Radca Prawny omówił sprawę opłat za dostawę wody do Gospodarstwa Rolnego – B. Hukiewicz. Na dzień dzisiejszy jest wydany wyrok pozytywny przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie. Obecnie gmina czeka na jego uprawomocnienie.
 
Radny Bolesław Kołakowski zabrał głos i zasugerował wystosować zażalenie do Izby Rolniczej, że ich członkowie są nie widoczni i nie interesują się problemami. Ponadto oznajmił, iż Prokuratura powinna zająć się tematem ściągalności należności od dłużnika – p. B. Hukiewicz.
 
Ponownie głos zabrał Radca Prawny i poinformował, iż windykacja jest prowadzona prawidłowo i zgodnie z prawem.
 
Pani Skarbnik – Helena Domagała zabrała głos i poinformowała, że nowy dzierżawca gospodarstwa rolnego Zagórze  nie przesyła obraźliwe pisma i nie płaci podatków. W dalszej części swojej wypowiedzi zwróciła się z prośbą do p. Budrewicza aby przyjrzał się dokładnie nowemu dzierżawcy
 
Pan Budrewicz – ANR – Zielona Góra oznajmił, iż stanowisko radnych Gminy Lubrza zostanie przekazane dla dyrektora celem podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.
 
Odnośnie pkt.4
 
„Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Lubrza  
*ocena pracy dydaktycznej na podstawie wyników mierzenia jakości (Kuratorium Oświaty),
*informacja na temat pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy
  Lubrza (Kuratorium Oświaty),
*realizacji międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej „Turystyka w Gminie
  i Regionie” (dyr. szkół),
*współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubrzy w zakresie krzewienia
  kultury i kultywowania polskich tradycji (dyr. szkół, p. Rawski)”.
 
Wójt – Eugeniusz Chamarczuk zabrał głos i oznajmił, że na utrzymanie oświaty z budżetu gminy wydatkowane są środki w wysokości 50%  i w 2005r.  zaplanowano na ten cel 2.565,766-zł. w tym subwencja oświatowa w wysokości 1.724.000-zł.
(2004r. wynosiła 1.810.000-zł.).
Wydatki rzeczowe:
*Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy                   75.000-zł.
*Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach  30.000-zł.
*Publiczna Szkoła Podstawowa w Boryszynie 20.000-zł.
 
Koszt dowozu dzieci:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-04-12 12:16:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-04-12 12:18:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:02:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół - 25 02 2005r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Protokół  XXIII/2005r.
 
z  XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 25.02.2005r. w siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Przełazach w godz. od 9 00 do1540
Podjęto uchwały nr  od XXIII/145/2005r. do XXIII/147/2005r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący  Rady Gminy Lubrza – Kazimierz  Koszucki ,
protokołowała  Ewa Gniewczyńska.
W sesji udział wzięło 12 radnych na stan 15.
Radni: Marzena Zwęgrodzka, Alina Mieczyńska i Stanisław Kluczkiewicz
nie usprawiedliwili  swojej nieobecności na posiedzeniu sesji Rady Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki  otworzył XXIII zwyczajną sesję Rady Gminy  Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki  przedstawił proponowany porządek  obrad:
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
 
1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                  Ustalenie porządku obrad.

3.         Informacja z prac Wójta między sesjami.
4.         Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.

5.                  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadań polegających

na budowie parkingu w obrębie wsi Staropole i terenów sportowo – rekreacyjnych
w obrębie wsi Zagaje.

6.                  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

7.                  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/145/2005r. Rady Gminy w Lubrzy z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Lubrza.

8.                  Dyskusja panelowa: „Rozwój Turystyki Lokalnej”.

9.                  Interpelacje i wnioski radnych.

10.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Lubrzy.
11.       Dyskusja i wnioski.
 
 
 
W dalszej kolejności swojej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki
poddał pod głosowanie porządek obrad, który wyłożony został przed obradami sesji Rady Gminy-porządek obrad został przyjęty przy 11 głosach za (radny Radosław Noworyta nie brał udziału w głosowaniu ponieważ nie przybył na obrady sesji Rady Gminy).
 
 
 
 
 
 
Odnośnie pkt.3
 
„Informacja z prac Wójta między sesjami”.
 
Do przekazania informacji z prac Wójta między sesjami zobowiązał się Pan Wójt Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:
*ocena sytuacji finansowej gminy
-gmina przygotowuje się do montażu kredytu finansowego dot. budowy kanalizacji sanitarnej
  w miejscowościach  Mostki – Przełazy – Zagórze,
-przeprowadzone zostaną również rozmowy na temat uzyskania dotacji na powyższą
  inwestycję,
*informacja na temat spłaty kredytów w br.
   *  50.000-zł.             do 15.03.2005r.          (ścieżka Boryszyn, kanalizacja Nowa Wioska),
   *150.000-zł.             do 31.05.2005r.          (wodociąg Buczyna-Zagaje),
   *100.000-zł.             do 15.06.2005r.          (kanalizacja + wodociąg Nowa Wioska),
-rachunki i faktury są płacone na bieżąco,
*wyłączanie czasowe oświetlenia ulicznego,  
-podjęta została decyzja w sprawie wyłączania oświetlenia ulicznego od 01.03.br. – 31.05.br.
  w godz. od 24.00 do 3.00 rano,
*powołanie instytucji GOK
-Wójt poinformował, iż na następnej sesji Rady Gminy przeprowadzona zostanie dyskusja
  na temat sposobu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy,
*nawiązanie współpracy z ościenną Gminą Międzyrzecz
-powyższa gmina zainteresowana jest nawiązaniem współpracy oraz stworzeniem
  wspólnego projektu,
*wizyta w Gminie Burg – 22.02.2005r.
-podczas spotkania prowadzone były rozmowy na temat zacieśniania współpracy poprzez
  tworzenie nowych wspólnych projektów – bliźniaczych,
-Wójt otrzymał informację, że gmina niemiecka chciałaby nawiązać z nami współpracę,
-w miesiącu czerwcu br. grupa 9-cio osobowa z Niemiec przyjedzie na spotkanie  w celu
  dokonania uzgodnień w powyższym temacie,
 odnośnie nawiązania współpracy pomiędzy gminami,
*spotkanie z dyr. Agencji Nieruchomości Rolnej w Zielonej Górze
-prowadzone były kolejne rozmowy odnośnie przekazania gruntów ( teren koło bunkrów
-Boryszyn, park – Zagórze, boisko – Zagaje) na rzecz gminy,  
-Wójt oznajmił, iż agencja przekaże powyższe grunty na podstawie podjętej uchwały przez
  Radę Gminy w Lubrzy  w sprawie przystąpienia do realizacji zadań polegających
  na budowie parkingu w obrębie wsi Staropole i terenów  sportowo – rekreacyjnych wsi
  Zagaje (projekt takiej uchwały ujęty jest w porządku obrad dzisiejszej sesji) ,
*wybór kierownika Jednostki Komunalnej
-na w/w stanowisko została zatrudniona osoba – p. Marin Kawa,
-stanowisko p. Krupskiego zostało zlikwidowane, a jego zakres czynności będzie
  wykonywany przez pracowników UG.
 
Radny Radosław Noworyta przybył na sesję Rady Gminy w Lubrzy.
 
 
 
 
 
 
Odnośnie pkt.4
 
„Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
 
Do przedstawienia sprawozdania z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami zobowiązał się Pan Kazimierz Koszucki – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z prac między sesjami stanowi załącznik do protokołu.
 
Odnośnie pkt.5
 
„Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadań polegających
na budowie parkingu w obrębie wsi Staropole i terenów sportowo – rekreacyjnych
w obrębie wsi Zagaje”.
 
Sekretarz Katarzyna Przewłocka zabrała głos i przedstawiła projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu.
 
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do zadań  polegających na budowie parkingu w obrębie wsi Staropole
i terenów sportowo – rekreacyjnych w obrębie wsi Zagaje -  uchwała została przyjęta przy 12 głosach za.
 

Odnośnie pkt.6

 
„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej”.
 

Ponownie głos zabrała Sekretarz – Katarzyna Przewłocka i przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki i poddał pod głosowanie w/w uchwałę – uchwała została przyjęta przy 12 głosach za.
 

Odnośnie pkt.7

 
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2005r. Rady Gminy w Lubrzy z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Lubrza”.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki przypomniał w swojej wypowiedzi, iż na poprzedniej sesji Rady Gminy została przyjęta uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia i przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Lubrza. Powyższa uchwała została uchylona przez Nadzór Prawny Wojewody – Gorzów Wlkp. z uwagi na to, iż w uchwale błędnie została wpisana wysokość kwoty dodatku funkcyjnego – 1.000-zł.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich minimalna kwota dodatku funkcyjnego wynosi 1.030-zł.  Następnie zaznaczył w swojej wypowiedzi, iż po dokonaniu zmiany wysokości dodatku funkcyjnego wynagrodzenie brutto pozostało na tym samym poziomie.
W dalszej części swojej  wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do radnych o ponowne przyjęcie uchwały  z prawidłowo wyliczonymi składnikami.
 
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki poddał pod głosowanie uchwałę
-uchwała została przyjęta przy 9 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się.  
 

Odnośnie pkt. 8

 
„Dyskusja panelowa: Rozwój Turystyki Lokalnej”.
 
Rozpoczęto dyskusję panelową na temat rozwoju turystyki lokalnej na terenie Gminy Lubrza.
 
W dyskusji udział wzięli:
 
-Wójt Gminy                                                                          - Eugeniusz Chamrczuk
-pracownik ds. turystyki                                                          -Krzysztof Rosiński
-Urząd Marszałkowski – Zielona Góra                                    -Jadwiga Błoch
-Agencja Rozwoju Regionalnego – Zielona Góra                     -Piotr Raczykowski
                                                                                               -Michał Rzepocki
                                                                                               -Tomasz Burchawol
-Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk                                  -Barbara Brejwo
-Nadleśnictwo – Świebodzin                                       -Roman Zygadło
-Komenda Powiatowa Policji – Świebodzin                            -Adam Pajuk
                                                                                              -Marian Kałużny
-turystyka wodna (sympatyk)   - Bobowicko                          -Jan Całus
-członek LOT                                                                         -Andrzej Kaczmarek
                                                                                              -Roman Walendzik
-„Pro Nature”                                                                         -Joachim Szlegel
                                                                                              -Zbigniew Urbańczyk
-Gospodarstwo Pomocnicze KWP – Gorzów Wlkp.
-Zespół Parków Krajobrazowych – Gorzów Wlkp.                -Stanisław Bąkowski
-przedsiębiorca – Międzyrzecz                                    -Ryszard Duda
-przedsiębiorca branży turystycznej                                         -Stephan Doll
                                                                                 &nbs

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-04-12 12:19:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-04-12 12:20:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:02:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7812 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XXV/2005r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół V/2003
 
Protokół XXV/2005r.
z XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 15.04.2005r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 9 00 do1340
Podjęto uchwały nr od XXV/153/2005r. do XXV/157/2005r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – Kazimierz Koszucki ,
protokołowała Ewa Gniewczyńska.
W sesji udział wzięło 11 radnych na stan 15.
Radni: Stefan Babicz, Marzena Zwęgrodzka, Stanisław Kluczkiewicz nie usprawiedliwili swojej nieobecności na posiedzeniu sesji Rady Gminy.
Radna: Anna Brachman usprawiedliwiła swoją nieobecność na posiedzeniu sesji Rady Gminy w Lubrzy.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki otworzył XXV zwyczajną sesję Rady Gminy Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki przedstawił proponowany porządek obrad:
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 1. Ustalenie porządku obrad.
 1. Informacja z prac Wójta między sesjami.
 2. Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubrza
 6. za rok 2004 i podjecie dyskusji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza
 8. za rok 2004:
  -przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania
  budżetu (uchwała Nr 1/2005r.),
  -przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  -przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
  absolutorium,
  -przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o wniosku Komisji
  Rewizyjnej.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
 10. budżetowych na rok 2005.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
 12. w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 14. (park Zagórze).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o propozycji planu
 16. aglomeracji Świebodzin.
  13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Lubrzy.
 17. Dyskusja i wnioski.
Radny Stanisław Kuczyński zabrał głos i złożył wniosek w sprawie wycofania z porządku obrad
-pkt.7 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubrza
za rok 2004 i podjecie dyskusji.
-pkt.8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza
za rok 2004.
ze względu na nie przekazanie radnym sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 przed obradami sesji rady gminy.
Skarbnik – Helena Domagała zabrała głos i poinformowała radnych, że sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2004 zostało przekazane Komisji Rewizyjnej, natomiast pozostałym radnym zapomniała dostarczyć w/w sprawozdanie przed obradami sesji Rady Gminy. W dalszej części swojej wypowiedzi przeprosiła radnych za zaistniałą sytuację. Ponadto Pani Skarbnik oznajmiła, że może omówić szczegółowo powyższe sprawozdanie oraz udzielić stosownych wyjaśnień na postawione pytania.
Głos zabrał radny Bolesław Kołakowski i złożył wniosek w sprawie spowodowania przerwy celem zapoznania się z treścią sprawozdania za rok 2004.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz zabrał głos i poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wyłączenia z porządku pkt. 7 i 8 – wniosek został odrzucony przy 1 głosie za, 7 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
Wniosek radnego Bolesława Kołakowskiego stał się bezpodstawny.
W dalszej kolejności swojej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki
poddał pod głosowanie porządek obrad, który wyłożony został przed obradami sesji Rady Gminy-porządek obrad został przyjęty przy 10 głosach za i 1 głosie przeciwnym.
Odnośnie pkt.3
“Informacja z prac Wójta między sesjami”.
Do przekazania informacji z prac Wójta między sesjami zobowiązał się Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:
*sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004
-wójt poinformował, że informacje na temat dochodów i wydatków w 2004r. były
przedstawiane na każdym posiedzeniu sesji Rady Gminy,
-sprawozdanie, wysłane zostało do RIO w terminie,
-Komisja Rewizyjna pracowała dwa dni nad sprawozdaniem po stronie wydatków
i dochodów, po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów została wydana pozytywna
opinia w sprawie wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2004r. oraz wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
*organizacja imprez
-Konstytucja 3-go Maja , nadanie imienia szkole – V-lecie i 750-lecie wsi Boryszyn,
-w programie imprezy przewidziano:
*mszę św. w Boryszynie godz. 13.00-14.00
*wystawę w szkole,
*koncert orkiestry dętej,
*program artystyczny przygotowany przez dzieci,
*zabawa taneczna do 23.00
*Organizacja “Zlotu miłośników pojazdów militarnych”
-opracowany został program imprezy,
-koszt imprezy 70.000-zł.,
-sponsoring (rozmowy odbyły się z 15 podmiotami gospodarczymi),
-projekt złożony w działaniu Intereg III o dofinansowanie imprezy został odrzucony,
-gmina ponownie przygotuje się do złożenia projektu o dofinansowanie powyższej imprezy,
-prowadzone są nadal rozmowy również z Firmą Ochroniarską i Policją,
*wnioski o dofinansowanie
-w trakcie przygotowywania są wnioski o dofinansowanie:
 • infrastruktury turystycznej dot. Pętli Boryszyńskiej – projekt dotyczy
doprowadzenia wody i energii elektrycznej),
- promocji,
*wykonanie plakatu inwestycyjnego
-koszt wykonania plakatu wynosi 1.220-zł.,
*spotkanie 13.04.2005r.
-odbyło się spotkanie na temat udrożnienia rzeki Rakownik,
-w spotkaniu uczestniczyli: Nadleśnictwo, WZUMR- p. Warcholak, PUP, członek LOT
-p. Skonieczek,
-po przeprowadzeniu rozmów podjęto decyzję w sprawie przygotowania kompleksowego
projektu dot. rozwiązania gospodarki wodnej na terenie gminy,
*wykonanie szamba k/świetlicy – Staropole
-wykonana została kanalizacja o dł. 12 m,
-koszt zadania ok. 5.000-zł.
*przetarg na wykonanie kanalizacji Przełazy, Mostki, Zagórze,
-przyznane zostały środki finansowe ZPORR,
-zebranie wiejskie we wsi Przełazy, Mostki odbędzie się w najbliższym czasie.
Odnośnie pkt.4
“Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
Do przedstawienia sprawozdania z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami zobowiązał się Pan Kazimierz Koszucki – Przewodniczący Rady Gminy.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z prac między sesjami stanowi załącznik do protokołu.
Odnośnie pkt.5
“Interpelacje i wnioski radnych”.
Wnioski
Radny/a Ryszard Sawczyn
-wystosować pismo w sprawie zamontowania telefonu w budce
telefonicznej w miejscowości Bucze,
-prośba w sprawie wymiany pieca w świetlicy wiejskiej w miejscowości
Bucze,
Radny/a Jan Pilczuk
-wystosować wniosek do Nadleśnictwa oraz Kół Łowieckich w sprawie
utrzymania czystości na terenach leśnych i dzikich wysypiskach śmieci,
-wystosować pismo w sprawie dokonania naprawy nawierzchni dróg
powiatowych:
Lubrza-Staropole-Zarzyń,
Staropole – Sieniawa,
Boryszyn – Sieniawa.
Sołtys Stanisław Kendzia
-Od Kiedy rozpoczną się prace gazyfikacji w miejscowości Lubrza?
-prośba w sprawie wykonania naprawy drogi dojazdowej
do przysiółka - Romanówek,
-Kiedy zostaną przedstawione wyniki z przeprowadzonej kontroli
z działalności Klubów Sportowych “Zorza” i “Mostki”?
-Kiedy rozpocznie się na terenie gminy kontrola komisji ds. porządku
i czystości (sprawdzenie źródeł wody do podlewania ogrodów) ?
Radny/a Bolesław Kołakowski
-poczynić starania w sprawie nadania Zespołowi Szkół Samorządowych
w Lubrzy im. Jana Pawła II,
Radny/a Radosław Noworyta
-prośba w sprawie wypróżnienia koszy na śmieci wokół jeziora Goszcza
(wystosować pismo do Związku Wędkarskiego),
Radny/a Stanisław Kuczyński
-prośba w sprawie doprowadzenia wody do boiska w miejscowości
Mostki,
-powołać komisję w sprawie:
*ustalenia granic boiska w miejscowości Mostki,
*zbadania sprawy dot. zaśmiecania boiska oraz notorycznego zalewania boiska,
 
Odnośnie pkt.6
“Odpowiedzi na interpelacje”.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki i przedstawił wnioski i odpowiedzi na wnioski z sesji Rady Gminy w Lubrzy z dnia 31.03.2005r.
-wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.
 
 
 
 
Odnośnie pkt.7
“Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubrza za rok 2004
i podjęcie dyskusji”.
Pani Skarbnik – Helena Domagała zabrała głos i przedstawiła sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Lubrza za rok 2004.
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Lubrza za 2004r. stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do dyskusji nad powyższym sprawozdaniem.
Radni nie wnieśli uwag do niniejszego tematu.
Zamknięto dyskusję w tym temacie.
Odnośnie pkt.8
“Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza
za rok 2004:
-przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania
budżetu (uchwała Nr 1/2005r.),
-przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
-przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium,
-przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o wniosku Komisji
Rewizyjnej”.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Śramkiewicz przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu – opinia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Do przedstawionej opinii nie wniesiono żadnych uwag.
Następnie Pani Skarbnik – Helena Domagała odczytała uchwałę nr 154/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lubrza za 2004r. oraz składzie orzekającym RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej
 • uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Śramkiewicz
i odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
-wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki przedstawił uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza – uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radni przeprowadzili dyskusję w powyższym temacie.
Nie wniesiono uwag do niniejszej uchwały.
Następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza
 • uchwała została przyjęta przy 10 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się.
Odnośnie pkt.9
“Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005”.
Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Finansów – Urszula Maczalska zabrała głos i przedstawiła wprowadzone zmiany po stronie dochodów:
-zwiększono środki finansowe w:
*dziale 750, o 31.000-zł., w tym 21.000-zł. zwrot za zagarnięte mienie,
*dziale 754, o 3.130-zł. na dofinansowanie radiostacji i zakupienie mundurów,
*dziale 801, o 10.100-zł. na oświatę i wychowanie,
*dziale 854, o 33.310-zł. na pomoc materialną uczniów,
*dziale 921, o 2.500-zł. na dofinansowanie projektu “Zlot pojazdów militarnych”,
Plan wydatków zwiększa się o kwotę 115.952,00-zł.
Dochody ogółem 9.608.015,00-zł.
Wydatki ogółem 10.860.973,00-zł.
Deficyt na dzień podjęcia uchwały zwiększa się o kwotę 4.278,00-zł. wynosi 1.252.958,00-zł. i zostanie pokryty z kredytu bankowego.
Komisja ds. Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie.
Pani Skarbnik – Helena Domagała przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki poddał pod głosowanie powyższą uchwałę – uchwała została przyjęta przy 11 głosach za.
Odnośnie pkt.10
“Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza”.
Sekretarz – Katarzyna Przewłocka zabrała głos i przedstawiła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków – wniosek stanowi załącznik do protokolu.
Następnie przedstawiła projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Koszucki zabrał głos i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza – uchwała została przyjęta przy 11 głosach za.
Odnośnie pkt.11
“Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości”.
Ponownie głos zabrała Sekretarz – Katarzyna Przewłocka i odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do niniejszego projektu.
Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Koszucki zabrał głos i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – uchwała została przyjęta przy 11 głosach za.
Odnośnie pkt.12
“Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody o propozycji planu aglomeracji Świebodzin”.
Sekretarz – Katarzyna Przewłocka zabrała głos i przedstawiła uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu.
Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody o propozycji planu aglomeracji Świebodzin
-uchwała została przyjęta przy 11 głosach za.
Odnośnie pkt.13
“Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Lubrzy”.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony godzinę przed sesją , bez jego odczytywania protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przy 8 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się.
Odnośnie pkt.14
“Dyskusja i wnioski”.
Przeprowadzono dyskusji i nie zgłoszono wniosków w tym punkcie.
 
Na tym zakończono posiedzenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki podziękował za udział w obradach sesji oraz dokonał oficjalnego zamknięcia XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Gniewczyńska Kazimierz Koszucki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-07-13 08:09:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-07-13 08:09:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Przewłocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-07-13 08:09:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XXVI/2005r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół V/2003

Protokół  XXVI/2005r.

 
z  XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 30.06.2005r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 9 00 do1340
Podjęto uchwały nr  od XXVI/158/2005r. do XXVI/163/2005r.
Obradom przewodniczył Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Lubrza – Stanisław Kluczkiewicz, protokołowała  Ewa Gniewczyńska.
W sesji udział wzięło 10 radnych na stan 15.
Radni: Radosław Noworyta, Jan Kaniecki nie usprawiedliwili  swojej nieobecności na posiedzeniu sesji Rady Gminy.
Radni: Kazimierz Koszucki i Bolesław Kołakowski usprawiedliwili swoją nieobecność na posiedzeniu sesji Rady Gminy w Lubrzy.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz otworzył XXVI zwyczajną sesję Rady Gminy  Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz  przedstawił proponowany porządek  obrad:
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
 
1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                  Ustalenie porządku obrad.

3.            Informacja z prac Wójta między sesjami.

4.            Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.

5.            Interpelacje i wnioski radnych.

6.            Odpowiedzi na interpelacje.

7.            Informacja na temat wywiązywania się Gminy z obowiązków

            administrowania wodami śródlądowymi na terenie Gminy Lubrza
            wynikających z ustawy „Prawo Wodne”, ze szczególnym uwzględnieniem
            dostępu powszechnego do wód i jezior
            (zaproszony gość p. Marek Maciejewski,  godz. 11.00)

8.            Informacja na temat opracowania miejscowego planu zagospodarowania