ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2004-05-05 10:42:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

U C H W A Ł A NR XV101/2004

Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 16 kwietnia 2004 r.


w sprawie :
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), w związku z art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami).

uchwala się co następuje:

§ 1
Ustala się stawki opłat pobieranych przez Gminę Lubrza za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1. prowadzenie robót w pasie drogowym,
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

§2
1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w §1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1. przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 0,40 PLN
2. przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 0,50 PLN
3. przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia szerokości jezdni - 1,00 PLN
2. Stawki określone w ust. 1, pkt. 1 stosuje się także do chodników, poboczy, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, pasów dzielących, placów, zatok postojowych i autobusowych,
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 0,40 PLN
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godzin jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§3
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt.2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1. poza obszarem zabudowanym - 0,10 PLN
2. w obszarze zabudowanym - 0,20 PLN
3. na drogowym obiekcie inżynierskim - 0,50 PLN
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§4
Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego
– 0,10 PLN
2. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,10 PLN
3. reklamy - 0,10 PLN

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
« powrót do poprzedniej strony