ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2004-05-05 10:47:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XV/ 100/ 2004
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubrza określone przez Jednostkę Komunalną w Lubrzy w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Traci moc uchwała Nr II/11/2002 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Lubrza na rok 2003.

§4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do uchwały
Nr XV/100/2004r.
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 16 kwietnia 2004r.


TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Obowiązujące na terenie Gminy Lubrza
na okres od 01.07.2004r. do 30.06.2005r.
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Lubrzy
Nr XV/100/2004r. z dnia 16 kwietnia 2004r.


Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę


Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary

1. za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągów komunalnych cena za m3 dostarczonej wody 2,00 zł/m3


Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki


Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary

1. za wprowadzanie ścieków
socjalno-bytowych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych- cena za m3 odprowadzonych ścieków 2,90 zł/m3
2. za oczyszczenie ścieków socjalno-bytowych dowożonych cena za m3 dowożonych ścieków 2,10 zł/m3

« powrót do poprzedniej strony