ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Budżet Gminy Lubrza na rok 2005.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-03-01 10:23:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułuBudżet Gminy Lubrza na rok 2005 zakłada po stronie dochodów kwotę

9 368 750,00

Główne źródła dochodów gminy to:Subwencje i dotacje 6 928 929,00 74,0 %

Dochody o charakterze podatkowym 1 869 944,00 19,9 %

Dochody z majątku gminy 300 677,00 3,2 %

Inne dochody 269 200,00 2,9 %Dochody według źródeł ich pochodzenia ukształtowały się w sposób następujący:


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2 999 200,00


W dziale ujęto wielkość dotacji na dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycji pn budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mostki, Przełazy i Zagórze w kwocie 2 625 000,00 , dotację z programu SAPARD na współfinansowanie budowy wodociągu w miejscowościach Buczyna i Zagaje zrealizowanej w roku 2004

w wysokości 259 000,00 oraz dotację na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Sektorowego Programu Odnowa Wsi w wysokości 115 200,00
    1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

     elektryczną, gaz i wodę 140 000,00


    2. Gmina Lubrza dostarcza mieszkańcom wodę. Należność za tę usługę pobierana jest zgodnie z zawartymi umowami na jej dostarczanie.

Za 1 m3 dostarczonej wody mieszkańcy zapłacą 2,00 netto.


Dział 600 Transport i łączność 790 000,00


W dziale ujęto wielkość dotacji na dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycji pn budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wioska


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 300 677,00


Wpływy w tym dziale obejmują wartość sprzedanego majątku gminy oraz opłaty wynikające z umów najmu, dzierżawy i innych umów określających warunki korzystania z gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy.

  1. Dział 710 Działalność usługowa 7 000,00

    1. Na dochody z tego działu składają się wpływy z opłat za korzystanie z domu pogrzebowego oraz za rezerwację miejsc na pochówek.
  2. Dział 750 - Administracja publiczna 44 900,00


  3. Wpływy w tym dziale określają wysokość dotacji pozyskiwanych z budżetu wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej w kwocie 44 700,00 oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w kwocie 200,00.


  4. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

  5. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 504,00


  6. Wysokość dochodów w tym dziale określa kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.


   Dział 752 Obrona narodowa 395,00


   Wysokość dochodów w tym dziale określa kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.


    

  7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych

  8. i od innych jednostek nieposiadających

  9. osobowości prawnej 1 869 944,00  10. Jest to dział, w którym szczegółowo została określona wysokość dochodów gminy o charakterze podatkowym, elementami składowymi tego działu są:

  11. - podatek od nieruchomości 973 900,00

   - podatek rolny 186 700,00

   - podatek leśny 97 900,00

   - podatek od środków transportowych 6 000,00

   - inne podatki 30 600,00

   - udziały gmin w podatkach stanowiących

   dochód budżetu państwa 444 844,00

   - wpływy z opłat za zezwolenia

   na sprzedaż alkoholu 130 000,00


    

  12. Dział 758 - Różne rozliczenia 2 251 930,00

    1. Dział " Różne rozliczenia" obejmuje wszystkie subwencje należne Gminie   Lubrza w roku budżetowym 2004 i są to:

   - cześć subwencji oświatowej 1 724 040,00

   - cześć wyrównawcza subwencji ogólnej 527 890,00


   Dział 852- Pomoc społeczna 842 200,00

    1. W dziale pomocy społecznej określona została wysokość dotacji z budżetu

    2. państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie a także na realizację zadań własnych.


     Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120 000,00


    3. Dochodami tego działu są wpływy uzyskiwane z odbioru ścieków

    4. z miejscowości całkowicie skanalizowanych a także dowożonych beczkowozami.

Za 1 m3 zrzuconych ścieków mieszkańcy zapłacą 2,90 netto.

Cena została ustalona w oparciu o kalkulację przedstawioną przez Jednostkę Komunalną w Lubrzy


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00


Wpływy z usług świadczonych przez GOK


 

Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetowych zakładanych na rok 2005 określa załącznik Nr 1.


 

  1. WYDATKIRoczne wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy Lubrza w roku 2005 ustalone zostały na poziomie 10 613 412,00 w tym wydatki inwestycyjne 5 161 000,00 .

Wydatki inwestycyjne stanowią 55,1 % dochodów budżetowych, a w wydatkach ogółem ich procentowy udział stanowi 48,6%. .

W roku 2005 na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 5 452 412,00 z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowane będą 2 904 840,00 czyli

53,3 % całości wydatków bieżących.

Od 1 stycznia 2005roku zmienia się klasyfikacja budżetowa w zakresie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi. Dotychczas umowy zlecenie były zawarte w § 4300 i nie obciążały wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi. Obecnie są to wynagrodzenia bezosobowe z klasyfikacją 4170 i wchodzą do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rok 2005 Gmina zamknie deficytem w wysokości 1 244 662,00, co stanowi 13,3% dochodów budżetowych.

Całość deficytu planujemy pokryć kredytem bankowym.


W zadaniach inwestycyjnych w budżecie Gminy na rok 2005 zapisano: • budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagórze i Mostki, o łącznej wartości kosztorysowej 9 526 085,00. Czas realizacji inwestycji obejmuje dwa lata. W roku 2005 planujemy ukończyć I jej etap, tj. ponieść wydatek w wysokości 3 500 000,00 i uzyskać dofinansowanie w kwocie 2 625 000,00 w ramach programu ZPORR.


Inwestycja ta jest niezbędna w celu poprawienia zarówno warunków życia ludności jak i również korzystnie wpłynie na ochronę środowiska w naszej Gminie.


Ponadto w zakresie zadań inwestycyjnych planujemy: • budowę drogi w miejscowości Nowa Wioska 1 054 000,00
w budżecie po stronie dochodów zaplanowano dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu ZPORR

 • modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce 144 000,00
z dofinansowaniem w kwocie 115 200,00 w ramach Sektorowego Programu Odnowa Wsi

 • budowę oświetlenia ulicznego w Przełazach 56 000,00

 • budowę sieci wodociągowej w Przełazach 50 000,00

 • budowa oświetlenia szlaku pieszo rowerowego 23 000,00

 • wymianę źródła ciepła w budynku ZSS w Lubrzy 319 000,00

 • zakup wiat przystankowych 15 000,00Największe wydatki w Gminie dotyczą funkcjonowania oświaty i tak na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych, jednego gimnazjum, świetlicy szkolnej, niepublicznego przedszkola, dowóz dzieci, wydatkowana będzie

w roku budżetowym 2005 kwota 2 565 766,00


Wydatki w poszczególnych działach ukształtowały się w sposób następujący:

  1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3 702 434,00Dział ten obejmuje w kolejności: • dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na pokrycie części kosztów robót,


konserwacji urządzeń melioracji 4 700,00 • wydatek majątkowy na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagórze i Mostki 3 500 000,00
 • wydatek na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Przełazy - sporządzenie projektu 50 000,00
 • wpłaty na rzecz izb rolniczych ( 2 % wpływu podatku rolnego) 3 734,00

 • wydatek majątkowy dotyczący modernizacji świetlicyw Nowej Wiosce realizowany w ramach programu Odnowa wsi

144 000,00Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną ,

gaz i wodę 123 701,00


Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń związanych

z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy 123 701,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne 34 809,00

zakup energii 26 500,00

pozostałe wydatki (remont SUW i hydroforn, wymiana pompy

głębinowej ) 40 000,00

awarie i konserwacje bieżące(materiały) 2 300,00

inne usługi (obsługa stacji trafo, obsługa hydroforni,

analizy wody 9 392,00

opłata za korzystanie ze środowiska 10 000,00

odpis na ZFŚS 700,00


  1. Dział 600 - Transport i łączność 1 090 000,00


  2. Wydatki majątkowe obejmujące budowę drogi w miejscowości

   Nowa Wioska 1 054 000,00

   Wydatki bieżące związane z remontem dróg gminnych 30 000,00

   Zakup znaków drogowych 6 000,00
     1. Dział 630 Turystyka 34 870,00


     2. Wydatki bieżące związane z prowadzeniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki w roku 2005 będą stanowiły kwotę 34 870,00,

      z tego:

     3. - wynagrodzenia i pochodne 23 170,00

     4. - pozostałe wydatki ( udział w targach, składka członkowska

      w Euroregionie Nysa Sprewa Bóbr, zakup materiałów biurowych) 11 000,00

      - odpis na ZFŚS 700,00


     5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 76 209,00Główne wydatki tego działu dotyczą : • zakupu wiat przystankowych ( wydatek majątkowy) 15 000,00


oraz wydatki bieżące: • przekwalifikowania terenu 20 000,00

 • wydatków poniesionych na wydawanie decyzji


o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 15 000,00 • wycen nieruchomości i ogłoszeń w prasie o ich sprzedaży 9 000,00

 • wywozu nieczystości płynnych z mieszkań komunalnych 6 000,00

 • zarządu nieruchomościami wspólnymi 4 609,00

 • zakupu energii elektrycznej 4 100,00

 • inne wydatki (materiały) 2 500,00

     1. Dział 710 Działalność usługowa 10 000,00
    1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ładu i porządku

    2. na cmentarzach komunalnych oraz z opracowaniem dokumentacji

     cmentarza w Mostkach 10 000,00
     1. Dział 750 Administracja publiczna 948 490,00Dział ten obejmuje następujące rozdziały:

75011 urzędy wojewódzkie - wydatek bieżący 44 700,00

w tym:  • wynagrodzenia i pochodne 34 439,00

  • zakup materiałów i wyposażenia 3 900,00

  • zakup usług pozostałych 5 000,00

  • podróże służbowe krajowe 661,00

  • odpis na ZFŚS 700,00


75022 rady gmin - wydatek bieżący 36 600,00

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie

przewodniczącego RG, diety radnych i sołtysów 34 800,00

zakup materiałów i wyposażenia 700,00

zakup usług pozostałych (szkolenia radnych) 500,00

podróże służbowe krajowe 600,00


 

75023 urzędy gmin 867 190,00


Wydatki bieżące 867 190,00


w tym:  • wynagrodzenia i pochodne 696 840,00  • zakup materiałów i wyposażenia 48 500,00


z tego:


1/ zakup materiałów biurowych 14 000,00

2/ zakup oleju opałowego 10 000,00

3/ zakup oleju napędowego BUS 6 000,00

4/ zakup środków czystości, 2 000,00

5/aktualizacje programów komputerowych 10 000,00

6/ fundusz reprezentacyjny 5 500,00

7/ inne 1 000,00
  • energia elektryczna 4 500,00

  • odnowienie elewacji budynku administracyjnego 30 000,00  • zakup usług pozostałych 52 200,00


z tego:

1/ obsługa informatyczna 7 000,00

2/ opłaty telekomunikacyjne i pocztowe 31 000,00

3/ szkolenia pracowników 7 000,00

4/ opieka techniczna BIP 2 200,00

5/ inne ( badania lekarskie, opłaty bankowe) 5 000,00
  • podróże służbowe krajowe 10 000,00  • różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia) 14 650,00  • odpis na ZFŚS 10 500,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,


kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 504,00Wydatek bieżący dotyczący uaktualnienia spisu wyborców, na ten cel

uzyskujemy dotację z budżetu państwa
Dział 752 Obrona narodowa 395,00


Na realizację wydatków w tym zakresie otrzymamy dotację z budżetu

państwaDział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 37 930,00


Wydatki bieżące obejmujące w kolejności:    1. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 25 130,00

w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne 6 440,00

  • diety za udział w akcjach gaśniczych 4 000,00

  • zakup pozostałych materiałów 5 990,00

  • zakup energii 2 500,00

  • zakup usług remontowych 5 000,00

  • inne wydatki 1 200,00
75414 Obrona cywilna 11 800,00

w tym:

  • różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600,00

  • wynagrodzenia i pochodne 5 700,00

  • zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00

  • zakup usług pozostałych 2 100,00

  • podróże służbowe krajowe 700,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 1 000,00


W budżecie zaplanowano wydatki na zakup paliwa w sezonie wakacyjnym


 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem 25 000,00


75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych 25 000,00

Wydatki na wynagrodzenia inkasentów 15 000,00

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe,

aktualizacja programu) 5 000,00

- opłaty pocztowe 5 000,00

     1. Dział 757 Obsługa długu publicznego 60 000,0075702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Prowizje i odsetki od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie deficytu i długu budżetowego 60 000,00Dział 801 Oświata i wychowanie 2 549 869,00    1. Dział ten obejmuje w kolejności:


80101 szkoły podstawowe ogółem 1 712 847,00

wydatki majątkowe 319 000,00

wydatki bieżące 1 393 847,00

w tym:  • wynagrodzenia i pochodne 1 182 499,00

  • dodatek mieszkaniowy i wiejski 72 682,00

  • odpis na ZFŚS 52 366,00

  • zakup materiałów i wyposażenia 38 050,00

  • zakup pomocy naukowych i książek 4 000,00

  • zakup energii elektrycznej 12 500,00

  • zakup usług remontowych 18 400,00

  • inne wydatki rzeczowe 13 350,00


80104 przedszkola 207 955,00

wydatki bieżące 207 955,00

z tego:  • Dotacja do niepublicznego przedszkola 129 024,00

  • wynagrodzenia i pochodne 69 431,00

  • dodatek mieszkaniowy i wiejski 3 968,00

  • odpis na ZFŚS 2 532,00

  • inne wydatki rzeczowe 3 000,00


 

80110 gimnazja ogółem: 504 967,00

wydatki bieżące 504 967,00

z tego:

  • wynagrodzenia i pochodne 430 539,00

  • dodatek mieszkaniowy i wiejski 25 376,00

  • odpis na ZFŚS 17 802,00

  • zakup materiałów i wyposażenia 7 700,00

  • zakup pomocy naukowych i książek 1 200,00

  • zakup energii elektrycznej 5 500,00

  • zakup usług remontowych 10 700,00

  • inne wydatki rzeczowe 6 150,00
80113 dowożenie uczniów do szkół 106 500,00

wydatek bieżący


80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 600,00

wydatek bieżący


80195 pozostała działalność 13 000,00

wydatki związane z odpisem na fundusz socjalny dla emerytów

i rencistów, którzy prawo do renty bądź emerytury nabyli

jako nauczyciele.     1. Dział 851 Ochrona zdrowia 131 000,00


     2. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 000,00


      W ramach tego rozdziału zamierzone jest doposażenie świetlic terapeutycznych, szkolenia, pogadanki i programy profilaktyczne, szczegółowy zakres wydatków zawarty jest w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który będzie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.

      Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz w świetlicach socjoterapeutycznych stanowią kwotę 41 513,00


      Rozdział 85195 Pozostała działalność 1 000,00


      Przewidziano wydatki na zakup usług dla osób niewidomych i ociemniałych z terenu Gminy Lubrza.


     3. Dział 852 Pomoc społeczna 995 296,00W ramach prowadzenia opieki społecznej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zakładane są wydatki na: • zadania własne 263 096,00

 • zadania zlecone 732 200,00 

W budżecie na rok 2005w ramach realizacji zadań własnych przewidziano:

  • wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 72 000,00

  • wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 37 300,00

  • wydatki związane z prowadzeniem OPS w kwocie 109 456,00

  • dożywianie dzieci w szkołach 44 340,00
Na prowadzenie OPS, który od roku 2005 jest zadaniem własnym gminy otrzymamy dotację w wysokości 40 000,00.
     1. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 897,00
    1. W dziale tym zawarte są wydatki bieżące związane z: • prowadzeniem świetlic szkolnych 15 897,00
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 15 897,00


 

     1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 565 163,00Duży dział obejmujący cztery rozdziały. W roku 2005 finansować będziemy:


90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 211 613,00

wydatki bieżące 211 613,00w tym:  • wynagrodzenia i pochodne 126 713,00

  • odpis na ZFŚS 2 800,00

  • zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00

  • energia elektryczna 47 000,00

  • zakup usług remontowych 5 000,00

  • zakup usług pozostałych 14 600,00z tego:

1/ usługi analiz chemicznych ścieków 3 000,00

2/ czyszczenie poletek 6 000,00

3/ usługi transportowe (PIX) 1 500,00

4/ usługi telekomunikacyjne 1 600,00

5/ inne usługi 2 500,00


  • opłaty za korzystanie ze środowiska 6 000,00

  • podróże służbowe krajowe 500,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 121 952,00

wydatki bieżące 121 952,00

w tym:


  • wynagrodzenia i pochodne 56 902,00

  • odpis na ZFŚS 2 100,00

  • zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00

  • zakup usług remontowych 3 500,00

  • zakup usług pozostałych 46 700,00
z tego:

konserwacja urządzeń burzowych 6 000,00

segregacja śmieci 15 000,00

wywóz nieczystości stałych 14 000,00

wywóz nieczystości płynnych 5 500,00

zimowe utrzymanie dróg 5 000,00

inne 1 200,00
 • różne opłaty i składki 750,00

 


90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 598,00

wydatki bieżące 12 598,00

w tym:  • wynagrodzenia i pochodne 3 878,00

  • zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00

  • zakup usług pozostałych 6 720,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 219 000,00

wydatki majątkowe 79 000,00

w tym:

budowa oświetlenia w Przełazach 56 000,00

budowa oświetlenia szlaku pieszo-rowerowego 23 000,00


wydatki bieżące 140 000,00

przeznaczone będą na bieżącą konserwację oświetlenia oraz na energię

elektryczną


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 199 414,00


Wydatki bieżące 199 414,00


92109 Utrzymanie gminnego ośrodka kultury

i świetlic wiejskich 33 989,00

Wydatki bieżące 33 989,00

w tym: • wynagrodzenia i pochodne 21 489,00

 • zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00

 • zakup energii 2 000,00

 • odpis na ZFŚS 700,00

 • zakup usług pozostałych 1 500,00

 • podróże służbowe krajowe 300,0092116 Biblioteki
Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie bibliotek 47 925,00

wydatki bieżące 47 925,00

w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne 31 375,00

  • odpis na ZFŚS 1 050,00

  • zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00

  • zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 000,00

  • zakup usług pozostałych 1 500,00


92120 Ochrona i konserwacja zabytków 2 000,00


Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem remontu

zabytkowego kościoła w miejscowości Mostki 2 000,00


 

92195 Pozostała działalność - rozdział obejmuje wydatki bieżące związane

organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowymi 115 500,00z tego:

1/ zlot pojazdów militarnych 40 000,00

2/ początek lata ( Przełazy) 4 000,00

3/ impreza plenerowa "Noc Nenufarów 60 000,00

4/ dożynki gminne 4 500,00

5/ Dzień Niepodległości 3 000,00


6/ Wigilia dla samotnych 4 000,00Gmina będzie czynić starania o pozyskanie środków na dofinansowanie wszystkich imprez, każda uzyskana na ten cel kwota będzie zmniejszała deficyt.


 


Dział 926 Kultura Fizyczna i sport 47 240,00Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 47 240,00obejmują:         • dotację w wysokości 45 000,00 z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu i czynnego wypoczynku mieszkańców gminy.

         • wydatki na szkolny klub sportowy 2 240,00
Rok budżetowy 2005 zamkniemy deficytem w wysokości 1 244 662,00 i jest to deficyt spowodowany wydatkami inwestycyjnymi, które w planie budżetowym stanowią kwotę 5 161 000,00

Deficyt budżetowy pokryjemy z kredytów bankowych, będziemy także czynić starania w celu pozyskania środków z innych źródeł. W przypadku uzyskania dofinansowania z tych środków deficyt budżetowy ulegnie zmniejszeniu.

Szczegółowe rozliczenie wydatków budżetowych zakładanych na rok 2005 określa załącznik Nr 2


Załącznik Nr 1Załącznik Nr 1

do Uchwały Budżetowej Nr XXI/139/2004

Gminy Lubrza na 2005 rok


DOCHODY


 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

010
  
Rolnictwo i łowiectwo

2 999 200
 

01010
 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


2 884 000
 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł


 

2 884 000


01036
 
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich


115 200
 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł


 

115 200

400
  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

140 000
 
40002
 
Dostarczanie wody

140 000
 
0830

Wpływy z usług

140 000

600
  
Transport i łączność

790 000
 
60016
 
Drogi publiczne gminne

790 000
 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł


 

790 000

700
  
Gospodarka mieszkaniowa

300 677
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

300 677


0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości


3 814


 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze


 

53 163


0760

Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności


3 700


0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości


240 000

710
  
Działalność usługowa

7 000
 
71035
 
Cmentarze

7 000
 
0690

Różne opłaty

7 000

750
  
Administracja publiczna

44 900
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie

44 900
 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


44 700

2360

Dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych

200


751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa


504
 

75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa


504
 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


504

752
  
Obrona narodowa

395
 
75212
 
Pozostałe wydatki obronne

395
 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


 

395


756
  
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem


1 869 944
 

 

75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


 

761 800
 
0310

Podatek od nieruchomości

588 100

0320

Podatek rolny

76 700

0330

Podatek leśny

97 000


 

75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


 

533 300
 
0310

Podatek od nieruchomości

385 800

0320

Podatek rolny

110 000

0330

Podatek leśny

900

0340

Podatek od środków transportowych

6 000

0370

Podatek od posiadania psów

500

0430

Wpływy z opłaty targowej

500

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

14 000

0450

Wpływy z opłaty za czynności urzędowe

2 900

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

12 700


75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw


130 000
 
0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

130 000

75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b

Budżet 2006

BUDŻET GMINY LUBRZA NA ROK 2001