ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Budżet Gminy Lubrza na rok 2005.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-03-01 10:23:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułuBudżet Gminy Lubrza na rok 2005 zakłada po stronie dochodów kwotę

9 368 750,00

Główne źródła dochodów gminy to:

 


Subwencje i dotacje 6 928 929,00 74,0 %

Dochody o charakterze podatkowym 1 869 944,00 19,9 %

Dochody z majątku gminy 300 677,00 3,2 %

Inne dochody 269 200,00 2,9 %Dochody według źródeł ich pochodzenia ukształtowały się w sposób następujący:


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2 999 200,00


W dziale ujęto wielkość dotacji na dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycji pn budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mostki, Przełazy i Zagórze w kwocie 2 625 000,00 , dotację z programu SAPARD na współfinansowanie budowy wodociągu w miejscowościach Buczyna i Zagaje zrealizowanej w roku 2004

w wysokości 259 000,00 oraz dotację na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Sektorowego Programu Odnowa Wsi w wysokości 115 200,00

 1.  
  1.  


   1.  

    Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

    elektryczną, gaz i wodę 140 000,00


    1.  


    2. Gmina Lubrza dostarcza mieszkańcom wodę. Należność za tę usługę pobierana jest zgodnie z zawartymi umowami na jej dostarczanie.

Za 1 m3 dostarczonej wody mieszkańcy zapłacą 2,00 netto.


Dział 600 Transport i łączność 790 000,00


W dziale ujęto wielkość dotacji na dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycji pn budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wioska


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 300 677,00


Wpływy w tym dziale obejmują wartość sprzedanego majątku gminy oraz opłaty wynikające z umów najmu, dzierżawy i innych umów określających warunki korzystania z gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy.
 1. Wpływy w tym dziale określają wysokość dotacji pozyskiwanych z budżetu wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej w kwocie 44 700,00 oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w kwocie 200,00.


  Wysokość dochodów w tym dziale określa kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.


  Dział 752 Obrona narodowa 395,00


  Wysokość dochodów w tym dziale określa kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.


   

  - podatek od nieruchomości 973 900,00

  - podatek rolny 186 700,00

  - podatek leśny 97 900,00

  - podatek od środków transportowych 6 000,00

  - inne podatki 30 600,00

  - udziały gmin w podatkach stanowiących

  dochód budżetu państwa 444 844,00

  - wpływy z opłat za zezwolenia

  na sprzedaż alkoholu 130 000,00


   


  Lubrza w roku budżetowym 2004 i są to:

  - cześć subwencji oświatowej 1 724 040,00

  - cześć wyrównawcza subwencji ogólnej 527 890,00


  Dział 852- Pomoc społeczna 842 200,00


  1. Dział 710 Działalność usługowa 7 000,00
   1.  


    1. Na dochody z tego działu składają się wpływy z opłat za korzystanie z domu pogrzebowego oraz za rezerwację miejsc na pochówek.
  2. Dział 750 - Administracja publiczna 44 900,00

  3.  


  4. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

  5. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 504,00

  6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych

  7. i od innych jednostek nieposiadających

  8. osobowości prawnej 1 869 944,00

  9.  


  10. Jest to dział, w którym szczegółowo została określona wysokość dochodów gminy o charakterze podatkowym, elementami składowymi tego działu są:

  11. Dział 758 - Różne rozliczenia 2 251 930,00

   1.  


    1. Dział " Różne rozliczenia" obejmuje wszystkie subwencje należne Gminie

   1. państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie a także na realizację zadań własnych.


    Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120 000,00


    1. W dziale pomocy społecznej określona została wysokość dotacji z budżetu


    2. Dochodami tego działu są wpływy uzyskiwane z odbioru ścieków

    3. z miejscowości całkowicie skanalizowanych a także dowożonych beczkowozami.

Za 1 m3 zrzuconych ścieków mieszkańcy zapłacą 2,90 netto.

Cena została ustalona w oparciu o kalkulację przedstawioną przez Jednostkę Komunalną w Lubrzy


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00


Wpływy z usług świadczonych przez GOK


 

Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetowych zakładanych na rok 2005 określa załącznik Nr 1.


 

  • WYDATKIRoczne wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy Lubrza w roku 2005 ustalone zostały na poziomie 10 613 412,00 w tym wydatki inwestycyjne 5 161 000,00 .

Wydatki inwestycyjne stanowią 55,1 % dochodów budżetowych, a w wydatkach ogółem ich procentowy udział stanowi 48,6%. .

W roku 2005 na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 5 452 412,00 z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowane będą 2 904 840,00 czyli

53,3 % całości wydatków bieżących.

Od 1 stycznia 2005roku zmienia się klasyfikacja budżetowa w zakresie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi. Dotychczas umowy zlecenie były zawarte w § 4300 i nie obciążały wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi. Obecnie są to wynagrodzenia bezosobowe z klasyfikacją 4170 i wchodzą do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rok 2005 Gmina zamknie deficytem w wysokości 1 244 662,00, co stanowi 13,3% dochodów budżetowych.

Całość deficytu planujemy pokryć kredytem bankowym.


W zadaniach inwestycyjnych w budżecie Gminy na rok 2005 zapisano: • budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagórze i Mostki, o łącznej wartości kosztorysowej 9 526 085,00. Czas realizacji inwestycji obejmuje dwa lata. W roku 2005 planujemy ukończyć I jej etap, tj. ponieść wydatek w wysokości 3 500 000,00 i uzyskać dofinansowanie w kwocie 2 625 000,00 w ramach programu ZPORR.


Inwestycja ta jest niezbędna w celu poprawienia zarówno warunków życia ludności jak i również korzystnie wpłynie na ochronę środowiska w naszej Gminie.


Ponadto w zakresie zadań inwestycyjnych planujemy: • budowę drogi w miejscowości Nowa Wioska 1 054 000,00
w budżecie po stronie dochodów zaplanowano dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu ZPORR

 • modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce 144 000,00
z dofinansowaniem w kwocie 115 200,00 w ramach Sektorowego Programu Odnowa Wsi

 • budowę oświetlenia ulicznego w Przełazach 56 000,00

 • budowę sieci wodociągowej w Przełazach 50 000,00

 • budowa oświetlenia szlaku pieszo rowerowego 23 000,00

 • wymianę źródła ciepła w budynku ZSS w Lubrzy 319 000,00

 • zakup wiat przystankowych 15 000,00Największe wydatki w Gminie dotyczą funkcjonowania oświaty i tak na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych, jednego gimnazjum, świetlicy szkolnej, niepublicznego przedszkola, dowóz dzieci, wydatkowana będzie

w roku budżetowym 2005 kwota 2 565 766,00


Wydatki w poszczególnych działach ukształtowały się w sposób następujący:


 1.  


  1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3 702 434,00Dział ten obejmuje w kolejności: • dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na pokrycie części kosztów robót,


konserwacji urządzeń melioracji 4 700,00 • wydatek majątkowy na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagórze i Mostki 3 500 000,00
 • wydatek na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Przełazy - sporządzenie projektu 50 000,00
 • wpłaty na rzecz izb rolniczych ( 2 % wpływu podatku rolnego) 3 734,00

 • wydatek majątkowy dotyczący modernizacji świetlicyw Nowej Wiosce realizowany w ramach programu Odnowa wsi

144 000,00Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną ,

gaz i wodę 123 701,00


Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń związanych

z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy 123 701,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne 34 809,00

zakup energii 26 500,00

pozostałe wydatki (remont SUW i hydroforn, wymiana pompy

głębinowej ) 40 000,00

awarie i konserwacje bieżące(materiały) 2 300,00

inne usługi (obsługa stacji trafo, obsługa hydroforni,

analizy wody 9 392,00

Budżet 2006

 
« powrót do poprzedniej strony