ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 0151/2/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagó

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-03-17 07:58:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie Nr 0151/2/05
Wójta Gminy Lubrza
z dnia 14.03.2005 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagórze, Mostki na terenie Gminy Lubrza„


Na podstawie :
- art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r Nr 19, poz. 177 )

zarządzam co następuje :

§ 1
Powołuję Komisję Przetargową w składzie :
przewodniczący: Radosław Bujak
           sekretarz: Mirosław Sławski
          członkowie: Helena Domagała
                                  Katarzyna Przewłocka
                            Urszula Maczalska
                       Joanna Korona
                             Kazimierz Koszucki
                               Bolesław Kołakowski
                          Krzysztof Błachut
                     Piotr Zarzecki
§ 2
1. Komisja dokona oceny złożonych ofert pod względem formalnym spełniających warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Komisja rozpatrzy ważne oferty i dokona oceny ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, o jakiej mowa w art. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§ 3
Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 4
1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy Lubrza.
3. Komisja zakończy pracę po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 5
Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni: Mirosław Sławski.

§ 6
Upoważniam Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach.

§ 7
Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


                                                                                                          Wójt Gminy Lubrza
                                                                                                          Eugeniusz Chamarczuk
 

                                                                                                                  REGULAMIN
                                                                                                 PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

                                                                                           Komisja Przetargowa działa na podstawie
                                                                                                 Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza
                                                                                               Nr 0151/2/05 z dnia 14.03.2005 r.


I. CEL REGULAMINU
Celem Regulaminu jest określenie zasad pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia na roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagórze, Mostki na terenie Gminy Lubrza”.


II. PRZEDMIOT REGULAMINU
Przedmiotem Regulaminu jest określenie składu, organizacji, zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej oraz jej trybu pracy zapewniającego sprawność udzielania zamówienia, indywidualizacje odpowiedzialności za wykonywane czynności oraz przejrzystość prac.
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagórze, Mostki na terenie Gminy Lubrza”.


III. ZAKRES STOSOWANIA
Regulamin ma zastosowanie w postępowaniu dotyczącym zamówienia na roboty budowlane


IV. PRZEPISY OGÓLNE
1. Komisja przetargowa kieruje się w swojej pracy zasadami określonymi ustawą pzp.
2. Ilekroć jest mowa o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
2) Kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lubrza;
3) Pełnomocniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą pisemne pełnomocnictwo Wójta Gminy Lubrza;
4) komisji przetargowej – należy przez to rozumieć komisję powołaną do przeprowadzania
postępowań w sprawie udzielenia zamówienia;
5) specyfikacji – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia postępowania na roboty budowlane
6) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną;
7) ustawie pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
8) wartości zamówienia – należy przez to rozumieć wartość szacunkową zamówienia, ustaloną przez Zamawiającego z należytą starannością, bez podatku od towarów i usług (VAT);
9) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
10) zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Lubrza;


V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Komisja przetargowa jest odpowiedzialna za:
 propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty;
 prowadzenie postępowania zgodnie ustawą pzp.
2. Przewodniczący Komisji przetargowej jest odpowiedzialny za:
 kontrolę prowadzonego postępowania w zakresie zgodności pracy komisji z ustawą „Prawo zamówień publicznych”,
 organizację pracy komisji,
 przekazywanie dokumentów (protokołów) z pracy komisji do akceptacji Wójtowi Gminy Lubrza,
 podpisywanie pism przewodnich;
 skuteczne doręczenie pism,
3. Sekretarz Komisji przetargowej jest odpowiedzialny za:
 przygotowanie wszystkich wniosków, dokumentów oraz druków potrzebnych do normalnej pracy komisji,VI. SKŁAD KOMISJI
1. Komisja przetargowa składa się, z co najmniej trzech osób w tym z Przewodniczącego Komisji, Sekretarza Komisji oraz Członka Komisji.
2. Każdy członek Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
3. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji przetargowej, może powołać biegłych.
4. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
5. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają po terminie otwarcia ofert, jednak nie później niż w dniu wyboru oferty najkorzystniejszej, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4 pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, a także – w przypadku pracowników zamawiającego – pod rygorem odpowiedzialności z tytułu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Oświadczenie należy bezzwłocznie aktualizować, jeżeli zaistnieją okoliczności nowe, o których osoba wykonująca czynności dowiedziała się po terminie otwarcia ofert.
6. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę, która nie złożyła oświadczenia lub, która podlega wyłączeniu, po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 4, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.VII. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI
1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia;
2) badanie i ocena złożonych ofert;
3) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej według ustalonych zasad i kryteriów;
4) sporządzanie wniosków, pism oraz innych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem;
3. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) zebranie oświadczeń (Druk ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczności, których mowa
w pkt VI ust. 5 Regulaminu – własnego, od pozostałych członków Komisji oraz od innych osób wykonujących czynności po stronie zamawiającego i niezwłoczne przekazanie ich sekretarzowi komisji w celu włączenia ich do protokołu;
2) przekazywanie na bieżąco kierownikowi zamawiającego informacji o treści składanych oświadczeń,
3) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
4) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
5) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia,
6) niezwłoczne informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
7) reprezentowania komisji przed kierownikiem zamawiającego;
8) składanie wniosków w sprawie zmian składu komisji.
9) dbałość o właściwe przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania;
10) skuteczne doręczenie pism.
4. Do zadań sekretarza komisji należy w szczególności:
1) terminowe i rzetelne prowadzenie protokołu z postępowania oraz protokołów z posiedzeń komisji przetargowej;
2) prawidłowe i terminowe sporządzanie projektów pism, wniosków oraz innych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem;
3) przygotowanie wszystkich wniosków, dokumentów oraz druków potrzebnych do normalnej pracy komisji;
5. Do zadań Członka komisji należy w szczególności:
1) propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty;
2) sprawdzenie – z zachowaniem należytej staranności – złożonych ofert oraz dokonanie
ich oceny zgodnie z zapisami specyfikacji;
3) przygotowanie wniosków w sprawie wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty.
6. Wnioski i wszelkie dokumenty komisji kierowane do kierownika zamawiającego podpisuje przewodniczący komisji. Pozostali członkowie komisji mogą zwracać się do kierownika zamawiającego wyłącznie w przypadkach szczególnych informując o tym pisemnie przewodniczącego komisji.VIII. TRYB PRACY KOMISJI
1. Jawnego otwarcia ofert dokonują wszyscy członkowie komisji.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji lub sekretarz komisji podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert przewodniczący komisji lub sekretarz komisji podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Informacje podawane podczas otwarcia ofert zbiera sekretarz komisji. Informacje przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Treść
pisma informacyjnego przygotowuje sekretarz komisji i przekazuje kierownikowi jednostki
za pośrednictwem Przewodniczącego komisji.
5. Przewodniczący komisji, bezpośrednio po sporządzeniu informacji podawanych podczas otwarcia ofert, zbiera oświadczenia na druku ZP-11 o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy pzp – własne oraz od pozostałych członków komisji, a także na bieżąco od innych osób wykonujących czynności po stronie zamawiającego.
6. Komisja sprawdza wniesienie wadium, ocenia spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz bada i ocenia oferty.
7. Komisja przedstawia w formie wniosku do kierownika zamawiającego w szczególności propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Treść pisma przygotowuje sekretarz komisji i przekazuje kierownikowi jednostki za pośrednictwem Przewodniczącego komisji.
9. W toku badania i oceny ofert Komisja kieruje do kierownika zamawiającego propozycje pism, w których może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem, że dopuszczalne jest poprawianie w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej lub omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w zakresie określonym ustawą.
10. Komisja poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Treść zawiadomienia przygotowuje sekretarz komisji i przekazuje kierownikowi jednostki
za pośrednictwem Przewodniczącego komisji.
11. W przypadku stwierdzenia rażąco niskiej ceny komisja przetargowa:
1) przygotowuje projekty pism w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub,
2) zwraca się do kierownika zamawiającego o ich akceptację;
3) niezwłocznie przesyła wykonawcy w celu uzyskania w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
12. Komisja oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające
warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
13. Komisja przygotowuje wniosek o odrzucenie oferty wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Treść wniosku przygotowuje sekretarz komisji i przekazuje kierownikowi jednostki za pośrednictwem Przewodniczącego komisji.
14. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia sporządza Sekretarz komisji na druku określonym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu wydanym na podstawie i w granicach delegacji ustawowej określonej przepisem art: 96 ust. 5 ustawy.
15. Komisja występuje do kierownika zamawiającego z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16. Protest na czynności podjęte przez zamawiającego złożony przez wykonawcę, przewodniczący komisji przekazuje, wraz ze stanowiskiem komisji w celu rozpatrzenia, do kierownika zamawiającego.IX. ZAKOŃCZENIE PRACY KOMISJI
1. Po zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego protokołu postępowania, a tym samym wyniku postępowania sekretarz komisji przygotowuje treść ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej i po akceptacji kierownika zamawiającego przekazuje zawiadomienie niezwłocznie:
1) wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
2) Prezesowi Urzędu, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu podając w zawiadomieniu nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę;
3) innym adresatom wskazanym w decyzji zamawiającego zatwierdzającej wynik postępowania.
2. Sekretarz komisji niezwłocznie po zawarciu umowy przygotowuje treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, które po akceptacji kierownika zamawiającego przekazuje Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, Prezesowi Urzędu oraz innym adresatom wskazanym w decyzji zamawiającego zatwierdzającej wynik postępowania
3. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne
od chwili ich otwarcia.
5. Przewodniczący Komisji przekazuje do archiwizacji protokół wraz z załącznikami oraz informacją o okresie archiwizacji.
6. Okres archiwizacji protokołu wraz z załącznikami, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, wynosi 4 lata i jest liczony od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, zwraca się złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
8. Sekretarz Komisji na bieżąco wypełnia protokół oraz załączniki do protokołu.
X. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Każdy członek komisji jest obowiązany w każdym czasie wyłączyć się z udziału w pracach komisji niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. VI ust. 4, o czym niezwłocznie informuje Przewodniczącego komisji.
2. Przewodniczący komisji jest obowiązany powtórzyć czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu na podstawie pkt VI ust. 4 Regulaminu
z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
3. Wszyscy członkowie komisji odpowiadają za terminowe – w terminie określonym przez Przewodniczącego – składanie wszelkich dokumentów i druków, które są od nich wymagane przez Przewodniczącego komisji.
 
« powrót do poprzedniej strony