ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego- kompleksowe wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagórze, Mostki na terenie gminy Lubrza”.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-03-31 09:59:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Nr sprawy: Z/2.08./I/1.2/56/04                                                                     Lubrza dnia 12.05.2005 r.                                                    OGŁOSZENIE
                             O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


1. Przedmiot zamówienia:
Kompleksowe wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagórze, Mostki na terenie gminy Lubrza”

2. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Lubrza
ul. Świebodzińska 68
66 – 218 Lubrza
województwo lubuskie
tel./fax ( 068 ) 381 30 21, e-mail:
godz. urzędowania 700 – 1500

3. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177).

4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 1 w godz. 700-1500;
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest: Pan Mirosław Sławski numer tel. 068 3813366 w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00.

5. Opis przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Główny przedmiot: 74.00.00.00 – 9
Dodatkowe przedmioty: 74.32.00.00 – 8
74.31.31.40 - 9
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7. Termin wykonania zamówienia:
Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu przewiduje się od czasu rozpoczęcia procesu budowlanego do czasu upływu terminu gwarancji i rękojmii wykonawcy robót budowlano-montażowych.
Termin wykonania robót budowlanych upływa dnia 30.09.2006 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177).

9. Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

11. Miejsce i termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa 30.05.2005 r. o godz.0830
Otwarcie ofert nastąpi 30.05.2005 r. o godz.900

12. Termin związania ofertą
Okres 30 dni , tj. do dnia 29.06.2005 r.


                                                                                                   Eugeniusz Chamarczuk
                                                                                                   Wójt Gminy Lubrza
« powrót do poprzedniej strony