ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXIV 149 2005.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-04-12 11:55:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała  Nr XXIV/  149  /2005
Rady Gminy Lubrza
 z dnia 31 marca 2005r.
 
 
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
                   dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym, (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty,(t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572, Nr 273 poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781), uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
               
§ 1
 
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:
     - stypendium szkolne,
     - zasiłek szkolny.
2. Uprawnionymi do otrzymywania  stypendium szkolnego są:
    - uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
      dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich,
      nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych -       do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
   -  wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i mło      dzieży, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełno-
      sprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji       obowiązku nauki;
   -  uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla mło-
      dzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
   -  słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków       obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
      życia.
3. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze  socjalnym przyznaje Wójt Gminy Lubrza.
4. Sprawy świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Wójt Gminy Lubrza orze    ka w formie decyzji administracyjnych.
5. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na wniosek
    rodziców lub pełnoletniego ucznia.
    Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powia-
    domić Wójta Gminy Lubrza, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania sty    pendium szkolnego.
6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Lubrza
    w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów     nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów  pracowników
    służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
7. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 01 stycznia 2005r.
   do 30 czerwca 2005r. uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, mogą    być składane do 31 stycznia 2005r, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 15 lutego 2005r.
- 2 -
 
8. Do opiniowania  wniosków o udzielenie  pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wójt    Gminy Lubrza powołuje komisję stypendialną.
9. Skład komisji, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala  Wójt Gminy Lubrza
    w odrębnym zarządzeniu.
 
§ 2
1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,         w którego rodzinie dochód na 1 domownika nie przekracza kwoty 316,00 zł miesięcznie.
    Do dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego,stypendium za wyniki
    w nauce, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego d/s oświaty         i wychowania.
2. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakte       rze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicz-             nych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium
    o charakterze socjalnym, w danym roku szkolnym nie przekracza kwoty 1.120,00 zł,
    a  w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
   języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 1.008,00 zł.
   Kwota stanowiąca indywidualne uzupełnienie stypendium, wynikać będzie z różnicy       pomiędzy stypendium w pełnej wysokości, a częścią stypendium wynikającą
   z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej.
4.  Stypendium szkolne udzielane jest w formie :
     a/ częściowego lub całkowitego pokrycia  kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
         w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach          planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
         Pomoc materialna przyznana w tej formie, realizowana jest przelewem na rachunek ban         kowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.
     b/ pomocy rzeczowej, w szczególności zakupu podręczników szkolnych,
         Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w powyższej formie, realizowana                                      
         jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół, uczniom  książek i pomocy
         naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły;
     c/ słuchaczom kolegiów, stypendium może być udzielone w formie całkowitego lub
         częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
         zamieszkania, tj. zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkół albo po        przez dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły.
        Pomoc materialna przyznana w tej formie może być realizowana poprzez zwrot uprzed                nio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków
        potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy urzędu lub                 przelewu na bankowy rachunek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia (słuchacza).
5. Stypendium szkolne nie może być niższe niż kwota 44,80 zł i nie może przekraczać
         miesięcznie kwoty 112,00 zł i wynika z zakwalifikowania ucznia do grupy
        dochodowej.
         Ustala się następujące grupy dochodowe:
         I grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty - 150,00 zł;
        II grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 150,00 zł
                           i nieprzekraczający kwoty 250,00 zł;
      III grupa -  dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 250,00 zł
                           i nieprzekraczający kwoty 316,00 zł.
 
 
 
- 3 -
 6 . Kwota stypendium, wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej
      wynosi:
      - przy I grupie     -   80,00 zł
      - przy II grupie   -   60,00 zł
      - przy III grupie  -  45,00  zł.                   
. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca           w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
    nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych-
    na okres  nie dłuższy niż od października  do czerwca w danym roku szkolnym.
7. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej
    sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
8. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystą-        pienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
9. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
    wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o charakterze
    edukacyjnym.
10.Wysokość przyznanego zasiłku szkolnego nie może być wyższa niż kwota 280,00 zł.
11. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane      są w kasie Urzędu Gminy Lubrza
 
 
§ 3
Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:
1/ przerwał naukę w szkole,
2/ został skreślony z listy uczniów, o czym jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy
    Lubrza w ciągu 7 dni,
3/ przestał spełniać kryterium dochodowe,
4/ w przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń określonych w
     §3 pkt. 1-3, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto      wskazane przez Urząd Gminy Lubrza.
 
§ 4
                      Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Lubrza.
 
§ 5
                
            Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu
 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
« powrót do poprzedniej strony