ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXIV 150 2005.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-04-12 11:59:27 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
 
              
Uchwała nr XXIV/ 150 / 2005
Rady Gminy Lubrza
z dnia 31 marca 2005r.
 
 
w sprawie: zamiany nieruchomości
 
            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym,(tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 11,15 ust. 1, art. 25 ust.1 i 2, art. 37 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 261,poz.2603 ),
 
uchwala się,co następuje
 
§ 1
 
            Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość nie zabudowaną, położoną
 w Przełazach,oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr nr 238/1 - o pow. 0,0096 ha
będąca własnością Gminy Lubrza, na rzecz Pana Marka Wiencko, zam. Przełazy 2
66-218 Lubrza.
§ 2
 
            Sprzadaż nieruchomości, o której mowa w § 1, następuje nieodpłatnie w formie bezprzetargowej, w zamian za przekazanie na rzecz Gminy Lubrza, nieruchomości nie zabudowanej położonej w Przełazach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 84/9 o pow. 0,0193 ha, opisanej w Księdze Wieczystej nr 3510B, będącej własnością
Pana Marka Wiencko, zam. Przełazy 2 66-218 Lubrza.
 
§ 3
 
            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
            Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
                                                                                               
« powrót do poprzedniej strony