ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXIV 151 2005.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-04-12 12:03:21 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
                              
      Uchwała Nr XXIV/ 151 /2005r.

  Rady  Gminy w Lubrzy

            z dnia  31 marca 2005
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/147/2005r. Rady Gminy w Lubrzy
                    z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały 
                    Nr XXII/142/2005r z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia
                    wynagrodzenia i przyznania dodatku specjalnego dla Wójta      
                    Gminy Lubrza               
 
             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art.4 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 
( tekst jednolity Dz. U. z 2001r  Nr 142, poz.1593 ze zm. Dz. U. z 2002r Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806) zgodnie z § 3 § 6 ust. 1 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych  pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach  gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 ze zm. Dz. U.  z 2004r. Nr 47, poz. 448),
 
u c h w a l a   się, co następuje:
 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/147/2005r. Rady Gminy w Lubrzy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2005 z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Lubrza,   skreśla się zapis § 3

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały określonej w § 1 nie ulegają zmianie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu rady Gminy w Lubrzy

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

      

 

 
« powrót do poprzedniej strony