ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół -21.01.05r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-04-12 12:18:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
 
Protokół  XXII/2005r.
 
z  XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 21.01.2005r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 9 00 do1540
Podjęto uchwały nr  od XXII/142/2005r. do XXII/143/2005r.
Obradom przewodniczył Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Lubrza – Stanisław Kluczkiewicz, protokołowała  Ewa Gniewczyńska.
W sesji udział wzięło 13 radnych na stan 15.
 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz  otworzył XXII zwyczajną sesję Rady Gminy  Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz  przedstawił proponowany porządek  obrad:
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
 
1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                  Ustalenie porządku obrad.

3.         Informacja z prac Wójta między sesjami.

5.                  Zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w aspekcie zarządzania

majątkiem na terenie Gminy  Lubrza    (godz. 9.30).

6.                  Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Lubrza   (godz. 11.30 ).

*ocena pracy dydaktycznej na podstawie wyników mierzenia jakości
  (Kuratorium Oświaty),
*informacja na temat pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy
  Lubrza (Kuratorium Oświaty),
           *realizacji międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej „Turystyka w Gminie
              i Regionie” (dyr. szkół),
           *współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubrzy w zakresie krzewienia
             kultury i kultywowania polskich tradycji (dyr. szkół, p. Rawski),

7.                  Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2004.

8.                  Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia za pracę i przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Lubrza.

9.                  Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

10.              Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2004.

11.              Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania

            nauczycieli.

12.              Interpelacje i wnioski radnych.

13.              Odpowiedzi na interpelacje.

13.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Lubrzy.

14.              Dyskusja i wnioski.

 
Radny Jan Kaniecki zabrał głos i złożył wniosek w sprawie omówienia pkt. 10 (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli), po pkt.5 ujętym w porządku obrad
 
W dalszej kolejności swojej wypowiedzi Zastępca  Przewodniczącego Rady Gminy

        Stanisław Kluczkiewicz poddał pod głosowanie:

* wniosek radnego Jana Kanieckiego, który został przyjęty przy 13 głosach za,
*porządek obrad, który wyłożony został przed obradami sesji Rady Gminy - porządek obrad
  został przyjęty przy 13 głosach za
 
Odnośnie pkt.3
 
„Informacja z prac Wójta między sesjami”.
 
Do przekazania informacji z prac Wójta między sesjami zobowiązał się Pan Wójt Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:
*wizja lokalna bunkrów „Pętla Boryszyńska” – 31.12.2004r.
-w komisji udział wzięli:
  p.B. Kołakowski, p. A. Mieczyńska, p. J. Pilczuk,
-po przeprowadzeniu wizji, spisaniu protokołu, wystosowane zostało pismo w sprawie
  natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości j.n.:
   *bezpieczeństwa wejść i wyjść do wszystkich obiektów,
   *zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych wewnątrz obiektów,
   *zabezpieczenia dostępu do ścisłego rezerwatu nietoperzy,
   *uprzątnięcia nieczystości znajdujących się w wewnątrz i w pobliżu wejść do obiektu,
   *zapewnienie osoby dozorującej podziemną trasę turystyczną w czasie sezonu
     jesienno-zimowego,
   *wyznaczono termin 30 dniowy w sprawie usunięcia nieprawidłowości,
   *w przypadku nie wykonania powyższych nieprawidłowości umowa dzierżawy zostanie
     rozwiązana.
*opracowanie koncepcji na wykonanie wodociągu miejscowości
   Mostki – Przełazy – Zagórze 
-termin wykonania zadania 31.01.2005r.,
-koncepcja wykonana zostanie przez Firmę EOTERM-PRIM za kwotę 3.660-zł.,
-po przeprowadzeniu renowacji studni w miejscowości Mostki,  podjęto decyzję o wykonaniu
 modernizacji odwiertu,
*harmonogram zebrań wiejskich
-24.01.2005r.              Lubrza                         godz. 17.00
-25.01.2005r.              Nowa wioska              godz. 18.00
-26.01.2005r.              Boszyszyn                    godz. 18.30
-27.01.2005r.              Buczyna/Zagaje           godz. 18.00
-28.01.2005r.              Staropole                     godz. 18.00
-01.02.2005r.              Bucze                          godz. 18.00
-02.02.2005r.              Zagórze                       godz. 18.00
-marzec 2005r.            Mostki
-marzec 2005r.            Przełazy          
*Biuro Finansów Publicznych „BFP” – Leszno
-podjęta została decyzja o przeprowadzeniu przez powyższą firmę kontroli finansowej
  w referacie  finansowym,
-powołana została wewnętrzna stała komisja w składzie: skarbnik, sekretarz + pracownik
 merytoryczny, która będzie kontrolowała poszczególne stanowiska pracy i jednostki
 organizacyjne: OSP,  J K, GOK, szkoły,
*gmina zakupiła samochód BUS – Lublin,
-koszt zakupu samochodu – 15.000-zł.,
- samochód, który był wykorzystywany do celów gospodarczych uległ wypadkowi,
-gmina planuje uszkodzony po wypadku samochód sprzedać,
-odszkodowanie za samochód wypłacone zostało w wysokości 8.700-zł.
*podjęto decyzję o powołaniu kierownika Jednostki Komunalnej w Lubrzy 
-zostanie ogłoszony konkurs na kierownika Jednostki Komunalnej,
-ogłoszenie o konkursie opublikowane zostanie w Gazecie Lubuskiej i „Dzień”,
-kierownik Jednostki Komunalnej będzie jednocześnie pełnił obowiązki byłego inspektora
 ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
*spotkanie z dyr. szkół i Zespołem Nauczycielstwa Polskiego  – 12.01.2005
   i 19.01.2005r.
-tematem spotkania było:
  *funkcjonowanie placówek oświatowych,
  *omówienie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów
    wynagradzania,
*Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy
-po przeprowadzeniu kontroli przez RIO sporządzony został protokół, w którym zawarte
  zostały zalecenia pokontrolne i jednym z zaleceń jest powołanie uchwały Rady Gminy
  w Lubrzy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy,
-Wójt chciałby uzyskać opinię Rady Gminy na jakich zasadach ma działać w/w instytucja,
*obowiązkowe ubezpieczenie rolników z terenu gminy
-Wójt przypomniał , iż wszyscy rolnicy muszą ubezpieczyć się,
-Wójt oznajmił, iż jego zdaniem korzystną firmą ubezpieczeniową jest TUW,
  zaproponował w swojej wypowiedzi zorganizowanie spotkania z w/w firmą
  ubezpieczeniową  i rolnikami z terenu gminy,
 
Odnośnie pkt.4
 
„Zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w aspekcie zarządzania majątkiem na terenie Gminy Lubrza”.
 
Głos zabrał p. Budrewicz – ANR w Zielonej Górze i poinformował, iż nieruchomości/grunty sprzedawane są na zasadzie:
-przetargu ograniczonego organizowanego  dla mieszkańców gminy i rolników,
-przetargu nieograniczonego organizowanego  na wniosek gminy i izb rolniczych.
Informacja o przetargu nieograniczonym oraz zasadach zbycia nieruchomości/gruntu umieszczane są na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeniowych w gminach.
W dalszej części swojej wypowiedzi poinformował o kolejnej formie sprzedaży nieruchomości/gruntu. Jest to pierwszeństwo nabycia gruntu przez dzierżawcę. Dzierżawca może skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości po 3 latach od chwili wydzierżawienia nieruchomości. Natomiast w przypadku kiedy dzierżawca przekazuje nieruchomość umową cesji np. na syna, wówczas okres 3 lat liczony jest od momentu przekazania nieruchomości na w/w osobę. Kończąc wypowiedź poinformował, iż rolnicy sąsiedniej gminy posiadający grunty na terenie naszej gminy mogą składać wnioski do ANR o upełnorolnienie. 
 
Sołtys Stanisław Kendzia oznajmił, iż dzierżawca - p. Hukiewicz doprowadził gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami do ruiny. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, dlaczego ANR nie rozwiąże umowy z tym dzierżawcą?
 
Ponownie głos zabrał p. Budrewicz – ANR w Zielonej Górze oznajmił, iż w przypadku kiedy dzierżawca nie wywiązuje się z warunków umowy dzierżawy, agencja przystępuje do rozwiązania takiej umowy. W dalszej części swojej wypowiedzi poinformował,
iż z p. Wójtem planuje przeprowadzić rozmowę na temat rozwiązania problemu dot. dzierżawcy - p. Hukiewicz.
 
Radny Bolesław Kołakowski zabrał głos i zwrócił się z zapytaniem, kto jest uprawniony do
ustalania cen wyjściowych nieruchomości/gruntu do sprzedaży?
 
Przedmówca zabrał głos i poinformował, że  każda nieruchomość wyceniana jest przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Ponadto agencja ma uprawnienia do obniżenia wartości ceny nieruchomości zabudowanej o 10% w przypadku gdy pierwszy przetarg nie dojdzie do skutku.
 
Radny Piotr Śramkiewicz zabrał głos i poinformował, iż budynki dzierżawione przez p. Hukiewicza są dewastowane, a  na terenie tej nieruchomości panuje ogólny bałagan.
Komisja niejednokrotnie próbowała wejść na teren posesji celem przeprowadzenia kontroli, niestety dzierżawca zasłaniając się przepisami zoohigienicznymi nie wpuścił członków komisji na w/w teren.
Ponadto radny oznajmił, iż stan techniczny zabudowań grozi katastrofą budowlaną i stwarza zagrożenie dla osób z zewnątrz. Na zakończenie swojej wypowiedzi zwrócił się z prośbą do przedstawiciela ANR – Zielona Góra o definitywne rozwiązanie powyższego tematu poprzez zerwanie umowy dzierżawy.
 
Wójt Eugeniusz Chamarczuk zabrał głos i oznajmił, iż powyższy temat omawiany jest praktycznie na każdej sesji Rady Gminy. W dalszej części swojej wypowiedzi poinformował, iż p. B. Hukiewicz posiada zaległości w podatkach i zaległość w  2004 wynosiła 40.334-zł.
Pan B. Hukiewicz uiszczał podatki w czasie, kiedy obowiązywały  bony paliwowe – do końca 2003r.
Od roku 2000 płatnik cyklicznie występował z wnioskami o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i taką pomoc uzyskiwał do roku 2003, która przedstawia się w sposób następujący:
*06.11.2000r. decyzją Wójta umorzono odsetki w kwocie 22.209-zł.,
*13.11.2002r. umorzono zaległy podatek za rok 2001, 2002 w łącznej kwocie 60.932-zł.,
*13.11.2002r. umorzono odsetki w kwocie 48.000-zł.,
*30.10.2003r. decyzją Wójta odroczono termin płatności III raty podatku rolnego za rok 2003
  do 16.12.2003r.
Wójt oznajmił, iż p. Bartosz Hukiewicz jest bardzo trudnym podatnikiem i dalsza dzierżawa lub sprzedaż wspomnianej nieruchomości dla w/w podatnika spowoduje dalsze narastanie zaległości podatkowych. Na zakończenie swojej wypowiedzi oznajmił, iż Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa – Zielona Góra otrzymała pismo z powyższą informacją.
 
Ponownie głos zabrał p. Budrewicz i zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do ANR
w sprawie wysokości zadłużenia podatkowego (ilość rat)  przez p. B. Hukiewicz.
W dalszej części swojej wypowiedzi oznajmił, iż niniejsze pismo będzie podstawą do rozwiązania umowy dzierżawy w trybie natychmiastowym.
 
Radca Prawny – Edward Strzelecki zabrał głos i oznajmił, iż p. B. Hukiewicz nie posiada żadnego majątku, od momentu zawarcia umowy cesji. Na etapie prowadzenia procedury windykacyjnej stwierdza się, że Pan Bartosz Hukiewicz posiada wyłącznie ziemię, która jest w części obsiana, a na te grunty obsiane zostało już wszczęte postępowanie egzekucyjne.
W przypadku kiedy wierzyciel wskazuje komornikowi, iż P. B. Hukiewicz sprzedaje mleko lub zboże itp., ostatecznie okazuje się, że dłużnik nie jest właścicielem sprzedawanego zboża oraz mleka, ze względu na to, iż sporządzone są już znacznie wcześniej umowy przewłaszczenia. I związku z powyższym komornik nie podejmuje w tej sprawie czynności egzekucyjnej.
W dalszej części swojej wypowiedzi poinformował, iż komornicy sądowi mają mniej możliwości działania na zewnątrz i dlatego nie jest przez nich zajmowany żywy inwentarz.
Reasumując temat poinformował, iż należne gminie pieniądze będą ściągane od dłużnika.
W dalszej części swojej wypowiedzi Radca Prawny omówił sprawę opłat za dostawę wody do Gospodarstwa Rolnego – B. Hukiewicz. Na dzień dzisiejszy jest wydany wyrok pozytywny przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie. Obecnie gmina czeka na jego uprawomocnienie.
 
Radny Bolesław Kołakowski zabrał głos i zasugerował wystosować zażalenie do Izby Rolniczej, że ich członkowie są nie widoczni i nie interesują się problemami. Ponadto oznajmił, iż Prokuratura powinna zająć się tematem ściągalności należności od dłużnika – p. B. Hukiewicz.
 
Ponownie głos zabrał Radca Prawny i poinformował, iż windykacja jest prowadzona prawidłowo i zgodnie z prawem.
 
Pani Skarbnik – Helena Domagała zabrała głos i poinformowała, że nowy dzierżawca gospodarstwa rolnego Zagórze  nie przesyła obraźliwe pisma i nie płaci podatków. W dalszej części swojej wypowiedzi zwróciła się z prośbą do p. Budrewicza aby przyjrzał się dokładnie nowemu dzierżawcy
 
Pan Budrewicz – ANR – Zielona Góra oznajmił, iż stanowisko radnych Gminy Lubrza zostanie przekazane dla dyrektora celem podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.
 
Odnośnie pkt.4
 
„Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Lubrza  
*ocena pracy dydaktycznej na podstawie wyników mierzenia jakości (Kuratorium Oświaty),
*informacja na temat pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy
  Lubrza (Kuratorium Oświaty),
*realizacji międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej „Turystyka w Gminie
  i Regionie” (dyr. szkół),
*współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubrzy w zakresie krzewienia
  kultury i kultywowania polskich tradycji (dyr. szkół, p. Rawski)”.
 
Wójt – Eugeniusz Chamarczuk zabrał głos i oznajmił, że na utrzymanie oświaty z budżetu gminy wydatkowane są środki w wysokości 50%  i w 2005r.  zaplanowano na ten cel 2.565,766-zł. w tym subwencja oświatowa w wysokości 1.724.000-zł.
(2004r. wynosiła 1.810.000-zł.).
Wydatki rzeczowe:
*Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy                   75.000-zł.
*Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach  30.000-zł.
*Publiczna Szkoła Podstawowa w Boryszynie 20.000-zł.
 
Koszt dowozu dzieci: