ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół - 25 02 2005r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-04-12 12:20:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
 
Protokół  XXIII/2005r.
 
z  XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 25.02.2005r. w siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Przełazach w godz. od 9 00 do1540
Podjęto uchwały nr  od XXIII/145/2005r. do XXIII/147/2005r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący  Rady Gminy Lubrza – Kazimierz  Koszucki ,
protokołowała  Ewa Gniewczyńska.
W sesji udział wzięło 12 radnych na stan 15.
Radni: Marzena Zwęgrodzka, Alina Mieczyńska i Stanisław Kluczkiewicz
nie usprawiedliwili  swojej nieobecności na posiedzeniu sesji Rady Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki  otworzył XXIII zwyczajną sesję Rady Gminy  Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki  przedstawił proponowany porządek  obrad:
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
 
1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                  Ustalenie porządku obrad.

3.         Informacja z prac Wójta między sesjami.
4.         Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.

5.                  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadań polegających

na budowie parkingu w obrębie wsi Staropole i terenów sportowo – rekreacyjnych
w obrębie wsi Zagaje.

6.                  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

7.                  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/145/2005r. Rady Gminy w Lubrzy z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Lubrza.

8.                  Dyskusja panelowa: „Rozwój Turystyki Lokalnej”.

9.                  Interpelacje i wnioski radnych.

10.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Lubrzy.
11.       Dyskusja i wnioski.
 
 
 
W dalszej kolejności swojej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki
poddał pod głosowanie porządek obrad, który wyłożony został przed obradami sesji Rady Gminy-porządek obrad został przyjęty przy 11 głosach za (radny Radosław Noworyta nie brał udziału w głosowaniu ponieważ nie przybył na obrady sesji Rady Gminy).
 
 
 
 
 
 
Odnośnie pkt.3
 
„Informacja z prac Wójta między sesjami”.
 
Do przekazania informacji z prac Wójta między sesjami zobowiązał się Pan Wójt Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:
*ocena sytuacji finansowej gminy
-gmina przygotowuje się do montażu kredytu finansowego dot. budowy kanalizacji sanitarnej
  w miejscowościach  Mostki – Przełazy – Zagórze,
-przeprowadzone zostaną również rozmowy na temat uzyskania dotacji na powyższą
  inwestycję,
*informacja na temat spłaty kredytów w br.
   *  50.000-zł.             do 15.03.2005r.          (ścieżka Boryszyn, kanalizacja Nowa Wioska),
   *150.000-zł.             do 31.05.2005r.          (wodociąg Buczyna-Zagaje),
   *100.000-zł.             do 15.06.2005r.          (kanalizacja + wodociąg Nowa Wioska),
-rachunki i faktury są płacone na bieżąco,
*wyłączanie czasowe oświetlenia ulicznego,  
-podjęta została decyzja w sprawie wyłączania oświetlenia ulicznego od 01.03.br. – 31.05.br.
  w godz. od 24.00 do 3.00 rano,
*powołanie instytucji GOK
-Wójt poinformował, iż na następnej sesji Rady Gminy przeprowadzona zostanie dyskusja
  na temat sposobu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy,
*nawiązanie współpracy z ościenną Gminą Międzyrzecz
-powyższa gmina zainteresowana jest nawiązaniem współpracy oraz stworzeniem
  wspólnego projektu,
*wizyta w Gminie Burg – 22.02.2005r.
-podczas spotkania prowadzone były rozmowy na temat zacieśniania współpracy poprzez
  tworzenie nowych wspólnych projektów – bliźniaczych,
-Wójt otrzymał informację, że gmina niemiecka chciałaby nawiązać z nami współpracę,
-w miesiącu czerwcu br. grupa 9-cio osobowa z Niemiec przyjedzie na spotkanie  w celu
  dokonania uzgodnień w powyższym temacie,
 odnośnie nawiązania współpracy pomiędzy gminami,
*spotkanie z dyr. Agencji Nieruchomości Rolnej w Zielonej Górze
-prowadzone były kolejne rozmowy odnośnie przekazania gruntów ( teren koło bunkrów
-Boryszyn, park – Zagórze, boisko – Zagaje) na rzecz gminy,  
-Wójt oznajmił, iż agencja przekaże powyższe grunty na podstawie podjętej uchwały przez
  Radę Gminy w Lubrzy  w sprawie przystąpienia do realizacji zadań polegających
  na budowie parkingu w obrębie wsi Staropole i terenów  sportowo – rekreacyjnych wsi
  Zagaje (projekt takiej uchwały ujęty jest w porządku obrad dzisiejszej sesji) ,
*wybór kierownika Jednostki Komunalnej
-na w/w stanowisko została zatrudniona osoba – p. Marin Kawa,
-stanowisko p. Krupskiego zostało zlikwidowane, a jego zakres czynności będzie
  wykonywany przez pracowników UG.
 
Radny Radosław Noworyta przybył na sesję Rady Gminy w Lubrzy.
 
 
 
 
 
 
Odnośnie pkt.4
 
„Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
 
Do przedstawienia sprawozdania z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami zobowiązał się Pan Kazimierz Koszucki – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z prac między sesjami stanowi załącznik do protokołu.
 
Odnośnie pkt.5
 
„Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadań polegających
na budowie parkingu w obrębie wsi Staropole i terenów sportowo – rekreacyjnych
w obrębie wsi Zagaje”.
 
Sekretarz Katarzyna Przewłocka zabrała głos i przedstawiła projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu.
 
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do zadań  polegających na budowie parkingu w obrębie wsi Staropole
i terenów sportowo – rekreacyjnych w obrębie wsi Zagaje -  uchwała została przyjęta przy 12 głosach za.
 

Odnośnie pkt.6

 
„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej”.
 

Ponownie głos zabrała Sekretarz – Katarzyna Przewłocka i przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki i poddał pod głosowanie w/w uchwałę – uchwała została przyjęta przy 12 głosach za.
 

Odnośnie pkt.7

 
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2005r. Rady Gminy w Lubrzy z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Lubrza”.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki przypomniał w swojej wypowiedzi, iż na poprzedniej sesji Rady Gminy została przyjęta uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia i przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Lubrza. Powyższa uchwała została uchylona przez Nadzór Prawny Wojewody – Gorzów Wlkp. z uwagi na to, iż w uchwale błędnie została wpisana wysokość kwoty dodatku funkcyjnego – 1.000-zł.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich minimalna kwota dodatku funkcyjnego wynosi 1.030-zł.  Następnie zaznaczył w swojej wypowiedzi, iż po dokonaniu zmiany wysokości dodatku funkcyjnego wynagrodzenie brutto pozostało na tym samym poziomie.
W dalszej części swojej  wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do radnych o ponowne przyjęcie uchwały  z prawidłowo wyliczonymi składnikami.
 
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki poddał pod głosowanie uchwałę
-uchwała została przyjęta przy 9 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się.  
 

Odnośnie pkt. 8

 
„Dyskusja panelowa: Rozwój Turystyki Lokalnej”.
 
Rozpoczęto dyskusję panelową na temat rozwoju turystyki lokalnej na terenie Gminy Lubrza.
 
W dyskusji udział wzięli:
 
-Wójt Gminy                                                                          - Eugeniusz Chamrczuk
-pracownik ds. turystyki                                                          -Krzysztof Rosiński
-Urząd Marszałkowski – Zielona Góra                                    -Jadwiga Błoch
-Agencja Rozwoju Regionalnego – Zielona Góra                     -Piotr Raczykowski
                                                                                               -Michał Rzepocki
                                                                                               -Tomasz Burchawol
-Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk                                  -Barbara Brejwo
-Nadleśnictwo – Świebodzin                                       -Roman Zygadło
-Komenda Powiatowa Policji – Świebodzin                            -Adam Pajuk
                                                                                              -Marian Kałużny
-turystyka wodna (sympatyk)   - Bobowicko                          -Jan Całus
-członek LOT                                                                         -Andrzej Kaczmarek
                                                                                              -Roman Walendzik
-„Pro Nature”                                                                         -Joachim Szlegel
                                                                                              -Zbigniew Urbańczyk
-Gospodarstwo Pomocnicze KWP – Gorzów Wlkp.
-Zespół Parków Krajobrazowych – Gorzów Wlkp.                -Stanisław Bąkowski
-przedsiębiorca – Międzyrzecz                                    -Ryszard Duda
-przedsiębiorca branży turystycznej                                         -Stephan Doll
                                                                                 &nbs