ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przetarg na wydzierżawienie bunkrów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-03-01 11:25:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
o g ł a s z a
 
przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości położonych w obrębie wsi Staropole gm. Lubrza:
 
1. Część działki nr 235/4 o pow. 0,1500 ha, wraz z parkingiem i infrastrukturą, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr ZG1S/00041504/1 .
2. Korytarze łączące, stanowiące część Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, położone w obrębie wsi Staropole gm. Lubrza, tzw. Pętla Boryszyńska, które opisane zostały w Księdze Wieczystej KW Nr ZG1S/00045155/7.
Obiekty znajdują się na terenie „Natura 2000”- specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 080003 „Nietoperek”.
Korytarze podziemne, integralnie związane z budowlami naziemnymi, podlegają ochronie prawnej na mocy decyzji Lubuskiego Konserwatora Zabytków wpisane zostały do Rejestru Zabytków pod Nr rejestru L-460/A.
 
Powyższe przeznacza się do wydzierżawienia na prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej z zastrzeżeniem:
a/ pełna trasa turystyki podziemnej w okresie od 15 kwietnia do 15 października każdego roku,
b/ w okresie od 16 października do 14 kwietnia każdego roku trasa zimowa, (ze względu na okres ochronny nietoperzy).

Roczny czynsz dzierżawny,( stawka wywoławcza) – nie mniej niż 29.000,00 zł + podatek Vat, płatny w 2 równych ratach, (30.VI i 30 XI).
 
Pisemna oferta powinna zawierać:
1. imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot;
2. datę sporządzenia oferty ;
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego i sposób jego zapłaty;
5. proponowany sposób realizacji działalności turystycznej i rekreacyjnej;
6. oświadczenie, o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum ostatnich 3 lat;
7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty (31 stycznia 2012);
8. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty,( 31 stycznia 2012 r.);
9. kopię dowodu wpłaty wadium.

Wadium wpłacić należy w kasie Urzędu Gminy w Lubrzy, w gotówce w wysokości 3.000,00 zł , (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), najpóźniej w terminie do 02 kwietnia 2012 r.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w kasie, tu po zakończeniu przetargu.
W przypadku, gdy wybrany oferent nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi.
Pisemne oferty składać należy w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i napisem „Przetarg – MRU” - w terminie do 02 kwietnia 2012r.
Z dodatkowymi informacjami nt. Pętli Boryszyńskiej można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lubrzy pod nr telefonu 683813021 w.26 (osoba do kontaktu - Pan Krzysztof Rosiński).
Przetarg jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa .
 
Komisja przetargowa odmówi zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:
1. nie odpowiadają warunkom przetargu;
2. nie zostały złożone w terminie;
3. nie zawierają danych wyszczególnionych w pkt.1-9 pisemnej oferty;
4. do ofert nie dołączono dowodu wpłaty wadium;
5. dołączone dowody są nieczytelne lub ich treść budzi wątpliwości.
Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 05 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00 w lokalu (sala narad) Urzędu Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68.

Lubrza, 01 marca 2012 r.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony