ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dostawa oprogramowania informatycznego wspomagającego realizację zadań wynikających z wejściem w życie ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-04-02 13:27:25 przez Rafał Lewandowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Na podstawie Zarządzenia Nr 005014.2011 Wójta Gminy Lubrza z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 euro - bez stosowania trybów udzielania zamówień publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lubrza
ul. Świebodzińska 68
66-218 Lubrza
II. TRYB ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania informatycznego wspomagającego realizację zadań wynikających z wejściem w życie ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) i wynikających z niej obowiązków dla gmin.
1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Oprogramowanie musi:
1) umożliwiać współpracę z systemem finansowym Gminy (Symfonia FK - Sage),
2) prowadzenie ewidencji, odnośnie rozliczeń odpadów z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych zmian zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
− właścicieli nieruchomości, od których odbierane będą odpady komunalne i pobierana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
− ilości odebranych poszczególnych grup odpadów komunalnych,
− punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3) umożliwiać rozliczanie otrzymanych wpłat od mieszkańców i umożliwiać ich ewentualną windykację, w tym wydawanie upomnień, decyzji, tytułów wykonawczych itp. – zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749),
4) być zharmonizowany z programem finansowym gminy w sposób umożliwiający natychmiastowe odnotowanie wpłaty gotówkowej dokonanej przez odbiorcę usług w kasie urzędu,
5) umożliwiać masowy wydruk wszelkich dokumentów generowanych przez program (upomnienia, decyzje, itp.),
6) generowanie, na podstawie zgromadzonych danych, rejestru deklaracji i decyzji oraz okresowych raportów dot. ilości odbieranych odpadów komunalnych (sprawozdawczość), wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) zapewniać obsługę procesu windykacji oraz wyszukiwania dokumentów w systemie za pomocą kodów kreskowych nadrukowanych na dokumentach oraz kompatybilność z czytnikami kodów kreskowych (zastosowanie do rejestracji zbiórki selektywnej),
8) współpracować z urządzeniami do odczytu kodów kreskowych umożliwiającym lokowanie odczytów z wykorzystaniem technologii GPS (lokalizacja, data, godzina odczytu),
9) współpracować z drukarkami etykiet,
10) współpracować z ewentualnym urządzeniem wchodzącym w skład zestawu inkasenckiego, (aplikacja zainstalowana na urządzeniu mobilnym musi umożliwiać bezpośrednie wysyłanie dokumentów wystawionych przez inkasenta na serwer gminy),
11) posiadać moduł do automatycznego rozliczania przelewów dokonywanych na indywidualne konta mieszkańców gminy (informowanie o zaległościach drogą elektroniczną lub za pomocą wiadomości tekstowych sms), sprawdzenie stanu rachunku, aktualnej stawki opłaty, dokonywanie wpłat w formie elektronicznej,
2. Posiadać gwarancję na zamawiane oprogramowanie na okres minimum całego okresu trwania umowy licząc od daty odbioru Systemu, zapewniając jednocześnie serwis gwarancyjny. Koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym są w pełni włączone do ceny ofertowej.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do 30 dni – od dnia podpisania umowy
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Złożona oferta winna zawierać, co najmniej:
  • nazwę i adres Oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • pieczątkę firmową,
  • podpis Oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto).
VI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Lubrza przy ul. Świebodzińskiej 68, 66-218 Lubrza, sekretariat pokój nr 6 lub przesłać na adres e-mail: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2013 r.
VII.    KRYTERIA OCENY OFERT
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium: CENA – 50 %, FUNKCJONALNOŚĆ – 50 %
VIII. PUBLIKACJE I OGŁOSZENIA
Niniejsze ZAPYTANIE OFERTOWE zamieszczone zostało na stronie internetowej www.bip.lubrza.pl menu przedmiotowe: zapytania ofertowe.
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkich składających oferty oraz zamieści informację w tym przedmiocie na stronie internetowej www.bip.lubrza.pl.
DANE OSOBY DO KONTAKTU
Agata Zajda-Sipa
Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku
w gminie oraz odpadów
tel. (68) 381-33-66, e-mail:
Urząd Gminy w Lubrzy
ul. Świebodzińska 68
66-218 Lubrza

 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony