ˆ

Przetargi - archiwum BIP

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przetarg na wydzierżawienie bunkrów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
o g ł a s z a
 
przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości położonych w obrębie wsi Staropole gm. Lubrza:
 
1. Część działki nr 235/4 o pow. 0,1500 ha, wraz z parkingiem i infrastrukturą, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr ZG1S/00041504/1 .
2. Korytarze łączące, stanowiące część Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, położone w obrębie wsi Staropole gm. Lubrza, tzw. Pętla Boryszyńska, które opisane zostały w Księdze Wieczystej KW Nr ZG1S/00045155/7.
Obiekty znajdują się na terenie „Natura 2000”- specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 080003 „Nietoperek”.
Korytarze podziemne, integralnie związane z budowlami naziemnymi, podlegają ochronie prawnej na mocy decyzji Lubuskiego Konserwatora Zabytków wpisane zostały do Rejestru Zabytków pod Nr rejestru L-460/A.
 
Powyższe przeznacza się do wydzierżawienia na prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej z zastrzeżeniem:
a/ pełna trasa turystyki podziemnej w okresie od 15 kwietnia do 15 października każdego roku,
b/ w okresie od 16 października do 14 kwietnia każdego roku trasa zimowa, (ze względu na okres ochronny nietoperzy).

Roczny czynsz dzierżawny,( stawka wywoławcza) – nie mniej niż 29.000,00 zł + podatek Vat, płatny w 2 równych ratach, (30.VI i 30 XI).
 
Pisemna oferta powinna zawierać:
1. imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot;
2. datę sporządzenia oferty ;
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego i sposób jego zapłaty;
5. proponowany sposób realizacji działalności turystycznej i rekreacyjnej;
6. oświadczenie, o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum ostatnich 3 lat;
7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty (31 stycznia 2012);
8. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty,( 31 stycznia 2012 r.);
9. kopię dowodu wpłaty wadium.

Wadium wpłacić należy w kasie Urzędu Gminy w Lubrzy, w gotówce w wysokości 3.000,00 zł , (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), najpóźniej w terminie do 02 kwietnia 2012 r.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w kasie, tu po zakończeniu przetargu.
W przypadku, gdy wybrany oferent nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi.
Pisemne oferty składać należy w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i napisem „Przetarg – MRU” - w terminie do 02 kwietnia 2012r.
Z dodatkowymi informacjami nt. Pętli Boryszyńskiej można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lubrzy pod nr telefonu 683813021 w.26 (osoba do kontaktu - Pan Krzysztof Rosiński).
Przetarg jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa .
 
Komisja przetargowa odmówi zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:
1. nie odpowiadają warunkom przetargu;
2. nie zostały złożone w terminie;
3. nie zawierają danych wyszczególnionych w pkt.1-9 pisemnej oferty;
4. do ofert nie dołączono dowodu wpłaty wadium;
5. dołączone dowody są nieczytelne lub ich treść budzi wątpliwości.
Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 05 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00 w lokalu (sala narad) Urzędu Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68.

Lubrza, 01 marca 2012 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-01 11:17:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-01 11:25:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-18 09:57:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Lubrza

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż - nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Lubrza.
Dla przedmiotowych nieruchomości Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00010589/4.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
 
 

Pełna treść w załączniku ...
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-21 14:29:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-21 14:34:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-28 14:24:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zgrzewarka

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-05 10:52:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-05 10:53:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-18 10:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Przełazy gmina Lubrza.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-17 10:26:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Śliwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-17 13:00:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-18 10:40:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Lubrza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Lubrza.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-27 12:39:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Śliwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-27 12:41:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-18 10:41:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Lubrza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż -nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Lubrza.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-10 11:04:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-10 11:06:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-18 10:41:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Lubrza.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-16 11:16:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-16 11:18:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-18 10:41:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie wsi Staropole

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-09 12:22:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-09 12:23:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-18 10:41:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie wsi Staropole

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-09 12:17:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-09 12:20:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-18 10:42:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10802 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 10 lat, nieruchomości położonej w obrębie wsi Mostki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-14 10:29:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-14 10:32:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-18 10:42:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji