ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubrza 2024

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-08 07:24:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-08 07:26:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-08 07:26:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubrza 2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-05 13:12:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-05 13:12:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-05 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r poz. 2233  z póź. zm.) od 21 kwietnia 2022r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (ustawa z dnia 7 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy – Prawo Wodne Dz. U. z 2022r. poz. 855)
 
1. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, funkcjonujące przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym, może zostać utworzone w przypadku, gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska.
2. Utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wymaga zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na planowaną lokalizację tego miejsca. Wniesienie tego zgłoszenia oznacza także dokonanie za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgłoszenia wodnoprawnego na wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w zakresie i na warunkach wskazanych w zgłoszeniu utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
3. Organizator może utworzyć miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy Prawo wodne, albo przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przekaże zawiadomienie o braku sprzeciwu.
4. Zgłoszenie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)imię i nazwisko albo nazwę oraz adres i siedzibę organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
2) nazwę i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz opis granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
3) wskazanie długości linii brzegowej miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
4) wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
5) wskazanie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym terminów otwarcia i zamknięcia tego miejsca;
6) opis infrastruktury miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym urządzeń sanitarnych i dostępności tego miejsca dla osób niepełnosprawnych;
7) wskazanie sposobu gospodarki odpadami dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
5.  Do zgłoszenia utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli dołącza się:
1) zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
2) uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska;
3) poświadczenia wniesienia opłaty za zgłoszenie wodnoprawne;
4) zgodę właściciela sztucznego zbiornika wodnego, w przypadku gdy utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ma nastąpić na terenie sztucznego zbiornika wodnego.
6. Jeżeli zgłoszenie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest niekompletne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa do jego uzupełnienia w terminie https://bip.lubrza.pl/system/pobierz.php?id=75257 dni od dnia doręczenia wezwania.
7. W przypadku niezastosowania się w terminie do wezwania, o którym mowa powyżej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
8. Zgłoszenie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje:
1) w celu przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego organowi właściwemu w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych, jednocześnie informując o tym fakcie organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
2) do zaopiniowania właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu.
9. Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyrażają opinie do przekazanego zgłoszenia utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
10. Do zgłoszenia wodnoprawnego nie stosuje się przepisów art. 421, art. 422 i art. 423 ust. 5 pkt 2 w zakresie odnoszącym się do art. 396 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo wodne , a dodatkowo:
1) termin na wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wodnoprawnego od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
2) sprzeciw od zgłoszenia wodnoprawnego doręcza się organizatorowi oraz właściwemu w sprawie zgłoszenia utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 2, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
3) w przypadku braku wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia wodnoprawnego - organ właściwy w sprawach zgód wodnoprawnych przekazuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wodnoprawnego od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informację o tym fakcie właściwemu w sprawie zgłoszenia utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 2, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także organizatorowi.
11. W przypadku gdy decyzja w sprawie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 5 Prawa wodnego , stanie się prawomocna, umarza się z mocy prawa postępowanie w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
12. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wnosi sprzeciw, w przypadku gdy:
1) przemawia za tym ważny interes publiczny;
2) jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, w szczególności gdy w sezonie kąpielowym, którego dotyczy zgłoszenie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, na wniosek tego samego organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na tym samym terenie lub w jego sąsiedztwie było już utworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli;
3) przemawiają za tym ważne względy:
a) ochrony środowiska,
b) ochrony zdrowia publicznego,
c) bezpieczeństwa osób kąpiących się;
4) utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 lub zakazy lub ograniczenia, o których mowa w art. 130 ust. 1 pkt 11 i art. 140 pkt 10 Prawa wodnego.
 
Wnioski należy składać  do Urzędu Gminy w Lubrzy, Os. Szkolne 13 , pokój nr 13 na parterze.                       
Wzór wniosku w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Szymanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-30 08:37:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-30 08:37:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-30 08:38:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubrza 2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Szymanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-30 07:03:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-30 07:04:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-08 07:18:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubrza 2021

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Szymanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-04 13:56:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-04 13:58:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-04 13:58:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubrza 2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Olenowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-19 11:50:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-19 11:51:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19 11:51:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubrza

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Olenowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Olenowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-12 12:06:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-12 12:06:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-12 12:06:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6679 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 017 poz.1566 ze zm.), wprowadzając istotne zmiany w zakresie organizacji i prowadzenia nadzoru nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli.
 
Zgodnie z przepisami nowej ustawy (art.39.1) w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Dotychczas brak było regulacji dotyczącej okresu funkcjonowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 
Ponadto, wg nowej regulacji prawnej proces formalny tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, został zmieniony w sposób zbliżony do tworzenia kąpieliska. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje Wójtowi wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 
Wnioski należy składać  do Urzędu Gminy w Lubrzy, Os. Szkolne 13 , pokój nr 13 na parterze. Wzór wniosku w załączniku.
 
Do wniosku należy dołączyć:
1) zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
2) informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo kąpielisko;
3) uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Olenowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Olenowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-15 07:04:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-15 07:10:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-15 07:10:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7008 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »