ˆ

Nieczystości ciekłe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Supińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-05 17:28:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-05 17:29:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-05 17:29:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Lubrza

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 2625 t.j.) informuję, iż zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022r., zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia i uprawniają przedsiębiorców do wykonywania działalności również w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. Jednakże przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Wójta Gminy Lubrza o zamiarze prowadzenia w/w działalności oraz dostarczenia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną. Nowelizacja rozszerzyła treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Supińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-13 10:54:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-13 10:55:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-13 10:58:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla posiadaczy szamb i oczyszczalni przydomowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Każdy posiadasz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016., poz. 250 ze zm.):
Art. 5 ust. 1 pkt. 3a „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych”
Art. 5 ust. 1 pkt. 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”
Art. 6. ust. 1 „Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust . 1 pkt. 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi”.
 
Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentować wykonywanie obowiązku przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.
 
Obowiązkiem Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy jest prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Dlatego też, Wójt Gminy Lubrza apeluje do mieszkańców gminy, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy.
 
Druk zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.lubrza.pl, bip.lubrza.pl, są dostępne u sołtysów, a także w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 1.
W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

    Wójt Gminy Lubrza
    /-/ Ryszard Skonieczek
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Radziwon
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Radziwon
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-23 11:12:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-23 11:16:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-06 13:07:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wójt Gminy Lubrza informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
W związku z powyższym Wójt Gminy Lubrza zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnych ewidencji. Zgłoszenia te obejmują podstawowe dane umożliwiające prowadzenie ewidencji, tj. adres nieruchomości, liczbę mieszkańców oraz dane techniczne dot. zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma, a także dostępny jest na stronie internetowej gminy www.lubrza.pl,www.bip.lubrza.pl,w siedzibie Urzędu Gminy Lubrza (pokój nr 1) oraz u sołtysów. Wypełnione zgłoszenie proszę dostarczyć do Urzędu Gminy w Lubrzy (osobiście lub pocztą) lub przekazać dla sołtysów w terminie do dnia 31.12.2018 r.
 
Zgodnie z przywołanymi na wstępie przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek prowadzenia ewidencji został wprowadzony w celu prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Stosownie do zapisów art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania faktu korzystania z usług podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie stosownych umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.
 
W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.
 
Poniżej do pobrania druk zgłoszenia i wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Topolska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Topolska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-23 07:09:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-23 07:13:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20 09:10:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »