ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW

Załączniki

  • (PDF, 141.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-28 15:41:23 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-28

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-03-09 10:09:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-03-09 10:12:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:05:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie złożonego wniosku przez Elżbietę Swaryczewską, os. Leśne 4e/6, Koziegłowy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy fermy indyków rzeźnych na działkach nr 88/4 i 89/1 w Zagajach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                             Lubrza dn. 25.10.2004 r.

Nasz znak: 7331/35/04


                                                                 O G Ł O S Z E N I E


Stosownie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Wójt Gminy Lubrza informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Elżbiety Swaryczewskiej, os. Leśne 4e/m6, 62-028 Koziegłowy z dnia 19.10.2004 r. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie fermy indyków rzeźnych BIG-6 na działkach nr ewid: 88/4 i 89/1 położonych w obrębie Zagaje, gmina Lubrza , na którą składa się:
- budynek odchowalni piskląt i tuczu indyczek – 3.236 m2
- budynek tuczu indyków – 2 szt. o łącznej powierzchni– 4.420 m2
- budynek socjalny dla pracowników,
- stodoła do przechowywania słomy przeznaczonej na ściółkę,
- komora sztuk padłych,
- płyta obornikowa,
- zbiornik ścieków,
- podczyszczalnia i studnia chłonna dla wód opadowych,
- niecka śluzy dezynfekcyjnej,

Wniosek oraz raport dot. w/w inwestycji znajduje się do wglądu w pokoju nr 1 w tut. Urzędzie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Gminy Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza, woj. lubuskie.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-10-26 10:53:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-10-26 10:54:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 07:59:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Lubrza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w obrębie wsi Mostki gm. Lubrza, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-06-06 08:46:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-06-06 08:47:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:06:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13795 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Załączniki

  • PDF (PDF, 70.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-28 15:41:23 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-28

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-03-09 10:17:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-03-09 10:18:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:07:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w 2006r. w zakresie kultury fizycznej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Lubrza w 2006r. w zakresie kultury fizycznej.
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) ogłasza się otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2006r.
 
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Zadanie z zakresu kultury fizycznej:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej
Wysokość środków przeznaczonych na zadania – 45.000 PLN
 
 
1) Cele zadania:
 
- rozwijanie dyscypliny sportowej - piłki nożnej poprzez realizację systemu szkolenia dzieci i młodzieży
 
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
 
- prowadzenie zajęć treningowych
 
- organizowanie zgrupowań sportowych
 
- organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
 
- organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych
 
- utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej, obiektów sportowych (boiska i budynki)
3) Beneficjenci zadania:
dzieci i młodzież zrzeszona w stowarzyszeniach sportowych z terenu gminy Lubrza
 
4) Koszty pokrywane z dotacji:
 
- zakup sprzętu sportowego
 
- delegacje zbiorowe na zawody
 
- transport
 
- ekwiwalenty sędziowskie
 
- wynagrodzenie szkoleniowców i trenerów
 
- opłaty licencyjne i startowe
zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania
 
ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI.
 
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:
1. Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej posia- dającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,
2. Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
3. Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania,
 
2. Termin i miejsce składania ofert konkursowych:
Kompletne oferty należy składać terminie do dnia 15 marca 2006 roku
w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – zadania publiczne 2006”.
lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres ( o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego ).
Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.
 
 
3. Wybór ofert i ogłoszenie wyników konkursu
Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
- merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
- zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania oraz liczba osób objętych projektem,
- doświadczenie oferenta w realizacji zajęć z zakresu kultury fizycznej,
- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
- zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
- udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
- zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
 
Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Lubrza lub na rzecz jego mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy ( np. praca wolontariuszy ).
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 marca 2006 r. i opublikowane zostanie na stronie internetowej www.lubrza.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
Nie przewiduje się postępowania odwoławczego od decyzji Komisji Konkursowej.
 
4). Postanowienia końcowe
1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31 grudnia 2006 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.
3. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Skarbnik Gminy Lubrza.
4. Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw nr 193 poz. 1891 z 2003 roku. Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej www.lubrza.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-02-13 14:52:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-02-13 14:52:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-02-13 14:52:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu "Docieplanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Lubrzy"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubrza dnia 04.10.2005 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
 
1. Przedmiot zamówienia:
Docieplenie elewacji tylnej w budynku Urzędu w Lubrzy
 
2. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
     Gmina Lubrza
     ul. Świebodzińska 68
     66 – 218 Lubrza
     województwo lubuskie
     tel./fax ( 068 ) 381 30 21, e-mail:   
     godz. urzędowania 700 – 1500 
 
3. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177).
 
4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 1 w godz. 700-1500;
    Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest: Pan Mirosław Sławski numer tel. (068) 3813366 w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00.
 
5. Opis przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
                   Główny przedmiot: 45442120-4
Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych.
 
6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
7. Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia podpisania umowy
 
 
 
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177).
 
9. Informacja na temat wadium:
     Nie dotyczy
 
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
      cena - 100 %
 
11. Miejsce i termin składania ofert:
       Termin składania ofert upływa 20.10.2005 r. o godz.0830
       Otwarcie ofert nastąpi 20.10.2005 r. o godz.900
 
12. Termin związania ofertą
      Okres 30 dni, tj. do dnia 20.11.2005 r.
 
                                                    
                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                       Eugeniusz Chamarczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-10-04 12:15:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-10-04 12:17:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-10-04 12:17:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości : dz. nr 83/2 - nieruchomość nie zabudowana, dz. nr 84 - nieruchomość zabudowana nieczynną hydrofornią, położonych w obrębie wsi Staropole gm. Lubrza.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                               Wójt Gminy Lubrza
                                   o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości :
dz. nr 83/2 - nieruchomość nie zabudowana
dz. nr 84 - nieruchomość zabudowana nieczynną hydrofornią,
położonych w obrębie wsi Staropole gm. Lubrza opisanych w Księdze
Wieczystej Nr 39097.
Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Przedmiotowe nieruchomości, w dniu 31 grudnia 2002r.w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego, stanowiły teren zabudowy
zagrodowej do dalszego użytkowania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nr działki Pow. Cena wywoławcza Wadium zł
m2 ogółem zł
(netto + VAT 22%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 83/2 1702 10.380,00 1.000,00
2. 84 230 1.054,00 100,00

=========================================================

- Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2005r. o godz. 1000
w lokalu Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68.
- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium
w wysokości podanej powyżej.
- Wadium wpłacić należy w kasie Urzędu Gminy w Lubrzy w terminie do
07 czerwca 2005 r. i dowód wpłaty okazać na przetargu.
- Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu,
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
- Uczestnikowi, który przetarg wygrał,wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny kupna.
- Pozostałym uczestnikom przetargu,wadium zwraca się niezwłocznie
po zakończeniu przetargu w kasie Urzędu Gminy.
- Termin uiszczenia ceny sprzedaży,pomniejszonej o wpłacone wadium,upływa
najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
- Termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży,wyznaczony zostanie
najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Lubrza, 2005-05-09

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzystof Rosiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzystof Rosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-05-09 08:20:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-05-09 08:22:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 07:59:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w zakresie kultury fizycznej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                       Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
                                    Gminy Lubrza w 2005r. w zakresie kultury fizycznej.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) ogłasza się otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2005r.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie z zakresu kultury fizycznej:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej

Wysokość środków przeznaczonych na zadania – 45.000 PLN

1) Cele zadania:
- rozwijanie dyscypliny sportowej - piłki nożnej poprzez realizację systemu szkolenia dzieci i młodzieży
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- prowadzenie zajęć treningowych
- organizowanie zgrupowań sportowych
- organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
- organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych
- utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej, obiektów sportowych (boiska i budynki)
3) Beneficjenci zadania:
dzieci i młodzież zrzeszona w stowarzyszeniach sportowych z terenu gminy Lubrza
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup sprzętu sportowego
- delegacje zbiorowe na zawody
- transport
- ekwiwalenty sędziowskie
- wynagrodzenie szkoleniowców i trenerów
- opłaty licencyjne i startowe
zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI.

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:
1. Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej posia- dającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,
2. Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
3. Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania,

2. Termin i miejsce składania ofert konkursowych:
Kompletne oferty należy składać terminie do dnia 02 marca 2005 roku
w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – zadania publiczne 2005”.
lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres ( o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego ).
Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.


3. Wybór ofert i ogłoszenie wyników konkursu

Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
- merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
- zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania oraz liczba osób objętych projektem,
- doświadczenie oferenta w realizacji zajęć z zakresu kultury fizycznej,
- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
- zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
- udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
- zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,

Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Lubrza lub na rzecz jego mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy ( np. praca wolontariuszy ).
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 marca 2005 r. i opublikowane zostanie na stronie internetowej www.lubrza.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
Nie przewiduje się postępowania odwoławczego od decyzji Komisji Konkursowej.

4). Postanowienia końcowe

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31 grudnia 2005 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.
3. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Skarbnik Gminy Lubrza.
4. Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw nr 193 poz. 1891 z 2003 roku. Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej www.lubrza.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-01-27 12:37:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-01-27 12:42:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 07:59:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji