ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVII/164/2005Drukuj informacjęAkt prawny: XXVII/164/2005

Szczegóły informacji

XXVII/164/2005

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2010

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-09-15

Data podjęcia/podpisania: 2005-09-15

Tytuł aktu:

w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005 oraz zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Lubrza na lata 2005-2007

Treść:

UCHWAŁA NR
UCHWAŁA  Nr XXVII/164/2005
RADY GMINY  w LUBRZY
z dnia 15 września   2005
 
   w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005
                       oraz zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy
                       Lubrza na lata 2005-2007
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U.  z  2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)  oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 , 3  i 4 ustawy
 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. (Dz.U. z  2003  Nr 15 poz. 148 z  późn. zmianami)
 
 
Uchwala się co następuje:
 
§ 1
                                                
Zwiększa się plan dochodów o kwotę : 161 548, 00     
Słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem
 
DZIAŁ 750 Administracja publiczna
73 500,00
  Rozdział 75023  Urzędy Gmin
49 000,00
       § 0920   Pozostałe odsetki
11 000,00
       § 0970  Wpływy z różnych dochodów
38 000,00
  Rozdział 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego
24 500,00
        §   0830   Wpływy z usług
13 500,00
        §   0960    Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
11 000,00
DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
                     kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
4 350,00
Rozdział 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2 059,00
         § 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
                      zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych          
                   zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
 
2 059,00
  Rozdział 75108  Wybory do Sejmu i Senatu
2 291,00
         § 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
                      zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych          
                      zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
 
 
2 291,00
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
51 788,00
   Rozdział 80101  Szkoły Podstawowe
51 788,00
         §   0830   Wpływy z usług
28 300,00
         §   0960    Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
4 100,00
         §   2030     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
                           własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
 
378,00
         § 2390    Wpływy do budżetu ze środków specjalnych
19 000,00
 DZIAŁ 852   Pomoc Społeczna
31 920,00
     Rozdział 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
                                  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
31 920,00
            § 2010    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
                          zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych          
                          zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
 
31 920,00
 
 
§ 2
 
Zmniejsza się plan dochodów  o kwotę 268 900,00
Słownie złotych:  dwieście sześćdziesiąt  osiem tysięcy dziewięćset
 
DZIAŁ 010  Rolnictwo  i łowiectwo
115 200,00
Rozdział 01036  Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
                             rozwój obszarów wiejskich
 
115 200,00
     § 6298   Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
                   gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
                   pozyskane z innych źródeł
 
115 200,00
DZIAŁ 700   Gospodarka mieszkaniowa
150 000,00
 Rozdział 70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami
150 000,00
    § 0770    Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
                   użytkowania wieczystego nieruchomości
 
150 000,00
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
3 700,00
   Rozdział 80101  Szkoły Podstawowe
3 700,00
  § 2700    Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków       
                 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
                 pozyskane z innych źródeł
 
 
3 700,00
 
 
§ 3
 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę  241 693,00
Słownie złotych:  dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy
 
DZIAŁ 010  Rolnictwo  i łowiectwo
5 000,00
   Rozdział 01030 Izby rolnicze
730,00
    § 2850  Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w wysokości  2% uzyskanych     
                 wpływów z podatku rolnego
730,00
   Rozdział 01036  Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
                             rozwój obszarów wiejskich
 
4 270,00
       § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych