ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/355/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XLIII/355/23
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/354/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Przełazy
Nr aktu prawnego
XLIII/354/23
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/353/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.
Nr aktu prawnego
XLIII/353/23
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/352/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XLIII/352/23
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/351/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/309/22 Rady Gminy Lubrza w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XLIII/351/23
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/350/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLIII/350/23
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/349/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
XLIII/349/23
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/348/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XLIII/348/23
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII_347_23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIII/347/23
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/346/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLII/346/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji