ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/299/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXVI/299/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/298/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXVI/298/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/297/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
XXXVI/297/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/296/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVI/296/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/295/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVI/295/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/294/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulica „Osiedle Źródlane” w Przełazach
Nr aktu prawnego
XXXVI/294/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/293/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/293/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/292/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXV/292/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/291/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXV/291/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/290/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza"
Nr aktu prawnego
XXXV/290/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji