ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVII/164/2005Drukuj informacjęAkt prawny: XXVII/164/2005

Szczegóły informacji

XXVII/164/2005

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2010

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-09-15

Data podjęcia/podpisania: 2005-09-15

Tytuł aktu:

w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005 oraz zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Lubrza na lata 2005-2007

Treść:

UCHWAŁA NR
UCHWAŁA  Nr XXVII/164/2005
RADY GMINY  w LUBRZY
z dnia 15 września   2005
 
   w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005
                       oraz zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy
                       Lubrza na lata 2005-2007
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U.  z  2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)  oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 , 3  i 4 ustawy
 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. (Dz.U. z  2003  Nr 15 poz. 148 z  późn. zmianami)
 
 
Uchwala się co następuje:
 
§ 1
                                                
Zwiększa się plan dochodów o kwotę : 161 548, 00     
Słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem
 
DZIAŁ 750 Administracja publiczna
73 500,00
  Rozdział 75023  Urzędy Gmin
49 000,00
       § 0920   Pozostałe odsetki
11 000,00
       § 0970  Wpływy z różnych dochodów
38 000,00
  Rozdział 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego
24 500,00
        §   0830   Wpływy z usług
13 500,00
        §   0960    Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
11 000,00
DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
                     kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
4 350,00
Rozdział 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2 059,00
         § 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
                      zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych          
                   zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
 
2 059,00
  Rozdział 75108  Wybory do Sejmu i Senatu
2 291,00
         § 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
                      zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych          
                      zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
 
 
2 291,00
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
51 788,00
   Rozdział 80101  Szkoły Podstawowe
51 788,00
         §   0830   Wpływy z usług
28 300,00
         §   0960    Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
4 100,00
         §   2030     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
                           własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
 
378,00
         § 2390    Wpływy do budżetu ze środków specjalnych
19 000,00
 DZIAŁ 852   Pomoc Społeczna
31 920,00
     Rozdział 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
                                  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
31 920,00
            § 2010    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
                          zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych          
                          zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
 
31 920,00
 
 
§ 2
 
Zmniejsza się plan dochodów  o kwotę 268 900,00
Słownie złotych:  dwieście sześćdziesiąt  osiem tysięcy dziewięćset
 
DZIAŁ 010  Rolnictwo  i łowiectwo
115 200,00
Rozdział 01036  Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
                             rozwój obszarów wiejskich
 
115 200,00
     § 6298   Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
                   gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
                   pozyskane z innych źródeł
 
115 200,00
DZIAŁ 700   Gospodarka mieszkaniowa
150 000,00
 Rozdział 70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami
150 000,00
    § 0770    Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
                   użytkowania wieczystego nieruchomości
 
150 000,00
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
3 700,00
   Rozdział 80101  Szkoły Podstawowe
3 700,00
  § 2700    Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków       
                 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
                 pozyskane z innych źródeł
 
 
3 700,00
 
 
§ 3
 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę  241 693,00
Słownie złotych:  dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy
 
DZIAŁ 010  Rolnictwo  i łowiectwo
5 000,00
   Rozdział 01030 Izby rolnicze
730,00
    § 2850  Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w wysokości  2% uzyskanych     
                 wpływów z podatku rolnego
730,00
   Rozdział 01036  Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
                             rozwój obszarów wiejskich
 
4 270,00
       § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
4 270,00
DZIAŁ 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię     
                        elektryczną,  gaz i wodę
 
8 550,00
Rozdział  40002  Dostarczanie wody
8 550,00
          §   4170  Wynagrodzenia bezosobowe
3 550,00
          §   4300 Zakup usług pozostałych
5 000,00
DZIAŁ 600  Transport i łączność
30 000,00
Rozdział 60016    Drogi publiczne gminne
30 000,00
         §  6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
30 000,00
DZIAŁ 700  Gospodarka mieszkaniowa
9 000,00
 Rozdział 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami
9 000,00
           §   4210  Zakup materiałów i wyposażenia
1 006,00
           §    4270   Zakup usług remontowych
3 000,00
           §   4300 Zakup usług pozostałych
4  994,00
DZIAŁ 710 Działalność usługowa
450,00
Rozdział 71035  Cmentarze
450,00
          §    4260  Zakup energii
450,00
DZIAŁ 750 Administracja publiczna
58 898,00
Rozdział 75023  Urzędy gmin
38 448,00
         §   4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników
8 730,00
         §   4110  Składki na ubezpieczenia społeczne
29 504,00
         §   4120   Składki na fundusz pracy
214,00
Rozdział  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego
20 450,00
          §    4170   Wynagrodzenia bezosobowe
2 300,00
          §    4210  Zakup materiałów i wyposażenia
7 200,00
          §    4410  Podróże służbowe krajowe
500,00
          §    4430  Różne opłaty i składki
450,00
          §    6058   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2 500,00
          §    6059   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
7 500,00
DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
                      kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
4 350,00
Rozdział  75107  Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej
2 059,00
          §   3030   Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1 300,00
          §   4210  Zakup materiałów i wyposażenia
559,00
          §    4410  Podróże służbowe krajowe
200,00
Rozdział  75108  Wybory do Sejmu i Senatu
2 291,00
          §   3030   Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1 300,00
          §   4210  Zakup materiałów i wyposażenia
791,00
          §   4410  Podróże służbowe krajowe
200,00
DZIAŁ 752 Obrona narodowa
395,00
  Rozdział  75212  Pozostałe wydatki obronne
395,00
          §    4170   Wynagrodzenia bezosobowe
395,00
DZIAŁ 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
                       przeciwpożarowa
 
5 500,00
Rozdział 75412   Ochotnicze straże pożarne
5 500,00
          §    4170   Wynagrodzenia bezosobowe
3 500,00
          §    4260  Zakup energii
2 000,00
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
37 394,00
Rozdział 80101  Szkoły Podstawowe
35 194,00
           §    3240 Stypendia dla uczniów
378,00
           §    4210  Zakup materiałów i wyposażenia
16 692,00
           §    4220  Zakup środków  żywności
12 624,00
           §    4260   Zakup energii
1 500,00
           §    4300 Zakup usług pozostałych
4 000,00
Rozdział 80110   Gimnazja
2 200,00
           §    4210  Zakup materiałów i wyposażenia
1 400,00
           §    4300 Zakup usług pozostałych
800,00
DZIAŁ 852   Pomoc Społeczna
32 456,00
  Rozdział 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia    
                            emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
31 920,00
           §   3110  Świadczenia społeczne
31 920,00
  Rozdział 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby    
                              pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
                              niektóre świadczenia rodzinne
 
 
36,00
            §  2910 Zwrot dotacji  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
                 pobranych w nadmiernej wysokości
36,00
  Rozdział 85219  Ośrodki pomocy społecznej
500,00
           §    4210  Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
13 000,00
Rozdział 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód
13 000,00
            §    4270   Zakup usług remontowych
10 000,00
            §    4430 Różne opłaty i składki
3 000,00
DZIAŁ 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
36 700,00
Rozdział 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
36 700,00
           §    4210  Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
           §    4260  Zakup energii
1 500,00
           §    4300 Zakup usług pozostałych
4 200,00
           §    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
30 000,00
 
 
§ 4
 
 
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  192 687,00
Słownie złotych:  sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem
 
DZIAŁ 010  Rolnictwo  i łowiectwo
144 000,00
Rozdział 01036  Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
                             rozwój obszarów wiejskich
 
144 000,00
          § 6058  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
115 200,00
          § 6059  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
28 800,00
DZIAŁ 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię     
                        elektryczną,  gaz i wodę
 
29 500,00
Rozdział  40002  Dostarczanie wody
29 500,00
            §   4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników
14 000,00
            §   4110  Składki na ubezpieczenia społeczne
2 500,00
            §    4270   Zakup usług remontowych
10 000,00
            §   4430 Różne opłaty i składki
3 000,00
DZIAŁ 710 Działalność usługowa
4 000,00
Rozdział 71035  Cmentarze
4 000,00
           §   4300 Zakup usług pozostałych
4 000,00
DZIAŁ 750 Administracja publiczna
10 000,00
  Rozdział  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego
10 000,00
           §   4300 Zakup usług pozostałych
10 000,00
DZIAŁ 752 Obrona narodowa
395,00
  Rozdział  75212  Pozostałe wydatki obronne
395,00
           §   4300 Zakup usług pozostałych
395,00
DZIAŁ 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
                       przeciwpożarowa
 
2 000,00
Rozdział 75412   Ochotnicze straże pożarne
2 000,00
             §    4270   Zakup usług remontowych
2 000,00
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
2 792,00
Rozdział 80101  Szkoły Podstawowe
1 430,00
           §    4240   Zakup pomocy dydaktycznych i książek
1 430,00
Rozdział 80103   Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych
1 362,00
           §    4240   Zakup pomocy dydaktycznych i książek
880,00
           §    4300 Zakup usług pozostałych
382,00
           §    4410  Podróże służbowe krajowe
100,00
 
Dochody ogółem       8 932 885,00

Wydatki ogółem      10 367 520 ,00

 
Deficyt na dzień podjęcia uchwały wynosi 1 434 635,00  i zostanie pokryty
z kredytu bankowego  
§  5
 
Zmienia się Wieloletni Program Inwestycyjny dla Gminy Lubrza na lata 2005-2007, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/158/2005 Rady Gminy
w Lubrzy  z dnia 30 czerwca 2005 roku zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005 oraz zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Lubrza na lata 2005-2007 , jak w załączniku Nr 2 do Uchwały
 
§  6
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Uchwała zawiera:
załącznik Nr 1 określający wysokość przychodów i rozchodów
załącznik Nr 2 Wieloletni Program Inwestycyjny dla Gminy Lubrza na 2005-2007
                                                                                                     
 
 
                                                                                                                                          Załącznik Nr  1
                                                                                                         do Uchwały Nr XXVII/164/2005
 
 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2005

 

 

Treść
Kwota w zł

 

Przychody budżetu
 
1.
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy
 
 
2.
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
W tym: na finansowanie zadań inwestycyjnych    
              realizowanych ze środków strukturalnych
2 104  635
 
887 132
3.
Z pożyczek
 
4.
Z prywatyzacji majątku gminy
 
5.
Z nadwyżki z lat ubiegłych
 
6.
Inne  przychody
 
7
Razem przychody (1+2+3+4+5
2 104 635
8
Dochody budżetu
 8 932 885
 

Razem przychody i dochody budżetu

11 037 520
 
 
 
 
 
 
 
Rozchody budżetu
 
1.
Spłata kredytów
  670 000
2.
Spłata pożyczek
 
3.
Udzielone pożyczki
 
4.
Wykup papierów wartościowych
 
5.
Razem rozchody ( 1+2-3+4)
    670 000
6.
Wydatki budżetu
10 367 520
 

Razem rozchody i wydatki budżetu

11 037 520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
DOCHODY
Wzrost dochodów w głównej mierze podyktowany jest :
 
 1. zwiększeniem dotacji na zadania zlecone                                             36 270,00
 2. wpływami z odsetek z lokat oraz wpłaconych przez dłużnika
     objętego pozwem sądowym                                                                   11 000,00
 3. wpływami z różnych dochodów                                                             38 000,00
 4. wpływami z usług świadczonych w zakresie promocji                          13 500,00 
 5. pozyskanymi darowiznami wspierającymi imprezy promujące gminę  11 000,00
 6. wpływami z usług świadczonych przez placówki oświatowe                28 300,00
 7. wpływami z likwidacji środka specjalnego                                            19 000,00
 8. zastosowaniem błędnej klasyfikacji dochodów ( zamiast § 0960
     przyjęto § 2700) dla darowizn wpłaconych na rzecz oświaty                  3 700,00
 9. pozostałymi wpływami z różnych dochodów                                             778,00
 
Zmniejszenie dochodów związane jest z:
 
1/ nie podpisaniem umowy na realizację projektu w zakresie
Odnowy Wsi                                                                                          115 200,00
2/  brakiem zainteresowania nieruchomościami
     na terenie naszej Gminy                                                                       150 000,00
3/  zastosowaniem błędnej klasyfikacji dochodów ( zamiast § 0960
     przyjęto § 2700) dla darowizn wpłaconych na rzecz oświaty                  3 700,00
 
 

I.                  Wydatki inwestycyjne:

 

1.     zmniejszenie  - 144 000,00

 
        dział 010 rozdział 01036 -§ 6058 kwota  115 200,00 oraz § 6059  
         28 800,00 – łączny wydatek  to   -  kwota 144 000,00  dotyczy
         zadania pn. remont świetlicy wraz z modernizacją i zagospodarowanie    
         przyległego parku w miejscowości Nowa Wioska.
         Nasz projekt złożony w ramach programu Odnowa Wsi nie uzyskał 
          wymaganej ilości punktów i nie mamy podpisanej umowy z Urzędem
          Marszałkowskim w Zielonej Górze a tym samym możliwości
          dofinansowania z UE.
 

2.     zwiększenie  -    74 270,00

 
        a/   dział 010 rozdział 01036 - § 6050  kwota 4 270,00  dotyczy zadania,
              które miało być realizowane w ramach programu Odnowa Wsi.
              Są to wydatki dotychczas ewidencjonowane w § 6059          
         b/ dział 600, rozdział 60016 - § 6050  kwota 30 000,00 dotyczy dwóch
             zadań : modernizacji odcinka drogi w miejscowościach  Nowa Wioska
             i Mostki. Nawierzchnia dróg będzie ułożona z pozyskanego destruktu
 
c/ dział 750 rozdział 75075- § 6058  kwota   6 000, 00  oraz § 6059      
   kwota  4 000,00  dotyczy nowego zadania, na które został złożony
   projekt o dofinansowanie z funduszy unijnych. Zadanie pn
   zintegrowany system rozwoju turystyki  w Gminie Lubrza  będzie
   realizowane w przez dwa lata a łączny jego koszt  to  kwota  
   735 000,00 a nie jak pierwotnie zakładaliśmy 425 000,00
   Jednocześnie dokonuje się zmiany w Wieloletnim Programie  
   Inwestycyjnym
                    
               d/  dział 921  rozdział 92109 § 6050    kwota 30 000,00  dotyczy
                     wymiany dachu  na  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
                     Nowa Wioska
 

II.               Wydatki bieżące