ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 771
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXV/225/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 772
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza w 2014 roku
Nr aktu prawnego
XXXIV/224/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 773
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXIV/223/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 774
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r
Nr aktu prawnego
XXXIV/222/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 775
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/221/2014 w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lubrza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXXIV/221/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 776
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XXXIV/220/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 777
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXIV/219/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 778
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXIV/218/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 779
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/217/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 780
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/216/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXXIII/216/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji