ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/310/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVIII/310/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 16 września 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXVII/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/309/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVII/309/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/308/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXXVII/308/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/307/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXVII/307/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/306/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli określonych rodzajów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XXXVII/306/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/305/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXVII/305/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/304/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Mostki
Nr aktu prawnego
XXXVII/304/22
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/303/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
Nr aktu prawnego
XXXVII/303/22
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/302/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXXVII/302/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji