ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/95/19 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XI/95/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/94/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XI/94/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/93/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/92/19 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogę publiczną na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XI/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/91/19 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Lubrza dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Lubrza, na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XI/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/90/19 w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
XI/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/89/19 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
XI/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/88/2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020
Nr aktu prawnego
XI/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr X/86/19 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń
Nr aktu prawnego
X/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr X/85/19 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego oraz logopedy
Nr aktu prawnego
X/85/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji