ˆ

Sołectwa

Szczegóły informacji

Statut sołectwa

Informacja ogłoszona dnia 2004-03-01 14:52:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy w Lubrzy Nr XII/83/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą utworzoną przez Radę Gminy w Lubrzy w drodze uchwały na zasadach określonych w statucie gminy.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa a w szczególności:
a. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./.
b. statutu gminy Lubrza uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Lubrzy z dnia 28 kwietnia 2003r.
c. niniejszego statutu.


§ 2

1. Teren działania sołectwa Lubrza obejmuje wieś Lubrza wraz z przysiółkami
Chałupczyn i Romanówek.
2. Wykaz jednostek pomocniczych (sołectw) oraz ich granice na terenie Gminy Lubrza prowadzi wójt.

§ 3

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
3. Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licząc od daty ich wyboru.


II. ZADANIA SOŁECTWA

§ 4

1. Do zadań sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania sołectwa obejmują w szczególności sprawy:
a. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
b. zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i rekreacji oraz innych związanych z miejscem wypoczynku.
c. wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.


§ 5

1. Sołectwo decyduje w następujących sprawach:
a. własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem gminnym,
b. wyboru jego organów wykonawczych,
c. mienia komunalnego powierzonego sołectwu w zarząd, w sprawach bieżącego korzystania z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu na zasadach określonych w statucie gminy,
d. przeznaczenia środków finansowych będących w jego dyspozycji,
e. czynów społecznych.
2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich istotnych dla interesów zbiorowych jego mieszkańców, a w szczególności:
a. projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
b. sołectwo występuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza jego możliwości,
c. sołectwo w celu integracji społecznego działania współdziała z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania i występującymi na jego terenie różnymi formami samorządu, zwłaszcza samorządem społecznym i społeczno-zawodowym.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 6

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 7

1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa lub na pisemny wniosek:
a. wójta,
b. co najmniej 10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organu wymienionego w ust.1. pkt.1 i 2 powinno być zwoływane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 7 dni przed terminem jego odbycia.
5. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, proponowany porządek obrad i zakres proponowanych do podjęcia uchwał.

§ 8

1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
1) dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2) uchwały zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym.
3) na wniosek, co najmniej ¼ uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu przeprowadza się w konkretnej sprawie głosowanie tajne.
2. Przepis ust.1, pkt.1 nie stosuje się w przypadku, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie tj. 15 minut od otwarcia pierwszego terminu, a zawiadomienie o nim spełnia wymogi określone w § 7 ust.5.

§ 9

1. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie sołtysa,
2) wybór i odwołanie rady sołeckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz programu działania sołectwa,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej,
5) decydowanie o prawach własności, użytkowania lub innych sprawach rzeczowych i majątkowych stanowiących własność sołectwa,
6) podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do mienia komunalnego przekazywanego w zarząd powierniczy,
7) wnioskowanie w sprawach:
a) zmian w zakresie obsługi komunalnej mieszkańców,
b) dostosowanie godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej i opiekuńczo-wychowawczej do potrzeb ludności,
c) zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowania komunikacji.
8) realizacja zadań określonych w 4 niniejszego statutu w szczególności poprzez:
a) prace społeczno-użyteczne,
b) przeprowadzenie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego porządku i estetyki wsi,
c) organizowanie mieszkańców do poprawy ochrony przeciwpożarowej i środowiska,
d) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowanie i wypoczynek,
e) organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 10

1. Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 18 prowadzi sołtys, a w razie długo trwającej nieobecności sołtysa – upoważniony przez niego członek Rady Sołeckiej.
2. w porządku zebrania powinno się znajdować sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa sołtys lub upoważniony przez niego członek rady sołeckiej.

§ 11

1. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa.
2. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebranie bezzwłocznie.

§ 12

W zebraniu wiejskim mogą brać udział radni i wójt dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§ 13

1. Z każdego zebrania sporządza się protokół, który powinien zawierać:
a) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenia, w którym terminie zebranie się odbywa,
b) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza zebrania,
c) nazwiska zaproszonych na zebranie gości i ich stanowisk,
d) stwierdzenie przejęcia protokółu z poprzedniego zebrania,
e) zatwierdzony porządek obrad,
f) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
g) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
h) uchwalone uchwały na zebraniu,
i) podpis prowadzącego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protokóły numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem kolejnej kadencji.

§ 14

Protokół powinien być w terminie do 7 dni po odbyciu przekazany wójtowi.
1. Wyciągi z protokółów, wnioski z zebrania i jego uchwały wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym,
2. Protokóły z zebrania przekazuje się do Urzędu Gminy,
3. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokółu i innych dokumentów z zebrania, robienia z nich notatek oraz wyciągów.


IV. SOŁTYS I RADA SOŁECKA
§ 15

1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie,


2. Rada Sołecka wspomaga sołtysa w realizacji jego zadań,
3. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawa wyborcze
4. Sołtys i Rada Sołecka w przeciągu trzech miesięcy od ich wyboru zobowiązani są do opracowania i przedstawienia go do zatwierdzenia na zebraniu wiejskim planu społeczno-gospodarczego sołectwa na okres kadencji.

§ 16

Rada Sołecka składa się z nieparzystej liczby osób, nie mnie niż trzech osób
(w tym z sołtysa).

§ 17

Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej z zastrzeżeniem § 24 zarządza Rada Gminy w terminie trzech miesięcy po upływie kadencji..

§ 18

1. Zebranie sołeckie dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwołuje wójt. Wójt też lub upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, a następnie zarządza wybór przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi zebranie.
2. Postanowienia § 7 pkt. 1 i § 8 stosuje się odpowiednio.
3. Wójt lub osoba przez niego upoważniona uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa w tym zakresie.

§ 19

1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, z nieograniczonej liczby kandydatów spośród stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

§ 20

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
2. Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokółu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.
3. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów (protokół komisji skrutacyjnej, karty do głosowania) komisja przekazuje Wójtowi Gminy.

§ 21
1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów sołtysa i członków do rady sołeckiej każdy mieszkaniec mający czynne prawo wyborcze może wnieść do Wójta Gminy protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszono postanowienia niniejszego statutu.
2. Protest rozpatruje Wójt Gminy w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuceniu protestu lub jego uwzględnieniu.


§ 22

W razie uwzględnienia protestu Rada Gminy unieważnia wybory sołtysa lub członków do rady sołeckiej i zarządza w ciągu jednego miesiąca od daty unieważnienia ponowne wybory na sołtysa lub do rady sołeckiej na zasadach określonych niniejszym statutem.

§ 23

Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy w szczególności:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej.
2. Zwoływanie zebrań wiejskich i rady sołeckiej oraz przewodniczenie im.
3. Reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.
4. Przewodniczenie Radzie Sołeckiej.
5. Kierowanie realizacją uchwał i zarządzeń organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa.
6. Prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia w tym środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania.
7. Opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności.
8. Potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa.
9. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności interwencyjnej w tym zakresie.
10. Sporządzanie rozliczeń m. In. Gospodarczej i finansowej działalności sołectwa.
11. Wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m. In. W zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków.

§ 24

Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:
1. Przygotowanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań.
2. Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa.
3. Podejmowanie uchwał rady w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały zebrania wiejskiego.
4. Sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa.
5. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectw i jego mieszkańców.
6. W ramach udzielonych uchwałą zebrania wiejskiego upoważnień w okresie miedzy zebraniami wyraża opinię oraz może pełnić rolę stałego komitetu czynów społecznych.

§ 25

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub innych obowiązujących przepisów prawa i uchwał zebrań wiejskich lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska albo otrzymania prawomocnego wyroku skazującego przez sąd.
2. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do zebrania również Wójt Gminy.
3. Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

§ 26

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa lub wszystkich członków rady sołeckiej – Rada Gminy w terminie jednego miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w §19 i 20.
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków rady sołeckiej przeprowadza sołtys informując o tym Wójta Gminy.


§ 27

1. Rada Sołecka wspólnie z Radą Gminy i organizacjami społeczno-zawodowymi, stowarzyszeniami działającymi na terenie sołectwa może przeprowadzać środowiskową konsultację społeczną.
2. Konsultacji mogą być poddane przez Radę Gminy w drodze uchwały problemy lub projekty dotyczące środowiska sołeckiego lub gminy.
3. Wyniki konsultacji należy podać do publicznej wiadomości.


V. MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA.§ 28

3. Wszystkie przysługujące mieszkańcom sołectwa prawa własności użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe zwane mieniem sołeckim pozostają nienaruszone.
4. Uszczuplenie praw sołectwa przez Radę Gminy może nastąpić za zgodą zebrania wiejskiego.

§ 29

Rada Gminy upoważnia organy sołectwa według ich kompetencji:
1. Oddania w najem lub dzierżawę lokali, obiektów i terenów będących w gestii sołectwa- obiekty te określone zostaną odrębną uchwałą.
2. Organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 30

1. Dochodami sołectwa są:
a) udział w budżecie gminy
b) przychody własne sołectwa pochodzące z wpływów z działalności określonej w §29
c) dotacje celowe z budżetu gminy
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
2. Fundusze sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym w ramach budżetu gminy, środkami tymi dysponuje sołtys w porozumieniu z radą sołecką.
3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta Gminy na postępowanie sprzeczne z pkt. 1., gdy narusza ono istotne interesy mieszkańców.
4. Wójt Gminy badając sprzeciw:
a) uznaje jego zasadność lub
b) w razie nie uwzględnienia sprzeciwu wydaje zarządzenie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego w pkt 1 i 2.


§ 31

1. Sołectwo w ramach budżetu gminy prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego.
2. Środki finansowe sołectwa winny być przeznaczone w szczególności na:
a) dofinansowanie czynów społecznych,
b) wyposażenie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
c) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarząd sołectwu,
d) wydatki związane z utrzymaniem lokali, działalnością organów sołectwa i obsługą techniczno-administracyjną oraz finansową.
e) Dofinansowanie imprez wymienionych w § 29 ust.2.

3. Plan finansowo-rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy w terminie ustawowym.
4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.


§ 32

1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada sołtys; jego działalność w tym zakresie podlega skwitowaniu przez zebranie wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwołaniem.
3. Przepisy § 23 i 23 pkt. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

VI. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 33

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.
3. Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi Komisji Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy oraz Skarbnika Gminy.
4. Wójt zobowiązany jest czuwać, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie oraz dochody sołectwa i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z prawem i Statutem.

§ 34

1. Jednostki organizacyjne gminy są zobowiązane uwzględnić uchwały i opinie sołectwa udzielając odpowiedzi w trybie ustawowym, a w razie zajęcia odmiennego stanowiska przedstawić je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji, są sprzeczne z prawem- powinien wstrzymać ich realizację, zawiadamiając o tym Radę Gminy.

§ 35

Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów sołectwa oraz organizuje
wymianę doświadczeń w tym zakresie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 36

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy statutu gminy i ustaw.

§ 37

Traci moc uchwała Nr IV/18/1990r Rady Gminy w Lubrzy z dnia 6 sierpnia 1990r. w sprawie statutu sołectwa.

§ 38

Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

§ 39

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-03-01 10:23:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-03-01 14:52:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Przewłocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-03-01 14:52:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16604 raz(y)