ˆ

Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza

Szczegóły informacji

Protokół XXIX/2005r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-01-03 11:10:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Protokół V/2003

Protokół  XXIX/2005r.

 
z  XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 02 grudnia 2005r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 9 00 do1340
Podjęto uchwały nr  od XXIX/168/2005r. do XXIX/173/2005r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący  Rady Gminy Lubrza – Kazimierz Koszucki, protokołowała  Ewa Gniewczyńska.
W sesji udział wzięło 15 radnych na stan 15.
 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki otworzył XXIX zwyczajną sesję Rady Gminy  Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki  przedstawił proponowany porządek  obrad:
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
 
1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                  Ustalenie porządku obrad.

2.            Informacja z prac Wójta między sesjami.

3.            Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.