ˆ

Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza

Szczegóły informacji

Protokół XXX/2005r.

Informacja ogłoszona dnia 2006-01-23 10:10:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół XXX/2005r.

z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 29 grudnia 2005r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 9 00 do1520
Podjęto uchwały nr od XXX/174/2005r. do XXX/185/2005r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – Kazimierz Koszucki, protokołowała Ewa Gniewczyńska.
W sesji udział wzięło 13 radnych na stan 15.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki otworzył XXX zwyczajną sesję Rady Gminy Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki przedstawił proponowany porządek obrad:

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Ustalenie porządku obrad.
2. Informacja z prac Wójta między sesjami.
3. Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Informacja z realizacji wniosków i prac:
*komisja ds. porządku i czystości,
*komisja ds. Budżetu i Finansów.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2005r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.
9. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych
na 2005r.
11. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Lubrza na rok 2006.
12. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006.
13. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu
za lokale mieszkalne.
14. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Jednostka
Komunalna w Lubrzy”.
17. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego „EKO-FORT”
w Lubrzy.
18. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego w Lubrzy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubrzy.

19. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
20. na terenie Gminy Lubrza.
21. Podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości od osoby fizycznej.
22. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2006.
23. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy w Lubrzy.
24. Dyskusja i wnioski.

Głos zabrał radny Jan Kaniecki i przypomniał radnym, iż na Komisji Rewizyjnej został zgłoszony w ubiegłym roku wniosek w sprawie zwołania sesji Rady Gminy, która
poświecona będzie wyłącznie omówieniu Budżetu Gminy Lubrza. Radny stwierdził, iż przy opracowywaniu proponowanego porządku obrad na dzisiejszą sesję , niniejszy wniosek nie został wzięty pod uwagę.

Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki przyznał w powyższej sprawie rację radnemu. Z uwagi na utworzenie Zakładu Budżetowego w Lubrzy w porządku obrad musiały znaleźć się dodatkowe punkty, które nie dotyczą Budżetu Gminy. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą jednak do radnych o przyjęcie proponowanego porządku obrad.

W dalszej kolejności swojej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy
-Kazimierz Koszucki poddał pod głosowanie porządek obrad, który wyłożony został przed obradami sesji Rady Gminy-porządek obrad został przyjęty przy 11 głosach za (radni: Stanisław Kuczyński i Stanisław Kluczkiewicz nie brali udziału w głosowaniu gdyż nie przybyli na obrady sesji Rady Gminy).


Odnośnie pkt.3

„Informacja z prac Wójta między sesjami”.

Do przekazania informacji z prac Wójta między sesjami zobowiązał się Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:

Obecnych 13 radnych.

*Komisja ds. Budżetu na 2006r.
-na komisji budżetu konstruowany był Budżet Gminy na 2006r,
*Zespół Konsultacyjny (05,14 grudnia 2005r.)
-omawiane były sprawy związane z utworzeniem zakładu budżetowego,
-pracownicy zabezpieczyli podziemną trasę turystyczną,
-wykonywane są prace remontowo-budowlane w budynku OSP – Lubrza
przez naszych pracowników, do wykonania remontu we wspomnianym budynku nie
została zaangażowana firma, z uwagi na duże koszty,
-omówione były sprawy dot. przygotowania ośrodków wypoczynkowych
na terenie gminy,
-temat dot. sprzedaży gruntu przy jeziorze Niesłysz – Przełazy, będzie ponownie omówiony
na zespole konsultacyjnym, Wójt oznajmił, iż po przeprowadzeniu rozmowy z sołtysem
uzyskał informację, iż mieszkańcy są przeciwni sprzedaży gruntu,
-wszystkie płatności związane z wykonaniem zleceń, zadań inwestycyjnych, remontów
regulowane są na bieżąco,
Wójt przedstawił ważniejsze zadania, które wykonane zostały w br.:
*zakupiono piec i wykonano centralne ogrzewanie w budynku remizy w Lubrzy
za kwotę 15.800-zł.,
*zakupiono piec CO oraz grzejniki do świetlicy we wsi Bucze za kwotę 5.200-zł,
*w budynku GOK – Lubrza wymieniony został piec CO oraz doprowadzona została sieć
gazociągowa, wydatkowano na ten cel 15.000-zł,
*wykonano docieplenie w budynku UG w Lubrzy, wydatkowano z budżetu 27.772-zł,
*spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubuskiego
-przeprowadzona była dyskusja na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych
i kredytów,
-Wójt oznajmił, iż Gmina Lubrza znajduje się w czołówce gmin, na temat pozyskiwania
środków unijnych,
*umowa na zaciągniecie kredytu
-została podpisana umowa z Prezesem WFOŚiGW na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego
w wysokości 2.182,900-zł,
*umowa na zaciągnięcie pożyczki prefinansowej w BGK
-pożyczka zostanie zaciągnięta w kwocie 5.750.000-zł na wyżej wspomnianą inwestycję,
*z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 2.560.000-zł
-powyższa kwota wydatkowana została za wykonaną kanalizację we wsi Mostki, Przełazy,
Zagórze,
*wigilia dla osób samotnych
-wigilia zorganizowana została 18.12.2005r.
-uczestniczyło w uroczystości 120 osób, również w uroczystości wzieli udział kresowiacy z
Lubrzy i Świebodzina,
*spotkanie w Międzyrzeczu z posłem Cz. Fiedorowiczem – 21.12.2005r.
-prowadzono rozmowy na temat możliwości zagospodarowania terenów po C. Hartwig,
*zwalczanie bezrobocia na terenie gminy
-istnieje możliwość zatrudnienia mężczyzn na terenie Zbąszynka,
-trwają rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie na temat zapewnienia
dojazdu dla osób zatrudnionych w Zbąszynku,
*prowadzone są rozmowy z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego i Centrum
Promocji i Szkolenia w Przełazach na temat wyegzekwowania podatku od
nieruchomości,
*Wójt wnioskował do RG o wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie
podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu dróg powiatowych na terenie
Gminy Lubrza,
*dyr. Zakładu Budżetowego „Eko-Fort” został p. Marian Kawa,
*rozstrzygnięcie sporu o studnię w Mostkach - p. Wiśniewski
-powyższy spór nie został rozstrzygnięty.

Odnośnie pkt.4

„Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.

Do przedstawienia sprawozdania z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami zobowiązał się Pan Kazimierz Koszucki – Przewodniczący Rady Gminy.

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z prac między sesjami stanowi załącznik do protokołu.Odnośnie pkt.5

„Interpelacje i wnioski radnych”.


Wnioski


1
Radny/a Stanisław Kuczyński

-prośba w sprawie zamontowania oświetlenia przy drodze gminnej
w kierunku bloku nr 86 w miejscowości Mostki, ( radny zasugerował
zamontowanie podlicznika w bloku nr 86),

-prośba w sprawie wykonania inwestycji – budowa kanalizacji :
* w ośrodku wypoczynkowym „Nowita” - Przełazy,
*we wsi Tyczyno,

-prośba w sprawie przywrócenia do stanu pierwotnego nawierzchni drogi
znajdującej się koło szkoły – Mostki,

-prośba w sprawie wystosowania pisma do Generalnejj Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad – Zielona Góra w sprawie obniżenia podjazdu na
drodze krajowej przy sklepie p. Skóra,


2

Radny/a Stanisław Kluczkiewicz

-wystosować pismo do Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa –
Lubinicko w sprawie przyjęcia parku przy blokach w Staropolu,
w piśmie proszę zwrócić się z zapytaniem:
*czy został sprzedany park, za jaką kwotę oraz czy została
wydana pozytywna opinia od konserwatora zabytków na temat
sprzedaży?

*czy pan I. Kowalski z Agencji Nieruchomości
Rolnej Skarbu Państwa zwracał się do Urzędu Gminy w sprawie
sprzedaży parku w Staropolu?

-wystosować pismo do posłów ( p. Wontor i p. Fiedorowicz) w sprawie
przyspieszenia likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu
Państwa,.

-wystosować pismo do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie,
z zapytaniem:
*w jakiej wysokości zostały zaplanowane środki na utrzymanie, remont
dróg na terenie powiatu w 2006r,
*na jakie zadania będą wydatkowane środki finansowe z budżetu oraz
czy w br. na terenie Gminy Lubrza będą remontowane, naprawiane
drogi,

3
Radny/a Okopna Lidia

-prośba o trwałe usunięcie awarii studzienki kanalizacyjnej w Nowej
Wiosce, której efektem jest spływanie ścieków w kierunku jeziora.

Odpowiedź:
Pan Marian Kawa oznajmił, iż do studzienki kanalizacyjnej wrzucane są duże przedmioty (końcówki od mopów, marynarki, szmaty itp.) , które powodują częstą awarię studzienki na tym odcinku. Wszystkie awarie na terenie gminy usuwane są na bieżąco. Ponadto pracownik oznajmił, iż przeprowadzi rozmowę z mieszkańcami, którzy są podłączeni do sieci kanalizacyjnej na tym odcinku na temat sposobu użytkowania studzienek, sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

4
Radny/a Babicz Stefan

- prośba o dokończenie prac przy wycince drzew – topoli w miejscowości
Boryszyn przy posesjach p. Gadawskiego i p.Babicza. Łamiące gałęzie
zagrażają bezpieczeństwu przechodniom oraz linii energetycznej.

5


Radny/a Kaniecki Jan

-prośba o obniżenie kratek kanalizacji burzowej w miejscowości Lubrza
na łuku koło młyna.

-na ul. Świebodzińskiej nie jest odbierana woda przez studzienki
kanalizacyjne, prośba o zajęcie się tą sprawą,
6
Radny/a Bolesław Kołakowski

-prośba o zaplanowanie w preliminarzu finansowym na rok 2006
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych środków na nagrody i konkursy, które organizowane będą
w GOK w Lubrzy,

-podać do publicznej wiadomości mieszkańcom, przede wszystkim Nowej
Wioski informację na temat sposobu użytkowania sieci kanalizacyjnej,

7
Sołtys / Stanisław Kendzia

-prośba o zorganizowanie w 2006r. konkursu na terenie gminy pn. „najładniejsza i najpiękniejsza zagroda”. Zadeklarował ze środków
sołectwa przeznaczyć środki na nagrody dla Lubrzy,

-prośba o opracowanie planu komisji ds. porządku i czystości na 2006r. z
uwzględnieniem przeprowadzenia kontroli we wsi Lubrza pod kontem
posiadania pojemnika na nieczystości stałe. Ponadto sołtys zasugerował,
aby służby policyjne ściśle współpracowały z w/w komisją w sprawie
nakładania mandatów w przypadku braku pojemników,


Odnośnie pkt.6

„Odpowiedzi na interpelacje”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki przedstawił wnioski
i odpowiedzi na wnioski z sesji Rady Gminy w Lubrzy z dnia 02 grudnia 2005r.
-wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.

Odnośnie pkt.7

„Informacja z realizacji wniosków i prac:
-komisja ds. porządku i czystości:
-komisja ds. Budżetu i Finansów”.


Przewodnicząca Komisji ds. porządku i czystości – Alina Mieczyńska przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w 2005r., które stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimerz Koszucki zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Komisji ds. porządku i czystości, aby podczas kontroli komisji uczestniczyli sołtysi tej miejscowości, w której przeprowadzana jest kontrola.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Finansów – Urszula Maczalska i przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia komisji ds. Budżetu i Finansów.

Prace komisji przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem na 2005r. Większość spotkań dotyczyła prac nad konstrukcją budżetu, jego zmian po stronie dochodów i wydatków, sposobu finansowania placówek oświatowych, administracji OSP oraz podejmowania inwestycji na terenie Gminy Lubrza. Ponadto pracowano nad ustaleniem stawek podatkowych oraz stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieków. Odbyło sie10 spotkań w br. budżetowym. Udział w komisji, nie budzi zastrzeżeń, a nieobecności są usprawiedliwiane. Każde posiedzenie komisji było szczegółowo omawiane na posiedzeniu Rady Gminy, wraz z wypracowanym stanowiskiem komisji. W posiedzeniach komisji uczestniczyli: wójt, sekretarz, skarbnik, przewodniczący rady. Podczas prac komisja często korzystała z informacji i wiedzy innych pracowników UG odpowiedzialnych za poszczególne działy. Między innymi zadaniem komisji jest czuwanie nad płynnością finansową i wydajnością kredytową UG. Komisja bardzo wysoko ceni współpracę z p. Wójtem i p. Skarbnik oraz podkreśla kompetencje, pełną znajomość oraz operatywność finansową, która pozwala gminie przy tak dużych nakładach inwestycyjnych funkcjonować bez większych problemów.

Odnośnie pkt.8

„Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005r.”

Głos zabrała p. Danuta Giecołd i przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005r., które stanowi załącznik do protokołu.

Komisja nie wniosła uwag do niniejszego sprawozdania.

Odnośnie pkt.9

„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.”

Ponownie głos zabrała Danuta Giecołd i przedstawiła projekt uchwały, który został przekazany radnym wraz z porządkiem obrad. Następnie pracownik zwrócił się z prośbą o dokonanie zmiany zapisu w projekcie uchwały, w §1 , II postanowienia końcowe, pkt. 2 o poniższej treści:
1.Zasady wynagradzania członków komisji:
za udział w posiedzeniu komisji lub kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych członkowi Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto
(w projekcie uchwały widniała kwota 80 netto)
za udział w czynnościach zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego członkowi Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120 zł brutto
za każdą zakończoną sprawę ( w projekcie widniała kwota 100 zł netto).

Radna Alina Mieczyńska oznajmiła, iż młodzież nie może organizować zabaw, dyskotek oraz korzystać ze świetlicy, która prowadzona jest przez Oratorium Św. Jana Bosko. Ponadto radna poinformowała, iż w tej sprawie niejednokrotnie próbowała skontaktować się z księdzem proboszczem, ale niestety do dnia dzisiejszego nie doszło do spotkania . W związku z powyższym zwróciła się z prośbą do p. Wójta o wstawiennictwo w niniejszej sprawie.

Pan Wójt oznajmił, że jest zaskoczony, iż młodzież nie może korzystać ze świetlicy. Zapewnił radną w swojej wypowiedzi, iż w tej sprawie skontaktuje się z księdzem proboszczem.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki zabrał głos i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r. z wprowadzoną zmianą – uchwała przyjęta została przy 13 głosach za.

Odnośnie pkt.10

„Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005”.

Ponownie głos zabrała Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Finansów – Urszula Maczalska
i przedstawiła zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, które wprowadzone były na :

Komisji Budżetu i Finansów - 30 11 2005r.

DOCHODY

1/.w administracji publicznej zwiększono o 22.586,00-zł., związane jest to z pomocą
jednostek samorządu terytorialnego – zaliczka na projekt „Muzyka językiem Europy”,
2/.w dziale 751 zwiększono o kwotę 3.123,00-zł., na zadania związane z II turą wyborów
prezydenckich,
3/.dział 801 oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 9.000,00-zł., są to wpływy z akcji
Lato ZSS w Lubrzy,
4/.dział 851 Ochrona Zdrowia powiększono dochody o kwotę 300,00-zł.
5/.w dziale - pomoc społeczna zapisano kwotę 67.560,00-zł. z przeznaczeniem na
świadczenia rodzinne. Niniejsza kwota została zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem
na świadczenia rodzinne. W dziale tym również zwiększono środki o 2.000-zł., które
przeznaczone były na zadania własne gminy.
6/.dział 854 – edukacja i opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 14.403,00-zł.
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
7/.biblioteki – zwiększono 5.000,00-zł. na zakup książek.

DOCHODY zwiększono o kwotę 122.472,00-zł.

WYDATKI

1/.gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o 17.150,00-zł. (8.000,00-zł.przeznaczono na CO
w Ośrodku Zdrowia w Lubrzy, 9.150,00-zł. na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby
przejętych bunkrów),
2/.dział 750 – administracja publiczna , zwiększono o 26.000,00-zł., wydatek związany
z ociepleniem tylnej ściany budynku UG, 3.000,00-zł. przeznaczono na wynagrodzenia
bezosobowe (m. in. związane z obsługą bunkrów), 1.000,00-zł. wydatkowano na zakup
materiałów i wyposażenia, 250,00-zł. na podróże służbowe. W sumie w tym dziale
wydatki zostały zwiększone na kwotę 30.250,00-zł. Jednocześnie w tym dziale następuje
zmniejszenie w zakupie energii i usług pozostałych.
3/.w dziale 754 – zwiększa się o 1.200,00-zł. na zakup mundurów OSP w Nowej Wiosce, są
to środki wypracowane przez straż. Tu również zostały uwzględnione środki na remont
remizy w kwocie 75.000,00-zł. (jest to kwota przeznaczona również na adaptację
pomieszczeń dla zakładu budżetowego).
4/.dział 756 zwiększono o kwotę 4.100,00-zł. w tym 3.000,00-zł. na wynagrodzenia
sołtysów, pozostałe 600,00-zł. na zakup materiałów i 500,00-zł. z przeznaczeniem na
wysyłkę wezwań do zapłaty.
5/.oświata i wychowanie – dział 801, zwiększa się wydatki o kwotę 13.041,00-zł.
Na kwotę tę składają się zwiększone wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
szkół podstawowych – 2.014,00-zł., 6.117,00-z. na wymianę hydrantów,
1.000,00-zł. na dofinansowanie do ocieplenia stropu przy przedszkolu,
6/.dział 852 – pomoc społeczna, zwiększono o kwotę 67.560,00-zł., jest to dotacja otrzymana
i wydatkowana na świadczenia rodzinne, które obecnie są zadaniem zleconym dla gmin,
7/.w opiece edukacyjnej wydatki zwiększono o kwotę 14.403,00-zł. z przeznaczeniem na
wypłatę stypendiów,

Zwiększenia WYDATKÓW obejmują kwotę 231.627,00-zł.

DEFICYT wynosi 1.472.640,00-zł.


Ponadto Przewodnicząca komisji oznajmiła, iż Sekretarz – Katarzyna Przewłocka poinformowała członków komisji, iż w związku z utworzeniem zakładu budżetowego z dniem 01.01.2006r. wójt złożył wniosek do Rady Gminy w Lubrzy o wprowadzenie nowych stawek na podstawie ar 24a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, które przedstawiają się następująco:

1Ustala się stawkę za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągów komunalnych w wysokości 2,40-zł. (netto) za m3 ,

1.Ustala się stawkę za wprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do zbiorczych urządzeń
kanalizacyjnych w wysokości 3,20-zł. (netto) za m3 ,

2.Ustala się stawkę za oczyszczenie ścieków socjalno bytowych dowożonych
w wysokości 2,10-zł. (netto) za m3 .

Ponadto Sekretarz poinformowała na komisji, iż do w/w stawek wprowadza się stawkę VAT w wysokości 7%.

Następnie Pani – Jolanta Lulczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza, który stanowi załącznik do protokołu.

Po szczegółowym przeanalizowaniu projektu uchwały komisja wprowadziła zmianę
od ciągnika siodłowego lub balastowego na trzy osie. Dotyczy to kwoty 2.505,00-zł.
Zaproponowana kwota przez wójta była wyższa od max. Do przedstawionej pozostałej treści uchwały komisja nie wniosła, żadnych uwag.

Komisja rozpatrzyła wniosek Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie
w sprawie:
-zakupu samochodu dla policji w kwocie 2.500,00-zł.,
-zakupu 2-ch masztów foto-radarowych za kwotę 8.000,00-zł.
(maszty ustawione będą na trasie A-2)

Po przeprowadzeniu dyskusji komisja podjęła negatywną decyzję odnośnie kupna samochodu, natomiast pozytywnie ustosunkowała się do zakupu 2-ch masztów foto-radarowych, za kwotę 8.000,00-zł.

Komisja Budżetu i Finansów – 21 i 29 grudnia 2005r.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały komisja przystąpiła do wprowadzenia zmian:

1/.po stronie dochodów:
*w dziale 756 zwiększono o kwotę 149.000-zł z podatku od nieruchomości,
*zwiększono w budżecie kwotę o 29.000-zł za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
*zwiększono w budżecie kwotę o 8.100-zł za dożywianie dzieci nie objęte w OPS,
2/.po stronie wydatków:
* wydatkowano 1.600-zł na ogrodzenie w Nowej Wiosce,
*wydatkowano 1.350-zł. na ogrodzenie,
*wydatkowano 7.000-zł na zakup materiałów i wyposażenia w administracji
*dział 75647, wydatkowano 1.500-zł na wynagrodzenia dla sołtysów,
*23.000-zł, wydatkowano na sprzątanie, ochronę bunkrów oraz film promocyjny,
*w dziale oświata, zmiany dotyczą głównie ZSS w Lubrzy zgromadzonych środków przez szkołę.

Na posiedzeniu komisji rozpatrzono wnioski o dofinansowanie, które przedstawiają się następująco:

1/. pismo dot. zamiany kary na pozbawienie wolności
-komisja podjęta decyzję o wydatkowaniu kwoty 240,00-zł. z przeznaczeniem na
ubezpieczenie od NW , OC dla czterech osób,

2/.wniosek Świebodzińskiego Związku Kresowiaków dot. wsparcia budowy pomnika
Nekropolii Kresowych
-komisja negatywnie zaopiniowała powyższy wniosek,

3/.wniosek Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie w sprawie zakupu sprzętu na
poprawę jakości usług
-komisja zaproponowała wydatkowanie z budżetu gminy kwotę 2.100,00 na zakup:
*laryngoskopu światłowodowego + komplet łyżek,
*ambu,
*stojaka do kroplówki.


Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki zabrał głos i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005
-uchwała została przyjęta przy 13 głosach za.

Odnośnie pkt.11

„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2006”.

Pani Skarbnik Helena Domagała zabrała głos i przedstawiła uchwałę Nr 531/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego na rok 2006, która stanowi załącznik do protokołu.
Budżet Gminy Lubrza na 2006r. przekazany został radnym w ustawowym terminie.

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Finansów poinformowała, iż pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 9 listopada 2005r.

Po szczegółowym zapoznaniu się z projektem budżetu komisja przystąpiła do wprowadzenia zmian po stronie

DOCHODÓW


PLAN ZMIANY

1/. Dział 700 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dodano 80.000,00

2/. Dział 750 Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
dodano 50.000,00

WYDATKÓW

PLAN ZMIANY

1/. Dział 750 Rozdział 75075 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych odjęto 100.000,00
2/. Dotacja do zakładu budżetowego dodano 28.000,00

3/. Wynagrodzenie radcy prawnego dodano 22.000,00


Budżet po zmianach wynosi:
Wydatki 13.493.184 (w tym wydatki inwestycyjne 8.138.100)
Dochody 11.243.458
Deficyt 2.249,726 (dopuszczalny deficyt 2.259,152)

Ponadto na tymże posiedzeniu komisji zostały rozpatrzone wnioski Rad Sołeckich, które przedstawiają się następująco:
Rejonowy Związek Spółek Wodnych – Świebodzin
-przyznano dotację w kwocie 3.000-zł. na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2006r. objętych działalnością Gminnej
Spółki Wodnej Lubrza,
Rada Sołecka - Zagórze
-przyjęto do realizacji poniższe zadania w roku 2006:
*czyszczenie i pogłębienie zbiornika przeciwpożarowego w Zagórzu,
*podłączenie kanalizacji do świetlicy wiejskiej,
Rada Sołecka - Staropole
-przyjęto do realizacji do budżetu na 2005r. następujące zadania:
*uzupełnienie oświetlenia ulicznego (1 lampa),
*wykonanie placu zabaw w pobliżu świetlicy środowiskowej,
Rada Sołecka - Lubrza
-zadanie ujęte we wniosku będą realizowane w ramach realizacji projektu zintegrowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza,
Rada Sołecka – Mostki
-usunięcie drzew z cmentarza, a szczególnie tych zagrażających zabytkowej części cmentarza
(zadanie realizowane będzie w 2006r.),
-usunięcie dużej ilości zanieczyszczeń zgromadzonych na cmentarzu
(wniosek skierowany zostanie do zakładu budżetowego celem realizacji),
-sporządzenie planu sposobu zagospodarowania terenu (Plac pod lipami).
Dotyczy drogi dojazdowej, chodniki itp.
(realizacja zadania przeniesiono na 2007r.),
-przeprowadzenie remontu przystanku PKS
(zadanie wykonane będzie w 2006r.),
-remont drogi od placu pod lipami do trasy A-2
(zadanie wykonane będzie w 2006r.),
-przeprowadzenie naprawy niesprawnych hydrantów
(zakład budżetowych będzie na bieżąco dokonywał naprawy hydrantów),
-wykarczowanie poboczy przy drodze gminnej z Mostek do Nowej Wioski – na odcinku
do przejazdu kolejowego
(wniosek będzie ponownie rozpatrzony),
Rada Sołecka – Boryszyn
-przycięcie drzew na cmentarzu
(zadanie wykonane zostanie przez zakład budżetowy),
-przycięcie drzew w „parku” przy drodze na Zarzyń
(wniosek zostanie skierowany do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie),
-wymiana sieci wodociągowej
(wniosek zrealizowany zostanie w 2006r.),
-ograniczenie wjazdu na plac zabaw ze względu na znajdujący się pod nim zbiornik p-poż.,
przez postawienie słupków, lub pomoc w rozebraniu muru po którym wspinają się dzieci,
co stanowi znaczne zagrożenie, z pozyskanych kamieni ustawić zapory
(decyzja podjęta zostanie w powyższej sprawie po odbyciu wizji w terenie),
-chodniki i krawężniki
(wniosek do realizacji skierowany zostanie do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie),
-naprawa drogi brukowej w kierunku na Zarzyń przy wjeździe do posesji p. Kaczkowskich
(wniosek do realizacji skierowany zostanie do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie),
-cięcie pielęgnacyjne drzew w wiosce
(zadanie wykonane zostanie przez zakład budżetowy),
-czterokrotne koszenie trawy w okresie wiosenno-letnim
(zadanie realizowane jest na bieżąco w ciągu roku),
Rada Sołecka – Nowa Wioska
-doposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła i stoły)
(zadanie możliwe jest do realizacji z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi),
-zakup opału do świetlicy wiejskiej
(przyznano na ten cel 1.000-zł.)
Rada Sołecka – Buczyna – Zagaje
-zakup stołu do tenisa stołowego i tablicy do koszykówki
(zadanie prawdopodobnie będzie realizowane),
Rada Sołecka - Bucze
-zakup materiału na podest do świetlicy wiejskiej
(zadanie zostało ujęte do realizacji w roku 2006),
Polski Związek Niewidomych – Koło Świebodzin
-przyznano dotację finansową na rok 2006 w kwocie 1.000,00,
Lubuski Związek Pszczelarzy – Zielona Góra
-przyznano dotację na 2006r. w kwocie 200,00,
Parafia Rzymsko – Katolicka – Lubrza
-przyznano dotację na 2006r. w kwocie 2.000,00,
Oratorium Św. Jana Bosko – Lubrza
-przyznano dotację na 2006r. w kwocie 4.000,00.

Komisja Budżetu i Finansów - 21 grudnia 2005r. i 29 grudnia 2005r.


W rozdziale 75023 zwiększono wydatki na kwotę 590-zł, kwota ta przeznaczona została na składkę PEFRON.
Zwiększono też wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych na kwotę 3.466-zł. Środki te zostaną zwrócone przez Wojewódzki Urząd Pracy – są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Zwiększono również wydatki poniesione na remont remizy o 2.600-zł, zaplanowano w budżecie 75.000-zł. Obecnie koszty (dach, okna, ocieplenie) są większe stąd też konieczność zwiększenia wydatków.
W dziale 700 zwiększono wydatki na kwotę 13.200-zł. poniesione na zakup map geodezyjnych związanych z przyszłymi pracami kanalizacyjnymi Boryszyn – Staropole,
o 4.000-zł. wzrastają wydatki związane z zakupem pieca do C.O. do budynku, który zostanie zaadaptowany na mieszkalny (waga w Staropolu).
W ZZS w Lubrzy zwiększono wydatki na kwotę 501-zł, jest to kwota przeznaczona na wyjazdy nauczycieli związane z zawodami takimi jak szach, hokej.
Z działu 75075 wydatkowano kwotę 2.500-zł na niwelację terenu przy bunkrach, prace mają służyć temu by uaktywnić trasę turystyczną również zimą. Również z tego działu wydatkowano 1.000-zł na zakup kontenera, który wykorzystany będzie przez osoby pilnujące bunkry.
W świetlicy w Bucze prace remontowe będą rozpoczęte dopiero w przyszłym roku, ponieważ w tym roku zostałaby złamana ustawa o zamówieniach publicznych.
Zwiększono również wydatki na kwotę 8.200-zł na zakup masztów dla Mostek.

Prezes Klubu Sportowego „Zjednoczeni” – Jan Chmielewski przedstawił wydatki roczne oraz zaległości płatnicze dot. utrzymania klubu sportowego w 2005r. – budżet klubu sportowego stanowi załącznik do protokołu. Następnie Prezes podzielił się z członkami komisji swoimi problemami z jakimi boryka się stowarzyszenie na co dzień. Poinformował również skąd czerpie środki na bieżącą działalność stowarzyszenia.

Po przeprowadzeniu dyskusji w powyższym temacie podjęto następujące decyzje:
-wynajem sali gimnastycznej w ZZS w Lubrzy sportowcom – seniorom będzie rozliczane
na podstawie zużycia energii elektrycznej, natomiast od młodzieży opłata za wynajem
sali gimnastycznej nie będzie pobierana,
-trawa na boisku sportowym w Lubrzy będzie koszona przez służby komunalne, celem
zmniejszenia wydatków z budżetu klubu sportowego,
-wystosowanie pisma do Urzędu Gminy w Lubrzy w sprawie przekształcenia boiska
sportowego na treningowego znajdującego się przy ZZS w Lubrzy, a w dalszej
kolejności doprowadzenie do spotkania wójt + dyr. szkoły + prezes klubu sportowego
celem omówienia niniejszego tematu.

Następnie głos zabrała Pani Skarbnik – Helena Domagała i oznajmiła, iż z budżetu gminy
wydatkowano 2.560,00-zł za rozpoczęcie inwestycji – kanalizacja Mostki – Przełazy – Zagórze.
Deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.249.726-zł pokryty zostanie z WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 1.701.952-zł oraz kredytu bankowego wyłonionego w drodze przetargu w kwocie 547.774,00-zł
W dalszej części swojej wypowiedzi p. Skarbnik poinformowała, iż została podpisana umowa z Agencją Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa – Gorzów Wlk. na bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 300.000,00-zł. Środki te przeznaczone zostaną na budowę kanalizacji w miejscowościach Mostki-Przełazy-Zagórze oraz remont budynku mieszkalnego w Boryszynie i zakup lokalu mieszkalnego w Buczynie.
Sekretarz Katarzyna Przewłocka poinformowała komisję o akceptacji projektu złożonego przez Lubrzańskie Stowarzyszenie na pomoc małym przedsiębiorcom. Osoby chętne do założenia własnej działalności mogą zgłaszać swoje pomysły w UG. Dotacja wynosi 5.000 EUR, przy czym wkład własny około 6.600-zł. oraz prowadzenie działalności przez co najmniej 1 roku. Całe przedsięwzięcie i koszty z nim związane będą fakturowane na Lokalną Organizację Turystyczną.

Reasumując powyższe komisja stoi na stanowisku, aby przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Lubrza na rok 2006.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem Budżetu Gminy Lubrza na rok 2006.

Ponadto Skarbnik Helena Domagała poinformowała, iż została zmniejszona dotacja na zadania własne i zlecone. W związku z wprowadzoną zmianą w rządzie dochody w budżecie gminy na 2006r. zmniejszone zostaną o kwotę 72.600-zł.
Następnie p. Skarbnik oznajmiła, iż zmniejszono dotacje na zadania zlecone o kwotę
53.600-zł. oraz na realizację zadań własnych o kwotę 30.000-zł..
Ponadto zwiększono wartość wpływów ze sprzedanych usług w zakresie promocji gminy
w kwocie 11.000-zł oraz zmniejszono wpływy z dochodów z realizacji zadań zleconych
o kwotę 300-zł.

Zakończono dyskusję nad Budżetem Gminy na 2006r.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki zabrał głos i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Lubrza na rok 2006 – uchwała została przyjęta przy 10 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się.


Stan radnych: 11 radnych na 15


Odnośnie pkt.12

„Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r.”

Przewodniczący Rady Gminy Kazimeirz Koszucki zabrał głos i przedstawił projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu.

Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki zabrał głos i poddał po głosowanie powyższą uchwałę – uchwała została przyjęta przy 11 głosach za.

Odnośnie pkt.13

„Podjecie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne”.

Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki i przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne. Następnie wnioskował o wprowadzenie do uchwały rozporządzenia, w którym wskazane zostaną przez wójta osoby do pobierania oraz uiszczania opłat za wynajem świetlic wiejskich, socjoterapeutycznych, sali w GOK, stołówki oraz pomieszczeń.

Do projektu uchwały nie zostały wniesione żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki poddał pod głosowanie uchwałę w formie zaproponowanej przez wójta – uchwała została przyjęta przy 10 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się.

Odnośnie pkt.14

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej”.

Sekretarz – Katarzyna Przewłocka zabrała głos i przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki poddał pod głosowanie powyższą uchwałę – uchwała została przyjęta przy 10 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się.

Odnośnie pkt.15

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej”.

Następnie głos zabrała Sekretarz – Katarzyna Przewłocka i omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Radny – Stanisław Kluczkiewicz zabrał głos i złożył wniosek w sprawie przeprowadzenia wizji w terenie, a następnie przystąpienia do głosowania nad niniejszą uchwałą.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki oznajmił, iż wizja w terenie odbędzie się przed obradami następnej sesji Rady Gminy tj. 20.01.2006r.
W dalszej części swojej wypowiedzi poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
– uchwała została odrzucona przy 11 głosach za.

Odnośnie pkt.16

„Podjecie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Jednostka Komunalna w Lubrzy”.

Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki odczytał projekt uchwały w sprawie
likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Jednostka Komunalna w Lubrzy”.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie poddał pod głosowanie powyższą uchwałę – uchwała została przyjęta przy
11 głosach za.
Odnośnie pkt.17

„Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego „EKO-FORT” w Lubrzy”.

Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki i przedstawił projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu.

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

W dalszej części swojej wypowiedzi poddał pod głosowanie uchwałę w zaproponowanej formie przez wójta – uchwała została przyjęta przy 11 głosach za.

Odnośnie 18

„Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego w Lubrzy”.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego w Lubrzy – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Radny Bolesław Kołakowski zabrał głos i wnioskował o wprowadzenie dodatkowych zapisów do projektu uchwały;
-w §3 pkt.1 dodaje się:
*prowadzenie inwestycji w zakresie budowy mieszkań infrastruktury technicznej,
turystycznej,

-w §3 pkt.2 dodaje się:
*organizowanie, realizacja i sprzedaż usług turystycznych w zakresie przewodnictwa,
pilotażu wycieczek objazdowych i terenowych,
*prowadzenie punktu informacji turystycznej i pośredniczeniu w rezerwacji miejsc
noclegowych, zamawianiu usług gastronomicznych i transportowych,
*przygotowywanie konferencji oraz imprez historycznych, przyrodniczych, edukacyjnych
związanych z turystyczną promocją Gminy Lubrza.

Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki zabrał głos i poddał pod głosowanie uchwałę z wprowadzoną powyższą zmianą – uchwała została przyjęta przy 7 głosach za i 4 głosach wstrzymujących się.

Odnośnie pkt.19

„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubrzy”.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Łucja Sawczuk omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy, który stanowi załącznik do protokołu.

Do niniejszej uchwały nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki zabrał głos i poddał pod głosowanie powyższą uchwałę – uchwała została przyjęta przy 11 głosach za.

Odnośnie pkt.20

„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza”.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki zabrał głos i przedstawił projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu.

Pan Marian Kawa przedstawił pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Świebodzinie w sprawie opracowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – pismo w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Nie wniesiono uwag do niniejszej uchwały.

Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza – uchwała została przyjęta przy 10 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się.

Odnośnie pkt.21

„Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości od osoby fizycznej”.

Sekretasz – Katarzyna Przewłocka zabrała głos i przedstawiła projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu.

Do uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki zabrał głos i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości od osoby fizycznej – uchwała została przyjęta przy 11 głosach za.

Odnośnie pkt.22

„Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2006”.

Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszucki zabrał głos i przedstawił plan pracy Rady Gminy na rok 2006, następnie poddał go pod głosowanie – plan pracy RG na 2006r. został przyjęty przy 11 głosach za.

Plan pracy Rady Gminy na 2006r. stanowi załącznik do protokołu.

Odnośnie pkt.23

„Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy w Lubrzy”.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony godzinę przed sesją, bez jego odczytywania
protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przy 11 głosach za.

Odnośnie pkt.24

„Dyskusja i wnioski”.

Na tym zakończono posiedzenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki podziękował za udział w obradach sesji oraz dokonał oficjalnego zamknięcia XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.


Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Gniewczyńska Kazimierz KoszuckiRejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-23 09:38:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-23 10:10:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Przewłocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-01-23 10:10:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7482 raz(y)