ˆ

Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

Szczegóły informacji

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-05-15 07:10:13 przez Rafał Lewandowski

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 017 poz.1566 ze zm.), wprowadzając istotne zmiany w zakresie organizacji i prowadzenia nadzoru nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli.
 
Zgodnie z przepisami nowej ustawy (art.39.1) w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Dotychczas brak było regulacji dotyczącej okresu funkcjonowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 
Ponadto, wg nowej regulacji prawnej proces formalny tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, został zmieniony w sposób zbliżony do tworzenia kąpieliska. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje Wójtowi wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 
Wnioski należy składać  do Urzędu Gminy w Lubrzy, Os. Szkolne 13 , pokój nr 13 na parterze. Wzór wniosku w załączniku.
 
Do wniosku należy dołączyć:
1) zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
2) informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo kąpielisko;
3) uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska
 

Załączniki