ˆ

Raport o stanie gminy

Szczegóły informacji

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Lubrza w roku 2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-06-03 16:11:55 przez Rafał Piechocki

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) Wójt Gminy Lubrza przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Lubrza za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019r.
 
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
 
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lubrza w 2018 roku zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza.
 
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.”
 
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lubrza odbędzie się 27 czerwca 2019r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r., do godziny 15:00 w Biurze Obsługi Rady (pok. 3) - Urząd Gminy Lubrza, Osiedle Szkolne 13.
 
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest TUTAJ, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy (pok. 22) oraz w Biurze Obsługi Rady (pok. 3).
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza
/-/ Piotr Kaczkowski
 

Załączniki