ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu "Docieplanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Lubrzy"

Informacja ogłoszona dnia 2005-10-04 12:17:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubrza dnia 04.10.2005 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
 
 
1. Przedmiot zamówienia:
Docieplenie elewacji tylnej w budynku Urzędu w Lubrzy
 
2. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
     Gmina Lubrza
     ul. Świebodzińska 68
     66 – 218 Lubrza
     województwo lubuskie
     tel./fax ( 068 ) 381 30 21, e-mail:   
     godz. urzędowania 700 – 1500 
 
3. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177).
 
4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 1 w godz. 700-1500;
    Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest: Pan Mirosław Sławski numer tel. (068) 3813366 w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00.
 
5. Opis przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
                   Główny przedmiot: 45442120-4
Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych.
 
6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
7. Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia podpisania umowy
 
 
 
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177).
 
9. Informacja na temat wadium:
     Nie dotyczy
 
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
      cena - 100 %
 
11. Miejsce i termin składania ofert:
       Termin składania ofert upływa 20.10.2005 r. o godz.0830
       Otwarcie ofert nastąpi 20.10.2005 r. o godz.900
 
12. Termin związania ofertą
      Okres 30 dni, tj. do dnia 20.11.2005 r.
 
                                                    
                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                       Eugeniusz Chamarczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-10-04 12:15:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-10-04 12:17:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-10-04 12:17:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13370 raz(y)