ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na uprawę maku i konopiDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na uprawę maku i konopi

Szczegóły informacji

Zezwolenie na uprawę maku i konopi

Wydział: Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2018-11-08 10:08:08

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Stosownie do art. 35 §5 . ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od Organu.

Miejsce załatwienia

URZĄD GMINY LUBRZA, Os. Szkolne 13,66-218 Lubrza

Sposób załatwienia

Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrza , os. Szkolna 13, 66-218 Lubrza

Miejsce odbioru

URZĄD GMINY LUBRZA, Os. Szkolne 13,66-218 Lubrza

Wymagane Dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych
- umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenia Marszałka Województwa Lubuskiego, na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych,
- oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art.48 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. Nr 124 z późn. zm.),
- oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za o których mowa w art.63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2012r. Nr 124 z późn. zm.),
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
- faktura poświadczająca zakup materiału siewnego maku lub konopi włóknistych w jednostce posiadającej zezwolenie Marszałka Województwa Lubuskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych Wniosek powinien zawierać:
- Imię i nazwisko rolnika, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę /firmę/, siedzibę i adres wnioskodawcy,
- Informacje o odmianie maku, powierzchni uprawy oraz numer działki i położenie, na której będzie prowadzona uprawa maku,
- Jednostkę kontraktującą,
- Oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki /makówki/, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.),
- Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 i wykroczenia, o których mowa w art. 65 wyżej wymienionej ustawy.
- Podpis rolnika ubiegającego się o uprawę.
- Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
- Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.
- Umowa kontrakcji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie Marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, niewpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych,
- Umowa sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 131) zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo.
- Umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1673/2000, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo.
- Zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia 1673/2000, składanego Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w przypadku gdy prowadzący uprawę konopi włóknistych jest jednocześnie wpisany do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych.
- Faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.-Wypis z rejestru gruntów oznaczający numer działki ewidencyjnej na której prowadzona będzie uprawa.
- Faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.
W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Stosownie do art. 35 §5 . ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od Organu

Opłaty

1. Od wydania zezwolenia wynosi 30 zł.,
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Płatności:
- przelew na konto bankowe PKO BP SA O Świebodzin  nr 89 1020 5402 0000 0402 0027 7137
- gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lubrza

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubrza.

Uwagi

Zasadniczym aktem prawnym normującym uprawy maku i konopi jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami zawartymi w tej ustawie do uprawy dopuszcza się uprawę maku niskomorfinowego wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa, maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa, konopi włóknistych wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji / umowy sprzedaży / umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno/ z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi.
 

Podstawa prawna

1. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012, poz. 124), z późn. zm.),
2. Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (Dz.U.z 2015 poz.783 ze zmianami).
3. Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego określające powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawane corocznie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Olenowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Olenowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-08 10:02:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Olenowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-08 10:08:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Olenowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-08 10:37:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4850 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony