ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Szczegóły informacji

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział: Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami

Ogłoszono dnia: 2015-01-20 11:56:36

Termin załatwienia

tryb administracyjny

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68 , pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu Gminy: Poniedziałek 7.00-17.00, wtorek-czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-13:00.

Telefon kontaktowy

683813021 w.240

Adres e-mail

grunty@lubrza.pl

Sposób załatwienia

Z wnioskiem o przekształcenie mogą wystąpić:
  - osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 październik 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomościami, a także do osoby fizyczne i prawne będące ich następcami prawnymi
- osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, a także do osoby fizyczne i prawne będące ich następcami prawnymi (stosuje się również do osób, które uzyskały udział w prawie użytkowania wieczystego po dniu 13 października 2005 r.)
- spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, a także osoby fizyczne i prawne będące ich następcami prawnym,
- osoby fizyczne będące w dniu 13 październik 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomościami, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały: w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.
- w przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi, co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, postępowanie zostaje zawieszone.
 
Jednakże zgodnie z art. 1 ust.1b przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców oraz do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym osobom prawnym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych ( Dz. U.  z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129 ).

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68 , pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu Gminy

Wymagane Dokumenty

- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (druk do pobrania i wypełnienia)
- odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego (z ostatnich 3 miesięcy)
- odpis decyzji administracyjnej ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego lub wypis umowy zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiającego to prawo
- dokumenty potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 - operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej prawa własności o prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego,
- wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej w wys. 10,00 zł, za wydanie decyzji administracyjnej,

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

10,00 zł, za wydanie decyzji administracyjnej

Uwagi

Opłaty:
- osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, która uzależniona jest od wartości nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyceny nieruchomości objętej postępowaniem administracyjnym w sprawie przekształcenia. Do ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust.3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. , poz. 518 z późn. zm.),
- opłatę z tytułu przekształcenia rozkłada się na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat,
- kosztem strony jest również  opłata skarbowa w wysokości 10, 00 zł, gdyż wniosek
 o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada   2006 roku o opłacie skarbowej  ( Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.  ).   
 
Rozpatrzenie wniosku odbywa się w trybie administracyjnym. Postępowanie kończy się wydaniem przez tut. organ, decyzji administracyjnej przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
 
Formularze do pobrania:
- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - załącznik nr 1
- wniosek o przekształcenie udziału prawa użytkowania wieczystego w udział w prawie własności nieruchomości - załącznik nr 2

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2013. poz. 267)
- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t.. U. z 2014 r., 518).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-20 11:51:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-20 11:56:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-21 14:27:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6842 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony