ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie dowodu osobistegoDrukuj informacjęSprawa: Uzyskanie dowodu osobistego

Szczegóły informacji

Uzyskanie dowodu osobistego

Wydział: Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2016-02-23 13:15:51

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubrza
Os. Szkolne 13
66-218 Lubrza
Wydział Spraw Obywatelskich – parter, pokój nr 1
tel.: 512 004 128 wew. 201
 

Adres e-mail

ewidencja.ludnosci@lubrza.pl

Miejsce odbioru


URZĄD GMINY LUBRZA, Os. Szkolne 13,66-218 Lubrza


Wymagane Dokumenty

 •  wniosek o wydanie dowodu osobistego – pobierz wniosek –. Wniosek dostępny również w urzędzie,
 •  wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem https://epuap.gov.pl oraz na portalu obywatel.gov.pl. Składany w tej formie wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
W przypadku wniosku o dowód osobisty składanego drogą elektroniczną dołącza się plik zawierający fotografię spełniającą wymienione powyżej warunki, o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45.
 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wykonana na  papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby  twarz  zajmowała  70-80%  fotografii,  pokazującą  wyraźnie  oczy,  zwłaszcza  źrenice,  z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę  w pozycji frontalnej,  z zachowaniem  symetrii w pionie,  bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 •    dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem w przypadku składania wniosku o dowód dla osoby małoletniej lub osoby ubezwłasnowolnionej,
 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość
Dopuszcza się złożenie fotografii:
 • w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej,
 • uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Czas realizacji

W ciągu miesiąca od zlozenia wniosku.

Opłaty

bezpłatnie

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Wójta Gminy Lubrza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubrza.

Uwagi

Dodatkowe informacje
 • dowód osobisty zobowiązani są posiadać obywatele polscy zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od ukończenia 18 lat;
 • pozostali obywatele polscy, w tym osoby małoletnie mogą posiadać dowód osobisty;
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie dowolnego urzędu gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie dokumentu elektronicznego;
 • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania;
 • dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania;
 • dowód osobisty posiada warstwę graficzną i elektroniczną. W warstwie elektronicznej dowodu osobistego zamieszczone są certyfikaty:
 • identyfikacji i uwierzytelnienia – w przypadku osób posiadających pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • podpisu osobistego – w przypadku osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziły zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby,
 • potwierdzenia obecności – który znajduje się w każdym dowodzie z warstwą elektroniczną bez względu na zdolność do czynności prawnych jego posiadacza,
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego składa jeden z rodziców, lub opiekun prawny (warunek nie dotyczy małoletnich w okresie 30 dni przed ukończeniem 18 lat);
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie składa opiekun prawny lub jeden z rodziców gdy pozostaje ona pod władzą rodzicielską;
·wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo składa kurator;
 • przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby ubezwłasnowolnionej i małoletniego za wyjątkiem dzieci do lat 5;
·w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody
wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby;
 • kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego obowiązany jest powiadomić niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie;
·wydanie nowego dowodu następuje w przypadku:
 • upływu terminu jego ważności,
 • zmiany danych zawartych w dokumencie (zmiana adresu zameldowania nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego);
 • unieważnienia certyfikatów, znajdujących się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym jego identyfikację,
 • utraty lub uszkodzenia dokumentu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,
 • żądania wymiany dowodu osobistego na dowód osobisty z warstwą elektroniczną, w  którego  warstwie  elektronicznej  nie  ma  zamieszczonego  certyfikatu  podpisu  osobistego  lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
 1. dokumentu, uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego.
 2. w  którego  warstwie  elektronicznej  nie  ma  zamieszczonego  certyfikatu  podpisu  osobistego  lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
 3. dokumentu, uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego.
 
 • dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek;
 • odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby za wyjątkiem:
 • dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia,
 • osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych i która była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy;
 • odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
 • wniosek został złożony poza siedzibą organu gminy (art. 26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych –  dot. osób chorych i niepełnosprawnych)
 • wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku. O niemożliwości odbioru dowodu osobistego wnioskodawca powiadamia organ gminy;
 • w przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek;
 • podczas odbioru dowodu w urzędzie lub w każdym czasie po jego odbiorze posiadacz dowodu ustala kody PIN:
 • do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia — 4-cyfrowy kod PIN 1,
 • do podpisu osobistego — 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).
 • po ustaleniu kodów PIN1 i PIN 2 posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów;
 • wraz z dowodem osobistym posiadaczowi wydawany jest kod PUK, który służy odblokowaniu kodów PIN 1 i PIN 2 w przypadku ich zablokowania. Posiadacz dowodu osobistego może dokonać odbioru kodu PUK z siedziby organu w terminie późniejszym. Kodu PUK nie wydaje się posiadaczowi dowodu osobistego w którego warstwie elektronicznej jest zamieszczony wyłącznie certyfikat potwierdzenia obecności;
 • w przypadku odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika – nie ustala się kodów PIN i nie wydaje się kodu PUK. W takim przypadku posiadacz dowodu osobistego sam ustala kody PIN i odbiera kod PUK w terminie późniejszym;
 • przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego;
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653 t.j.  ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Cidyło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Cidyło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-23 13:13:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-23 13:15:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18 15:50:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6476 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony