Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydawanie/zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wydział: Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2017-03-15 10:17:20

Termin załatwienia

Następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Miejsce załatwienia

URZĄD GMINY LUBRZA, Os. Szkolne 13,66-218 Lubrza

Adres e-mail

srodowisko@lubrza.pl

Sposób załatwienia

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa m.in.:
• weryfikują kompletność złożonych dokumentów,
• ustalają strony postępowania,
• występują do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski  o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt .1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami),
• po uzyskaniu stosownych opinii, wydają postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
• w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występują, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2) w/w ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie  o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
• w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania,
• zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

Miejsce odbioru

URZĄD GMINY LUBRZA, Os. Szkolne 13,66-218 Lubrza

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek (Załącznik 1) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podpisany przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
-raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w czterech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (4 egzemplarze) oraz oświadczeniem autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Uwaga: w przypadku gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia.
3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
- kartę informacyjną przedsięwzięcia (Załącznik 2) zawierającą dane, o których mowa w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postepowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego ( 4 szt.). Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69 ustawy.
Karta winna być podpisana przez autora, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś tj. obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:
• przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
• działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
• działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów zalecane jest przedłożenie min. 4 egzemplarzy mapy.
5. Mapa w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś. Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa wyżej.
W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów zalecane jest przedłożenie min. 4 egzemplarzy mapy.  
6. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 4 załącza się - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś.
7. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś.
Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa wyżej. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia ww. dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.
8. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.
9. Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
10. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot zależny od jednostki samorządu terytorialnego oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Lubrza).
11. Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty

205 zł – za wydanie/zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
105 zł – za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na rzecz innej osoby
 
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.
 
Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Lubrzy   lub przelewem na rachunek bankowy nr : 89 1020 5402 0000 0402 0027 7137 (tytułem opłata za wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Lubrza.

Uwagi

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Lubrzy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2018. 2081 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.2016.71)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2019.1000 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Olenowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-15 10:14:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-15 10:17:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-21 17:27:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8228 raz(y)