ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 14533
Rejestr zmian 2545945
Statystyki 19520
Zespół redakcyjny 24468

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 77292
Podstawa prawna 90490
Statut Gminy 13834
Wójt Gminy 21912
Rada Gminy 47276
Sołectwa 32514
Jednostki organizacyjne 19810
Raport o stanie gminy 9758
Raport o dostępności 811
Regulamin pracy 11046
Strategia rozwoju 7319
------------------------------------ 724
Akty prawne 1446607
Protokoły sesji Rady Gminy 1105409
Protokoły z głosowań Rady Gminy 37559
Transmisje z obrad Rady Gminy 39489
Uchwały Rady Gminy 1294356
Zarządzenia Wójta Gminy 950621
Akty prawne - archiwum BIP 5757
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 145646
Uchwały Rady Gminy Lubrza 352403
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 35858
Budżet Gminy 193654
Mienie komunalne 10399
Wieloletnia Prognoza Finansowa 41451
Sprawozdania Budżetowe 178335
Opinie RIO 105424
Dane kontaktowe 91896
Dodatek energetyczny 16935
Jak i co załatwić 120738
Wydziały 46610
Sprawy 77971
Druki do pobrania 33484
Koordynator ds. dostępności 1663
Konsultacje społeczne 36558
Kontrole 33433
Wystąpienia pokontrolne 14811
Odpowiedzi na wystąpienia 23992
Komisje 53563
Komisja Rewizyjna 10733
Komisja Budżetowa 16277
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2850
Łowiectwo 2941
Obwieszczenia 706874
Ochrona danych osobowych 2508
Inspektor Ochrony Danych 3132
Klauzula informacyjna 14883
Ochrona środowiska 41155
Formy ochrony przyrody 393
Pomniki przyrody 4669
Rynna Paklicy i Ołoboku 2938
Kąpieliska 3888
Bieżąca ocena jakości wody 12961
Rok 2021 1473
Rok 2020 8602
Rok 2019 4689
Rok 2018 4862
Edukacja 6860
Ewidencja kąpielisk 4433
Rok 2021 350
Rok 2020 1345
Rok 2019 1580
Rok 2018 891
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 9478
Projekty uchwał 15349
Uchwały 423
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 7354
Prawo wodne 3990
Ochrona zwierząt 10245
Rejestr umów 5682
Rok 2021 911
Rok 2020 1787
Rok 2019 5716
Rok 2018 5856
Rok 2017 3172
Rok 2016 4624
Rok 2014 4495
Rok 2015 3292
Ogłoszenia 611469
Ogłoszenia o naborze 150305
Aktualne 31579
Unieważnione 23077
W toku 73229
Wyniki 388058
Oświadczenia Majątkowe 563887
Wzory oświadczeń majątkowych 2203
Oświata 29791
Petycje 7980
Planowanie przestrzenne 659
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 122
W opracowaniu 361
Podatki 180338
Informacje ogólne 35429
Komunikaty Prezesa GUS 49064
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 24768
Uchwały podatkowe 15505
Wzory deklaracji 15977
Pomoc społeczna 6009
Przetargi 408675
Regionalny System Ostrzegania 16776
Rejestry 3859
Rejestr działalności regulowanej 17018
Rejestr informacji o środowisku 251338
Rejestr instytucji kultury 942
Rejestr petycji 5570
Rolnictwo 4073
Akcyza 9970
Powszechny Spis Rolny 2523
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 815
Analizy, sprawozdania 29304
Azbest 706
Azbest 2019 5486
Azbest 2018 3794
Azbest 2017 4137
Azbest 2016 3308
Azbest 2015 10557
Azbest 2014 2190
Azbest 2013 3678
Deklaracja 19190
Harmonogram wywozu odpadów 45175
Informacje 52036
Wypowiedzenie umowy 12499
Nieczystości ciekłe 4984
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20642
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 10341
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 2450
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 11172
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 14818
Wnioski i interpelacje radnych 65634
Interpelacje do 31.08.2019r 99974
Wybory 26614
Materiały informacyjne 4741
Wybory do Izb Rolniczych 9688
Wybory do Parlamentu Europejskiego 3080
Rok 2014 10409
Rok 2019 10986
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 1154
Rok 2018 3374
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 961
Rok 2018 2687
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2761
Rok 2011 17298
Rok 2015 11704
Rok 2019 15289
Wybory na Prezydenta RP 2758
Rok 2015 18461
Rok 2020 16554
Wybory Samorządowe 10948
Rok 2006 8584
Rok 2010 27617
Rok 2014 47125
Rok 2014 - ponowne wybory 35889
Rok 2018 29734
Wybory Uzupełniające 3004
Rok 2015 31628
Rok 2016 33036
Rok 2020 19960
Rok 2021 2788
Zabytki 3870
Gminna Ewidencja Zabytków 1628
Stanowiska archeologiczne 4052
Zabytki architektury 6386
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 5103
Zadania publiczne 183134
Zamówienia publiczne 305957
Aktualne 226784
Archiwalne 172554
W toku 173675
Wyniki innych postępowań 161349
Wyniki zamówień publicznych 184521
Plan postępowań o udzielenie zamówień 18109
Zapytania ofertowe 516290

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 10303
Kanały RSS 8165
Kontakt 81946
Mapa Serwisu 8433
O biuletynie 21676