ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 7Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektora w Urzędzie Gminy Lubrza ds. ewidencji ludności oraz utrzymania czystości i porządku w gminie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Lubrza, 66-218 Lubrza, Os. Szkolne 13

Wymiar etatu: pełny wymiar

Ilość etatów: 1

Wydział: Gmina Lubrza

Data udostępnienia: 2012-11-09

Ogłoszono dnia: 2012-11-09 przez Katarzyna Przewłocka

Termin składania dokumentów: 2012-11-26 15:00:00

Nr ogłoszenia: 7

Zlecający: Wójt Gminy Lubrza

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub średnie z minimum  trzyletnim stażem pracy, preferowane o specjalności ochrony środowiska lub o kierunkach pokrewnych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami,
• praktyczna znajomość zasad techniki biurowej z zastosowaniem komputera – obsługa pakietów biurowych, programów poczty elektronicznej
• znajomość przepisów o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,  o ewidencji ludności, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o odpadach, o egzekucji należności podatkowych, o ochronie środowiska, instrukcji kancelaryjnej, przepisów kpa
• obywatelstwo polskie
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na zatrudnienie na określonym  stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
• samodzielność i kreatywność
• umiejętność sprawnej organizacji pracy,
• komunikatywność i kultura w kontaktach z petentami
• odporność na stres
• prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• prowadzenie ewidencji ludności,
• prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wymianą bądź utratą   dowodów osobistych,
• prowadzenie spraw związanych z nadaniem numeru PESEL,
• przekazywanie danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję  ludności  i innymi instytucjami,
• prowadzenie spisu wyborców i przedpoborowych,
• prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych,
• realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminie ( ze szczególnym uwzględnieniem naliczeń i windykacji  należności za wywóz i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców),
• prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy
• przekazywanie akt do archiwum należących do zakresu czynności.

V. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV)
• list motywacyjny
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje oraz ukończone szkolenia,
• kopie świadectw pracy

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2012-11-26 15:00:00
b. Sposób:
Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym
c. Miejsce:
a. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68
b. pocztą na adres Urzędu Gminy, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. ewidencji ludności oraz utrzymania czystości i porządku w gminie”.
 

VII. Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Lubrzy  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  (www.bip.lubrza.pl)
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zastaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali  się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny i inne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)   oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2008r.  Nr 223  poz. 1458 ze zm.)
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony