ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor w Urzędzie Gminy Lubrza ds. gospodarki gruntami oraz do spraw oświaty

Miejsce pracy: Urząd Gminy Lubrza, 66-218 Lubrza, Os. Szkolne 13

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: samodzielne stanowisko

Data udostępnienia: 2017-03-14

Ogłoszono dnia: 2017-03-14 przez Katarzyna Przewłocka

Termin składania dokumentów: 2017-03-27 17:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2017

Zlecający: Wójt Gminy Lubrza

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub średnie z minimum  trzyletnim stażem pracy, preferowane o specjalności geodezja lub administracja publiczna.
• znajomość obowiązującego stanu prawnego w zakresie realizowanych zadań na stanowisku oraz procedur administracyjnych
•  praktyczna znajomość zasad techniki biurowej z zastosowaniem komputera – obsługa pakietów biurowych,  programów poczty elektronicznej
• obywatelstwo polskie (kserokopia dowodu osobistego) z uwzględnieniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016r. poz. 902)
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
• oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na zatrudnienie na określonym  stanowisku.
 
b. Wymagania dodatkowe:
• samodzielność i kreatywność w działaniu
• umiejętność sprawnej organizacji pracy
• umiejętność współpracy w grupie
• komunikatywność i kultura w kontaktach z petentami
• dyspozycyjność
• prawo jazdy kat. B
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I. w zakresie gospodarki gruntami:
 
1. gospodarowanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy,
2. prowadzenie i aktualizacja ewidencji mienia komunalnego,
3. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy,
4. przeprowadzanie administracyjnych postępowań scalania gruntów i rozgraniczeń nieruchomości,
5. przeprowadzanie postępowań w zakresie opłat adiacenckich i ich ustalanie,
6. przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących nadania nazw ulicom,
7. nadawanie numeracji nieruchomościom,
8. gospodarowanie nieruchomościami innych podmiotów w zakresie określonym w umowach zawartych z Gminą,
9. gospodarowanie i zarządzanie gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w wieczyste użytkowanie, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczanie,
10. komunalizacja mienia,
11. pozyskiwanie gruntów do zasobu nieruchomości,
12. przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, wygaszanie prawa zarządu oraz przekazywania trwałego zarządu między tymi jednostkami,
13. dokonywanie zamiany nieruchomości,
14. przekazywanie nieruchomości w użytkowanie lub użyczanie stosownie do przepisów kodeksu cywilnego,
15. wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
16. prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
17. aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
18. dzierżawa gruntów komunalnych jak również organizacja przetargów w tym zakresie
19. wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
20. wnioskowanie o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych,
21. udzielanie zamówień na prace geodezyjne związane z działalnością stanowiska.
22. sporządzanie rocznego bilansu mienia komunalnego, przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego do projektu uchwały budżetowej,
 
II. w zakresie oświaty:

1. organizacja i analiza funkcjonowania sieci publicznych szkół i przedszkoli na terenie gminy,
2. prognozowanie i planowanie sieci szkół,
3. realizacja procedur związanych z powoływaniem i likwidacją placówek oświatowych,
4. podejmowanie działań mających na celu rozwój i utrzymanie bazy materialnej placówek,
5. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
6. analiza zmian demograficznych na terenie gminy
7. przedstawianie propozycji wynagradzania dyrektorów placówek, wnioskowanie  nagrody, realizacja procedur związanych z awansem zawodowym nauczyciela
8. przeprowadzanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
9. realizacja procedur związanych z przeprowadzaniem konkursu oraz powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły, w tym przygotowanie powołań i odwołań dyrektorów placówek,
10. realizacja procedur związanych z obowiązkiem dokonania oceny pracy Dyrektorów szkół,
11. prowadzenie kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
12. weryfikacja arkuszy organizacyjnych pracy dla szkół i przedszkoli, statutów szkół i przedszkoli,
13. udział w organizowaniu imprez i uroczystości o charakterze edukacyjnym na terenie gminy,
14. współpraca z Kuratorium Oświaty,
15. koordynacja działań placówek oświatowych nad właściwym gospodarowaniem powierzonymi środkami finansowymi:
- sporządzanie umów, porozumień oraz dotacja na zadania oświatowe,
- sporządzanie analiz w stosunku do zapisów księgowych,
- nadzór nad dotacją dla placówek niepublicznych,
- organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalnych.
16. prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów – stypendia szkolne,
17. prowadzenie spraw z zakresu refundacji kształcenia młodocianych,
18. inspirowanie i wspieranie nowych przedsięwzięć edukacyjnych we współpracy z dyrektorami szkół

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

• budynek  trójkondygnacyjny , usytuowanie stanowiska pracy na drugim piętrze budynku /brak podjazdu, sanitariat nie dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej/
• warunki pracy -  praca wykonywana  w pomieszczeniu biurowym
• czas pracy – pełny wymiar czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo
• bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem, wysiłek umysłowy
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Lubrzy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 

V. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV)
• list motywacyjny
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje oraz ukończone szkolenia,
• kopie świadectw pracy
• oświadczenie o niekaralności
• oświadczenie o stanie zdrowia
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-03-27 17:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym.
 
c. Miejsce:
a. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68
b. pocztą na adres Urzędu Gminy, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Lubrzy,”. "Samodzielne stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami oraz do spraw Oświaty”.
 

VII. Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Lubrzy  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  (www.bip.lubrza.pl)
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie  poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny i inne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych  (Dz. U. 2016r. poz.902)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-14 09:03:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-14 09:11:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17 13:50:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony