ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/305/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXVII/305/22
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/304/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Mostki
Nr aktu prawnego
XXXVII/304/22
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/303/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
Nr aktu prawnego
XXXVII/303/22
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/302/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXXVII/302/22
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/301/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulica „Osiedle Nad Stawami” w miejscowości Nowa Wioska
Nr aktu prawnego
XXXVII/301/22
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/300/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII/300/22
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/299/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXVI/299/22
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/298/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXVI/298/22
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/297/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
XXXVI/297/22
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/296/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVI/296/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji